Det går inte att avgöra vilka handingar som avses – nehej…

16.2.2011. Från RÅ fick jag i dag detta brev:

15.2.2011. Till Sven Anér, Angående förnyad begäran om utfående av allmänna handlingar.

Ni har inkommit med en ny begäran om att få ut allmänna handlingar i förundersökningen avseende mordet på Olof Palme.

Som grund för er begäran hänvisar ni till, vilket ni även gjort i tidigare framställan, material som omnämns i Granskningskommissionens betänkande.

I betänkandet nämns materialet under rubriken Granskningens föremål som en del av den dokumentation kommissionen tagit del av. (Granskningskommissionens betänkande s. 11-12) Några närmare uppgifter om vilka handlingar det rör sig om nämns inte.

Det går därför inte att utifrån er begäran och med stöd av betänkandet avgöra vilka handlingar som avses och som ni önskar ta del av. Er begäran kan därför inte leda till någon prövning om utlämnande av handlingar.

Kerstin Skarp

O så svårt allting är för vice RÅ Kerstin Skarp. O så svårt. SA.


16.2.2011. Ärende ÅM 2011/0036.

Till RÅ:s registrator. F k vice RÅ.

Jag ber registrator ta fram rubr ärende, senaste handling, daterad 15.2.

Och jag ber nu registrator, som alltid mycket vänligt har hjälpt mig, ta fram och i kopior till mig översända

samtliga handlingar som av RÅ lämnats ut till granskningskommissionen. Naturligtvis finns hos RÅ anteckningar rörande vilka handlingar kommissionen fått ta del av, antingen genom att materialet i någon form överlämnats till kommissionen eller genom att kommissionen fått läsa materialet hos RÅ-ämbetet.

Att RÅ skulle sakna varje anteckning om dessa transaktioner håller jag för uteslutet.

Jag ber dig alltså omedelbart i kopior sända mig allt detta material. Jag skickar denna anmodan jämlikt tryckfrihetsförordningen och är för mitt yrke beroende av att jag får tillgång till denna säkerligen mycket centrala information. Skulle kostnaden överstiga 500 kronor ber jag dig först meddela mig, annars sänd materialet omedelbart!

Med vänlig hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Jämför förvaltningslagens serviceparagraf: ”Varje myndighet skall lämna upplysning, vägledning, råd och annan sådan hjälp…” SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"