Vad hände med akterna Ai. 318-93 hos rikskrim resp 95-103 hos Palmekommissionen?

6.3.2013. Till justitieministern, justitieutskottet (ordf samt Anti Avsan) samt krkom Dag Andersson vid rikskrim,
F k: Tommy Lindström, Bengt Schuback, Peter Wallenberg, P-G Vinge. Per Kjellsson, H-G Axberger samt Dagens Eko.
Mina frågor gäller:
Vad hände med ärendet Ai. 318-93 hos rikskrim och hos de båda kommissionerna, vad hände med 95-103 hos de båda kommissionerna?
De båda ärendena avser två versioner av Ulf Lingärdes promemoria rörande bl a 15 misstänkta landsförrädare, kopplade till mordet på Olof Palme, av vilka fyra nämns ovan.
”De i samhället högt uppsatta personerna tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet” – har två stora statliga kommissioner i ett svenskt ödesärende inbillat sig att detta varit ett sjukt skämt? I så fall borde ju Lingärde ha fått stå till svars, men den ”hörning” som arrangerades av Marjasin behandlade inte landsförrädarfrågan.
318-93 inkom till rikskrim 1993 03-30, medan 95-103 inkom 1995-05-02 till Palmekommissionen.
Jag har till min förvåning noterat att dessa enligt min mening mycket centrala, 6-sidiga dokument så vitt jag kan finna inte på minsta sätt satt något avtryck i Palmekommissionens resp granskningskommissionens arbete. De finns registrerade och arkiverade hos rikskrim (med skyldighet att visa all väsentlig dokumentation för resp kommission) resp hos Palmekommissionen men där slutar alla spår, och jag ber mina adressater hjälpa mig. Jag har delfrågor:
Nr 1: Tog båda kommissionerna del av båda PM-versionerna?
Nr 2: Kunde resp kommissionsledamöter, i de flesta fall vid två tillfällen, ta del av de båda PM-versionerna? Skedde detta?
Nr 3: Skedde någon form av överarbetning av de båda versionerna inom resp kommissionssekretariat?
Nr 4: Om inte – varför inte?
Nr 5: Det förefaller som om båda kommissionerna och båda kommissionssekreterarna har betraktat de enligt min mening sensationella promemoriorna som adiafora, utan värde för resp granskning – är det en korrekt beskrivning?
Nr 6: I promemoriorna refereras och kommenteras, möjligen för första gången utförligt och genomtänkt, de båda paramilitära organisationerna Stay Behind och Arla Gryning (AGAG), men jag ser i granskningskommissionens rapport inget omnämnande heller av dessa företeelser. Har jag missat något, eller passade ingen av dessa båda paramilitära organisationer in inom ramen för gällande utredningsmandat?

Det känns mycket angeläget att klarhet nås. När ledamoten av båda kommissionerna, Inga Britt Ahlenius, i gårdagens TV-sändning utfrågades om sitt arbete inom dessa båda kommissioner avfärdade hon helt varje diskussion rörande Palmekommissionen, medan hon rörande granskningskommissionen omtalade att hon under senaste tid blivit intresserad av uppgifter hon nu kunnat ta del av rörande just Stay Behind och Arla Gryning, vilket förvånar, eftersom den utförliga dokumentationen ju funnits tillgänglig för kommissionerna sedan 1993 samt, med ytterligare tyngd, sedan 1995.
ww
Fråga nr 7: Pekar detta förhållande på, mina adressater, att ingen av de båda PM-versionerna under senare delen av 1990-talet någonsin visades upp för Ahlenius eller några andra ledamöter inom de båda kommissionerna?
I så fall har ju båda kommissionernas arbete blivit mer eller mindre illusoriskt, om man, som jag, tillmäter promemoriornas innehåll en avgörande viktig roll i detta sammanhang.

Fråga nr 8: Jag frågar alltså: anser mina adressater att promemoriorna varit och är ointressanta?
Fråga nr 9: Eller har promemoriorna skuffats undan för att de pekade på ytterligt allvarliga missförhållanden i samband med mordet på Olof Palme?
Fråga nr 10: Stod det från början klart, i varje fall för den avslutande granskningskommissionen, att något militär-/polisspår aldrig borde i grunden utredas? Hade i varje fall granskningskommissionen ett klart avsnävat mandat? Konstitueras därmed brott?
Jag är medveten om att de båda kommissionerna formellt har avslutat sina arbeten, men detta bör inte få hindra en noggrann fortsatt utredning. Jag anhåller, med vändande post, om svar med uppgift om dnr och handläggare.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"