Finns en direkt koppling Treholt – Palme: Sovjeträdslan?


För NRK, för SR/SVT!
24.9.2010.
De båda stora nordiska affärer, som nu är under avslöjande, affärerna Treholt och Palme, uppvisar skrämmande paralleller, möjligen direkta paralleller.
Nr 1: Båda dessa högt placerade personer beskylldes under 1980-talet – och beskyllningarna har vidmakthållits! – för otillåtna kontakter med Sovjetunionen.
När det gällde Arne Treholt innebar en av de viktigaste beskyllningarna att han skulle ha mottagit mycket stora penningsummor från Sovjet, ett påstående som nu i högsta grad ifrågasätts.
När det gällde Olof Palme innebar den kanske oftast upprepade beskyllningen att Palme, under sitt 1986 förestående Moskvabesök, avsåg att ”sälja ut Sverige”.
Som synes ligger de båda beskyllningarna mycket nära varandra.
Nr 2: Det långvariga fängslandet av Treholt och mordet på Olof Palme, båda händelserna i mitten av 1980-talet, inspirerades och initierades av höga samhälleliga särintressen, vilka ännu inte med säkerhet har kunnat identifieras. Uppenbarligen låg i båda fallen skarpa politiska opinioner bakom händelseförloppen.
Nr 3: Den mest skrämmande likheten mellan affärerna Treholt och Palme är, i båda fallen, det fungerande rättssamhällets. Regeringars, åklagar- och polismyndigheters tydligen totala medlöperi.
Treholt: Det norska stortinget går i dag in med eds-utskottsgranskning av de avgörande centrala fotobevisen i ärendet. Beskyllningen i dag är: den norska säkerhetspolisens fotografier av Treholts väska med påstått mycket stora kvantiteter pengar skall ha varit riggade och uppvisat mycket större mängder kontanter än vad Treholt någonsin medgav samt ansåg sig kunna förklara. Hur många polisanställda och, inte minst, regeringsanknutna personer som varit och i dag fortfarande är involverade är tills vidare okänt, men uppenbarligen har det gällt många personer, inte ett fåtal. Vidare är det uppenbart att viljan att snärja Arne Treholt fanns utbredd inom det norska åklageriet och polisväsendet – allt under förutsättning att dagens anklagelser visar sig hålla streck.
Palme: Mordet på Olof Palme planerades inom ramen för en fraktion inom det svenska politiska samhället och utfördes av svensk polis. En polisman, Anti Avsan, sköt, och ett tjugotal, eventuellt flera, av hans kolleger inom Stockholmspolisen var beredvilligt behjälpliga.
Nr 4: De norska och svenska rättssamhällenas overksamhet har varit näst intill total.
Treholt-saken verkar ha legat nära nog bortglömd på senare tid, medan Palme-saken, efter otroligt försiktig statlig kommissionsbehandling under 1900-talet, i tysthet lagts till handlingarna.
Några få svenska författare och journalister har bevakat Palme-ärendet, bland dem jag själv, i dag med bloggen
men den svenska överhetens sammanbitna, samfällda tystnad har varit bedövande. Mina egna många graverande påståenden har aldrig bemötts i sak. De har aldrig förnekats, endast fått försvinna.
Ett exempel, högaktuellt i dag: Den svenske skådespelaren Robert Gustafsson har, enligt egen uppgift i sina i dag utkomna memoarer ”Från vaggan till deadline”, Bonniers, starkt kritiserat det förhållandet att hans egna uttalanden 1986 för svenska polismän, om observerade walkie-talkie-män, undertryckts. Till detta kan jag själv lägga att de enligt min mening antagligen tillrättalagda förhören aldrig visats för den svenska allmänheten förrän här om dagen, då den svenska rikskriminalpolisen fann för gott att på min preciserade begäran lämna ut graverande kopior.
Det rör sig om serier av aktiva försök att hemlighålla de ”farliga” tingen.
Nr 4: Mediabevakningen. Jag har inte tillräcklig kunskap om den norska mediabevakningen av Treholt-saken, men den svenska mediabevakningen av Palme-saken har jag självfallet, under snart 25 år, noga följt och själv deltagit i.
Bevakningen, under 2000-talet, kan utan överdrift beskrivas som obefintlig. Min bok, 2009-2010, ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, har inte recenserats i något enda större eller medelstort medium, men ingen av mina uppgifter har på minsta sätt dementerats av Sveriges samlade medier.
Tidningen Expressen tog för ett par år sedan på eget initiativ kontakt med mig och omtalade att tidningen tänkte göra en stor sak av Avsan-affären. Förberedelserna för detta scoop pågick i ett par veckor, med en serie av uppskov, varefter saken, under ett telefonsamtal mellan mig och Expressenmedarbetaren, rann ut i sanden: ”Chefredaktören anser att saken saknar tillräckligt nyhetsvärde.” Denne chefredaktör avgick, men hans efterträdare har inte återupplivat saken.
Så långt denna snabba redogörelse för en koppling mellan affärerna Treholt och Palme. Jag har lagt denna sak, huvudsakligen Palme-delen, hos EU och framför allt hos den Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Den svenska överheten är på varje punkt fortlöpande informerad, inte minst via min blogg. Ärendet pyr, de båda ärendena pyr samtidigt, kanske inflätade i varandra.
Stor politik. Kolsvart politik. Förnedrande politik.
Sven Anér. Utredande journalist och författtare.
Öster Edinge 271, S-740 10 Almunge. Sverige- (460)174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"