Högsta förvaltningsdomstolen     Mål nr 123-11

5.2.2011.

Överklagande

Jag överklagar rubr dom samt anför:

Det aktuella registerkortet D 7841 upptar två datumuppgifter: 880329 och 870813. Detta innebär att handlingen måste ha utskrivits före 870813, vilket i sin tur måste innebära att handling D 7841 har ingått i det våren 1989 föreliggande förundersökningsmaterialet rörande mordet på Olof Palme. D 7841 måste därmed vara offentlig handling i samma utsträckning som alla de handlingar som lämnades ut till pressen i maj 1989.

Om det skulle förhålla sig så att D 7841 undanhållits Stockholms tingsrätt är detta givetvis illavarslande, men detta får givetvis inte medföra att handlingen inte skulle få bli offentlig.

Jag anser mig alltså kunna konstatera att D 7841 rätteligen är offentlig och bör utlämnas till mig Den bör anses vara lika offentlig som t ex förhör E 15, med Lars Jeppsson, vilket 2011-01-10 på min begäran överlämnades till mig. Detta förhör, och efterföljande, ingick icke bland de förhör som i maj 1989 överlämnades till pressen, men har sålunda ändå av rikskriminalpolisen ansetts vara offentligt. Jag anmodar Högsta förvaltningsdomstolen att frisläppa D 7841, i enlighet med förfaringssättet beträffande E 15.

Det är, avslutningsvis Högsta förvaltningsdomstolen, utomordentligt viktigt att i dag all dokumentation, där detta över huvud taget är möjligt, rörande mordet på Olof Palme släpps fri. Det är i detta material som de flesta av sanningarna kring mordet står att finna, och det måste självfallet ligga i rättsstatens intresse att materialet blir allmänt tillgängligt för nationen i en ödesfråga.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"