Öppet brev till Riksdagens Moderata Ledamöter!

Affären Anti Avsan!

Det var den 30 september 2007 som jag sände ett brev till

”Statsminister Fredrik Reinfeldt, 103 33 Stockholm, Moderata riksdagsgruppen, 100 12 Stockholm och Moderata samlingspartiets partisekreterare, Box 2080, 103 12 Stockholm”,

där jag med dessa instanser tar upp den stora frågan:

Är förre baseball/piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag

Anti Harald Avsan

den ”Dekorimaman”, som enligt bland annat den statliga granskningskommissionen befunnit sig vid Dekorima-hörnan på Sveavägen kl 23.19 och framåt den 28 februari 1986?

Och jag skrev, den gången:

Det känns viktigt att ledningen för det Moderata samlingspartiet tar tag i detta ärende. Skulle Anti Avsan förneka att han använt pseudonymen ”Anita Svan” i sitt eget namns ställe, eller om han över huvud taget förnekar att han skulle vara inblandad, har han ju alltid möjligheten att inleda en juridisk process.

Engagerad, oroad och djupt undrande hälsning till mina tre adressater!

Sven Anér

Men detta långa brev, vari jag bland annat redovisar den våg av hotfulla ”hot mails” som, med genomskinliga Anti Avsan-signaturer, riktas mot mig och mina anförvanter, har aldrig besvarats, vare sig muntligt eller skriftligt, av någon av de tre adressaterna, vilket givetvis är djupt anmärkningsvärt.

Jag har, i två upplagor av min bok ”Affären Anti Avsan”, vilken tillställts mina adressater och många medlemmar av den moderata riksdagsgruppen, först placerat Anti Avsan vid Dekorima före mordet, för att därefter, i andra upplagan 2009, skärpa min anklagelse:

Eftersom jag ingenting hör från det svenska rättssamhället i denna fråga måste jag utgå från att det var dåvarande piketpolisen, numera rådmannen vid Stockholms tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag

Anti Harald Avsan

som sköt Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme till döds vid den s k Dekorimahörnan i Stockholms city den 28 februari 1986.

Och där, precis där, står ärendet i dag. Jag har inte fått tillstymmelse till svar från någon av mina ursprungliga adressater, trots att jag under mellantiden lagt fram serier av indicier och bevis, inte minst, sedan december 2009, på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Det är alltså på denna blogg som jag nu lägger ut detta öppna brev till samtliga moderata ledamöter vid riksdagen.

Ni kan ha åtminstone två handlingsalternativ. Ni kan enskilt meddela mig hur ni ser på denna fråga, eller ni kan, enskilt eller i grupp, ta ställning till en juridisk aktion mot mig. Att ni samtliga skulle förhålla er helt overksamma anser jag otroligt.

Så jag ber er nu: uppmärksamma era kolleger på detta öppna brev, samtala, ta ställning!

Redan mordet på Olof Palme skakade det svenska samhället, det svenska rättssamhället. 25 års efterföljande icke-utredning av brottet (ådagalagd i de senaste dagarnas mediedebatt) fortsätter att skaka samhället: det största brottet aldrig hederligt utrett!

Jag räknar med svar, precis som ni regelmässigt besvarar de övriga mail och brev som ni får i er riksdagsverksamhet!

Det öppna brevet är sålunda ställt även till Anti Avsan, och jag hoppas självfallet även på ditt svar. Du har fått flera brev tidigare men inte svarat; däremot har jag inte sökt dig personligen.

Sven Anér, yrkesverksam journalist från 1948, yrkesverksam författare sedan 1988, fil kand, DHS, ansluten till SFF och SJF. Aldrig haft andra yrken. Hyser djup respekt för dessa yrken.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. Tel och fax: 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"