Talman och Tingsrätt – begär fram Avsan-handlingarna!


27.9.2010.
Likalydande skrivelser till Riksdagens Talman och till Ordföranden för Stockholms Tingsrätt.
Jag utgår från att rådmannen vid Stockholms Tingsrätt, moderate ledamoten av Sveriges Riksdag
Anti Avsan,
har omvalts vid höstens val.
Jag vädjar i detta läge till Riksdagens Talman och till Ordföranden för Stockholms Tingsrätt att snarast begära fram alla de handlingar inom förundersökningen rörande mordet på Olof Palme som ännu nära 25 år efter detta mord ej har visats för den svenska allmänheten, och som behandlar
Anti Avsans namn.
 Jag ger här nedan aktuell förteckning över dessa hemlighållna handlingar, som alltså skildrar händelseförloppet, minut för minut, vid Olof Palmes död:
Ai. 1010-92, första sidan, Ai. 1087-92, Ai. 80-93, Ai. 1107-92 samt vidare samtliga handlingar i serierna EH 14839 och EH 14879 nämligen handlingarna EH 14839, 1-43 och EH 14879, 1-6.
Här uppräknade handlingar är till antalet 54 st, men i själva verket blir de betydligt fler, eftersom ett antal av löpnumren, ovisst hur många, omfattar mer än en handling vartdera, med beteckningarna t ex EH 14839-1-1. Rikskriminalpolisen, som handhar denna dokumentation, har dock aldrig lämnat ut det exakta antalet.
Alltså: inga handlingar som innehåller och behandlar Anti Avsans namn i samband med mordet på Olof Palme har någonsin visats för den svenska allmänheten. Allt inom polisens samlingsbeteckning ”Dekorimamannen” har sekretessbelagts, efter prövningar i Kammarrätten i Stockholm samt till viss del i Regeringsrätten.
Jag är medveten om att Stockholms Tingsrätt, under sin sekretessprövning, har kunnat ta del av stora delar av denna dokumentation, men vissa handlingar, t ex Ai. 1010-92, första sidan, torde aldrig ha uppvisats för Stockholms Tingsrätt; denna sida, som ger hela den första upptakten till avslöjandet av Dekorima-händelserna, har sålunda aldrig öppet visats.
Mina adressater! Jag anhåller nu att Talman och Tingsrätt snarast måtte från rikskriminalpolisen begära fram den kompletta dokumentationen kring ”Dekorimamannen” (polisens egen beteckning) och ta del av vad som enligt förundersökningen rörande mordet på Olof Palme hände vid Dekorima, före, under och efter detta mord.
Anti Avsans namn torde i detta material förekomma ett stort antal gånger, men den som tar del av det i dag öppna materialet skall inte finna namnet en enda gång, vilket givetvis känns orimligt.
Granskningskommissionen från 1999 lämnar vissa uppgifter rörande Anti Avsan, men denna redovisning är varken komplett eller korrekt: sålunda nämns inte det mycket märkliga förhållandet att Anti Avsan, utpekad av två synnerligen trovärdiga och välstrukturerade vittnen, aldrig live- eller ens foto-konfronterades med dessa vittnen. Detta förhållande borde självfallet ha varit ett avgörande viktigt inslag i en trovärdig kriminologisk granskning.
Sammantaget ger sittande regeringars, polisens och åklagarnas behandling av ärendet Anti Avsan en bild av räddhågsna myndigheter, ovilliga att nalkas den sanning de har framför sig på bordet.
Mina adressater: ni har båda ett stort ansvar. Sveriges Riksdags Talman har ett klart personal- och säkerhetsansvar rörande sina 349 kolleger i kammaren, och ledningen för Stockholms Tingsrätt har självfallet ett tungt grundat arbetsgivaransvar för de rådmän som Tingsrätten, i god tro, har utsett att verka i en dömande befattning
Det omtalas i dag att säkerhetssituationen inom riksdagen påverkas av Sverigedemokraternas inträde. Denna säkerhetssituation blir givetvis inte mindre allvarlig när, enligt mina aldrig dementerade uppgifter, en av riksdagens ledamöter direkt konfronteras med anklagelser rörande mordet på en tidigare statsminister och ledamot av Sveriges Riksdag.
Så begär fram denna viktiga dokumentation, se till att den visas upp för den svenska allmänheten! Att det allvarligaste rättsövergrepp, som någonsin skett i Sverige, omgärdas av den mest rigorösa sekretess som någonsin förekommit rörande ett mordfall i Sverige, kan varken på kort eller lång sikt tolereras.
De handlingar jag efterlyses ger stora delar av, kanske hela, sanningen kring ett statsministermord. Ska inte dessa sanningar få offentliggöras, Talmannen och Tingsrätten?
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"