”Private police activity…”

10.2.2011. Sunday Times Foreign Desk, 1, Virginia Street, London E90 ITT.

For the Sunday Times Palme reporter NN::

I mentioned the following item during your telephone call Feb 4, but maybe I did not stress its importance adequately. I now enclose photostat of the Swedish Secret Service registration card for this event, free for publication, and I translate:

/Black/ and others. 37 /No of card/

Policeman. Stockholm.

Info: Letter with info re /black/ + several other persons and their activity. Private police activity. One of them resembles phantom picture, etc. PG /top Secret Service man, second-in-command PG Näss/ took the matter over 880329 for possible transfer to Stockholm 870813 /as you can see the dates do not tally, I do not know why not. Bottom of card one line tinted black.

I have referred the matter to the High Court of Appeal in Stockholm, asking for the full text, also of the accompanying document D 7841, to be disclosed, but I have so far not received an answer

As I mentioned over the telephone, this is perhaps the most sinister instance of the Palme cover-up, disclosing an extra-curricular police corps at work during the murder period. I have approached the authorities asking whether this is not an instance of high treason, but I have only received an evasive reply.

You may compare this secret corps with the ”MOP86” mentioned in my book, ”The Palme Murder: The Anti Avsan Affair”, which you have already, page 111, lines 12-13:

”No, we cannot have any conference with the MURDER OF OLOF PALME CLUB (MOP86)!”

Am awaiting your next call! Sincerely yours Sven Anér

”Privat polistjänstgöring, SvD…”

10.2.2011. Redaktionschef Martin Jönsson

Svenska Dagbladet

I anslutning till tidigare breväxling översänder jag ett material rörande poliser som anklagas för ”privat polistjänstgöring” mm. Som du ser av registerkort 37, bifogat, inkom till Palmeutredningen kort tid (jag vet inte hur lpng tid det kan a rört sig om) tips om poliser, ett flertal sådana, som deltagit i bl a dylik privat polistjänstgöring, sålunde ett brott om ligger mycket nära högmålsbrott.

Utförliga närmare uppgifter kring denna sak står att läsa på den handling, D 7841, som i dag förvaras hos rikskrim efter att ha registrerats hos Säk. Jag förvägras insyn i D 7841 (ärendet i dag överklagat i högsta instans) men det är naturligtvis inte uteslutet att en framstöt från en stor tidning kan ha större effekt.

Uppgifterna i handling D 7841 kan givetvis vara synnerligen avslöjande, eftersom det på kortet talas om en polisman (?) + flera andra personer.

Parallellt med dessa dramatiska men hittills hemlighållna händelser från 1986 pågår från hösten 1988, oberörd av D 7841, lagföringen av Christer Pettersson, vilken alltså utmynnar i Stockholms tingsrätts fällande dom våren 1989, vilket givetvis är mycket anmärkningsvärt, eftersom ju Christer Pettersson alltid sades vara den helt ensamme gärningsmannen.

Förslag: Begär fram D 7841, något som hittills endast jag har gjort!

Engagerad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"