Öppet brev till Inga-Britt Ahlenius, varför förträngde du 15 misstänkta landsförrädare?

5.3.2013. Inga-Britt Ahlenius, Kvarnvägen 41, Danderyd. Framträder i kväll, 5.3.2013 kl 20.00 i TV 2, ”Min sanning.”
Inga-Britt Ahlenius är alltså hyperaktuell i dag, och den svenska allmänheten hade kunnat önska sig att hon sökt sanningen även i Palmeärendet, i stället för den beskedliga tystnaden. Inga-Britt Ahlenius hade från 1995, ja, ända från 1993, möjligheten att avslöja de 15 misstänkta landsförrädare som konspirerade mot Olof Palmes liv, men där höll hon tyst. Håller tyst i ärendet än i dag – eller kommer något i TV i kväll?
F k: krkom Dag Andersson, rikskrim, justitieministern samt Ekot.
Jag går tillbaka till de gamla dokumenten, de som behandlar Ulf Lingärdes promemorior om bland andra de 15 ”landsförrädarna” och de som ordagrant återger den s k hörningen inför vad som då, under Marjasin, hette Palmekommissionen.
Jag försöker datera, vilket inte är helt lätt. Hörningen av Ulf Lingärde är ju klart daterad till den 14 juni 1995, och en ordagrann utskrift kunde av mig publiceras i nr 11 av mitt nyhetsbrev PALME-nytt för år 1997.
Men saker hade, som du vet, hänt långt innan. En första version av Lingärdes promemoria, som alltså delvis behandlar samma frågor som togs upp vid hörningen, finns redan den 30 mars 1993 registrerad och diarieförd under beteckningen Ai. 318-93 i rikskriminalpolisens arkiv, medan en något omredigerad och på väsentliga punkter kompletterad version lämnades in till Palmekommissionen, som ”Palmekommissionen, ink 1995-05-02 – Dnr 95-103”. Vilka lämnade in Lingärdes båda promemorior, dessa promemorior som skulle ha skakat den svenska rättsstaten om rejäl publicitet hade följt?
Jag komprimerar en kronologi:
1993.03.30 Lingärde slår det första stora larmet, via registreringen hos rikskrim av den första versionen av sin PM Ai. 318-93. Datum då promemorian författades är okänt, möjligen redan under 1992. Vid detta tillfälle var, som du vet, den första kommissionen, Palmekommissionen under Marjasin, ännu inte tillsatt. Detta skedde först 1994, då Marjasin av regeringen under hösten 1994 utsågs till ordförande, medan övriga ledamöter, bland andra du, inte utsågs förrän vid jultid 1994.
Jag frågar dig nu idag: När fick du kännedom om att det existerade en osannolikt dramatisk och innehållsdiger rapport rörande 15 påstådda landsförrädare, anonymiserade under beteckningarna F1, F2 etc men klart möjliga att avhemligas?
De i samhället högt uppsatta personerna, F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet…”
När fick du kännedom? När slog du larm, om någonsin? Har du någon gång, under dina tider i de båda kommissionerna, Palme- resp gransknings-, ångrat din praktiskt taget totala tystnad? Eller fick du ingenting veta?
1995.05.02. Lingärde-rapport nr 2 anländer till Palmekommissionen/Marjasin. Det framgår inte helt klart av dokumentationen, men av allt att döma är ”hörningen” av Lingärde inför Palmekommissionen orsakad av att rapport nr 2 har lämnats in.
1995.06.14. Hörningen arrangeras, utskriften hemligstämplas. Du har deltagit vid hörningssammanträdet med Palmekommissionen, men dina inpass är korta, ute i periferin. Det klart anmärkningsvärda är att kommissionsledamöterna, som är närvarande in pleno, inte verkar att ha tagit del av promemorian från den 5 maj. Alltså 39 dagar tidigare. Kan du svara, Inga-Britt Ahlenius?
Fick du någonsin se Lingärderapporten nr 1? Duplicerades dessa sex sidor åt medlemmarna? Om den hade duplicerats i maj borde ju ledamöterna, väl pålästa, ha suttit med denna pm i sina händer under hörningen och ställt frågor i anslutning till Lingärde ytterligt dramatiska text, mot vilken vad som framkom vid hörningen känns klart ointressant. När fick du se Lingärdes andra PM? Och när fick du se Lingärdes första PM?
1997.17.11. Hörningstexten släpps av Palmekommissionen, som numera heter granskningskommissionen under Ericsson och med dig som övervintrande kommissionsledamot. Jag måste få fråga: har du i denna andra vända fått se Lingärdes andra PM? Jag har aldrig fått någon registrerad kopia från granskningskommissionens sekretariat, endast den som Marjasin stämplade in. Har inte Axberger, nu promoverad från enbart ledamot av kommissionen till ledamot och huvudsekreterare och förmodligen mer eller mindre allenabestämmande, tagit fram någon enda av Lingärdes promemorior?
Vad har hänt, Inga Britt Ahlenius? Har Axberger dolt allt som rört sig i centrum för denna mörka affär?
Inte en rad står, som du vet, att läsa i den nära tusensidiga granskningsrapporten från sommaren 1999, inte en rad om15 misstänkta landsförrädare, inte en rad om att några av dessa skulle ha tagits in till förhör. När granskningskommissionen, efter sju sorger och åtta bedrövelser, äntligen presenterar sig den heta sommaren 1999, är minsta landsförrädarbrus dolt och skyddat från insyn av garanterat ljuddämpande svarta dok. Finns ens Marjasins hörning nämnd? Jag hittar inte en rad, men säg till mig om jag har missat något.
Du sitter, Inga-Britt Ahlenius, i över fem långa år och tröskar denna gråmelerade materia, och när du kommer till en osannolikt dramatisk promemoria om misstänkt landsförräderi i syfte att röja sittande regeringschef ur vägen, så bryter du aldrig av mot den femåriga lunken, inte minsta pip av alarm.
Ännu i dag har ingenting av detta material nått utanför mitt PALME-nytt, en gång i världen, eller utanför min blogg i dag. Det här jobbet var ju skräddarsytt för dig, topprevisor med mandat att revidera allt dig behagar? Ändå sitter du som en försynt liten mus och inte ens piper.
Fick du inte protestera? Såg du aldrig promemoriorna?
Som du förstår, Inga-Britt, är det av yttersta vikt att du snarast redovisar vad du minns från den långa tid du var de båda kommissionernas högt betrodda ledamot. Den ende som egentligen rört detta otroliga ärende är jag själv, och jag har inte kunnat göra ett komplett jobb. För ett sådant fordras ett par studiedagar hos riksarkivet på Kungsholmen i Stockholm, dit all kommissionsmaterial numera är transporterat.
En sådan noggrann undersökning, gjord av myndighetspersoner, t ex av dig själv, skulle kunna rensa den sällsynt unkna luften. Men det fordras god arkivkunskap.
Jag märker, när jag läser igenom min text, att det varit svårt att skriva den helt klara och förklarande texten, eftersom mitt grundmaterial är så ofullständigt, Vad som bl a nu måste göras är en jämförande studie av de båda Lingärde-promemoriorna, vilka givetvis till en början bör datoriseras; otroligt att detta aldrig skett i statlig regi. Min egen datorisering är inte komplett.
Frågorna virvlar. Hur har den svenska rikskriminalpolisen den 30 mars 1993, medan lagföringen av Christer Pettersson pågår som bäst, i lugn och ro, och utan att slå minsta larm, kunnat formellt och officiellt registrera och diarieföra detta skakande dokument Ai. 318-93 samt lyfta in det i en av de klassiska orangeröda pärmarna?
Det handlar ju om tjänstefel så att det ryker om det. Tjänstefel även från din egen sida? Du hade givetvis under de över fem långa åren både undersökningsplikt och sanningsplikt och redovisningsplikt (i den rapport som du själv skrev, tillsammans med dina kommissionskamrater).
Men uppenbarligen har ditt arbete tillgått som det gör inom de flesta kommissioner, dvs ett lydigt lyssnande till en i praktiken enväldig huvudsekreterare, i ditt fall Hans-Gunnar Axberger, vilken sedan han totalt och aktivt nonchalerat ett landsförrädarärende avancerat till justitieombudsman, att döma över levande och döda.
Bestäm dig nu för att verkligen agera, att rädda vad som räddas kan! Jag ser på mitt bord på den inledande delen av din kommissionsrapport, där du rimligen är ansvarig för varje ord. Jag ser flygbilden över Dekorima. Jag läser den långa rubriken
GRANSKNINGSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme.
Och jag ser tillbaka på de fem långa åren av totalt meningslös utredningsaktivitet. Tänk om kommissionen i stället, genast i starten, hade gått igenom polismaterialet kursivt och redan efter någon vecka hade träffat på dokumentet om de 15 landsförrädarna!
Kommissionsordförande Ericsson hade då, omedelbart i början av år 1995, kunnat gå till sin justitieminister och rapporterat: Vi behövs inte längre, Vi har hittat ingången till hela gåtan. Låt polis snabbutreda!
I stället gnetar kommissionen efter de fem åren fram en nära tusensidig rapport, som bl a innehåller ovidkommande nonsens om ”utredningen avseende Christer P” (128 sidor) och ”Gärningsmannaprofilen” (110 sidor) samt den avslutande förlösande slutklämmen du fick till:
Misstankarna mot Christer Pettersson har successivt stärkts.”
Är det så en slipsten ska dras, Inga-Britt Ahlenius?
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

5.3.2013. Formellt torde en ordförande ha samma ansvar som sina medkommissionärer, medan, i det aktuella fallet, huvudsekreterarna kanske kan sägas ha haft ett annorlunda formulerat ansvar. Men självfallet ska ett kommissionsarbete bedrivas med full och omedelbar öppenhet, vid varje tillfälle. Så har inte skett, vare sig under Marjasin eller Ericsson.
Hur kan jag säga och veta det? Jo, så fort ett ärende inkommer till och registreras hos en kommission ska ledamöterna informeras. De sitter där med uppgift att bevaka vad som har hänt och som händer nu; en självklarhet.
Men, fortfarande i det aktuella fallet: när Lingärdes promemoria nr 2 inkommer, som nr 103 under 1995, så borde hela den dåvarande Palmekommissionen omedelbart ha snabbinkallats, kompletta kopior av handlingen iordningställts och ärendet med de 15 misstänkta landsförrädarna ha granskats av samtliga ledamöter med stor akribi.
Ingenting av detta händer. Ingenting pekar säkert på att ens ordförande Sigvard Marjasin blev informerad, allting tyder på att ledamöterna inte blev informerade. Huvudsekreterare Per Kjellson har rimligtvis varit den som stämplat handlingen som inkommen, men sedan? Har han vänt sig till Marjasin? Talat med ledamöterna? Det vet vi inte.
Året efter, 1996, förpuppas Marjasins Palmekommission och allt material lagras så att den efterföljande Ericsson/Axberger-kommissionen ska kunna ta del av vad föregångarna sysslat med. Den nya granskningskommission understryker dock, tämligen sötsurt, att vissa förhör som gjorts kanske kan genomläsas, men i övrigt är det en helt ny kommission som tillträtt, från scratch.
Har Axberger läst Lingärdes promemoria nr 2, om möjligt ännu mer dramatisk än PM 1, som polisen fick 1993?? Har han larmat sina ledamotskolleger (Axberger är alltså numera både ledamot och, verkar det, tämligen enväldig huvudsekreterare)? Har han i så fall t ex informerat den administrativt så insatta Inga-Britt Ahlenius? Eller är Ahlenius överhoppad en andra gång?
Jag ser framför mig en brandkårskommission i förfall. Har det aldrig slagit enskilda ledamöter att de alltid kunnat kontrollera kommissionens diarium, alltid öppet? Är det en sekretesstyrning som råder, från de båda huvudsekreterarnas sida? Väntades ledamöterna - det gäller båda kommissionerna – bara sitta snällt och doppa sin skorpa och inte ställa irriterande frågor om landsförrädare och annat krafs? Jag tycker mig se en sjuk fars.
Jag har här sålunda vänt mig mot kommissionernas totala overksamhet i fallet med de båda promemoriorna. Men overksamheten fortsätter ju fram till i dag. Ett ansvar har hela tiden, fram till i dag under Beatrice Ask, justitiedepartementet haft. Det var detta departement som tillsatte, 1994 resp 1996, och det är tillsättande departement som har så att säga rektorsansvaret för att kommissionsarbetet löper klanderfritt, vare sig det gäller sammanträdes- och bevakningsrutiner eller traktamentsersättningar.
Ju mer jag försöker kontrollera detta vindlande ärende, desto mer blir jag övertygad om att petningen av Marjasin var dubbelbottnat motiverad. Hade Marjasin kommit något farligt på spåren? Måste han därför bort?
Det skylldes på dyr representation (inte minst jag själv fanns med i den hanteringen), men den efterföljande domstolsprocessen friade ju Marjasin? Jo, men med reducerad auktoritet har han inte haft mycket att sätta emot.
Och i förlängningen? Desto mer auktoritet till Hans-Gunnar Axberger i två hattar: ledamotens och huvudsekreterarens? Total auktoritet?
Något känns fel. Ledamöter och sekreterare ska visserligen samarbeta, men en sekreterare ska självfallet arbeta på annat sätt då han sitter med den ena eller andra hatten på huvudet. En sekreterare ska strikt följa alla regler och förordningar, medan en ordförande kan ta sig vissa friheter och spela över hela fältet. Finns prejudikat om liknande dubbeljobb?
En sekreterare har sitt ansvar inför ordförande och ledamöter, men här fick Axberger ett ansvar inför sig själv som sekreterare och ett annat ansvar inför sig själv som ledamot – nej, det känns fel. Herbert Tingsten skriver i sina memoarer om sin tid som utskottssekreterare i riksdagen; han markerar den barrikad som fanns mellan ledamöter och sekreterare, dom och jag.
Axberger har aldrig velat gå ut och efteråt kommentera sitt fögderi. Kanske förklarligt. Och han påstod sig hela tiden ha trott på den domstolsfriade Christer Pettersson som ensam gärningsman.
Vilken hatt han än bar var han till skada, grov skada, för de båda kommissioner han fick bemanna.
Till sist: varför bråka? Det går inte att utreda – jag är inte så säker på det. Fram med alla de dubbla kommissionshandlingarna från deras bombsäkra förvar under Kungsklippan, försök följa vad framför allt sekreterarna Kjellsson och Axberger har gjort – och inte gjort. Det rör sig om ett viktigt skede i svensk samhällshistoria.
Ett explosivt skede, där tändhatten ständigt är nära att detonera. Detonerar den nu? SA.

PPS: Frågorna upphör inte att komma:
Det var bråttom då granskningskommissionens rapport skulle presenteras för en snabbinsatt presskonferens sommaren 1999. En blixtupplaga trycktes, vilken i stort sett oförändrad blev slutversionen.
Men hann alla ledamöter verkligen läsa och kommentera? Läsa från ett manus som hade gått att ändra? Eller har ledamöterna, utan föregående noggrann läsning, gett Axberger carte blanche i en ödesfråga? Har det gått alldeles för gesvint till?
Jag frågar inte i luften. Under Kungsklippan bör finnas sekretariatnoteringar rörande vilka ledamöter som fått läsa vilka avsnitt samt bevis för att de verkligen säger sig ha läst. Korrigeringar ledamöter kan ha gjort måste gå att rekonstruera.
Justitiedepartementet har, vilket jag kontrollerat, i princip nöjt sig med att ta emot den tusensidiga rapporten med tack för jobbet.
Det finns ingen officiell notering i Rosenbad om att någon från departementet över huvud taget läst rapporten.
Olle Alsén och jag läste den och häpnade.
SA.

31 kommentarer:

 1. Polisspåret är inte utrett säger Inga-Britt och det är ingen nyhet, det vet alla som följer Svens sida.
  Inga säger att det enda man gick på var om utpekade personer hade Alibi, men både Pitz och Avsan har inte det, hur dessa har kunnat fått sin hustru som godkända Alibin är inte förenligt med en Demokrati.

  Man kommer inte ifrån att Pitz åkte buss under Mordnatten.
  Man kommer inte ifrån att finska flickrona pratade med Avsan för som Inga-Britt säger detta är inte utrett för dessa hade ju ett (icke godkännt Alibi.)

  Rikskrim förfalskar ju Palmes intagningskort, varför skulle dom göra det om Krille vore mördaren?
  Hela Poliskåren ändrar ju på tiderna överallt, ändå är Krille mördaren haha vilket jävla Bullshit.  SvaraRadera
  Svar
  1. De finska flickorna har nämligen aldrig sagt att det var AA de pratade med. De beskriver en helt annan person om de nu var på platsen för huvudtaget. Det är inte Olle Ahlsén eller Sven Anér som skall peka ut AA, det är de finska kvinnorna som ska göra det i så fall, det har de inte gjort. Att AA var besökare på gymmet har ju inget att göra med vem de finska kvinnorna såg vid Dekorima? Hur SA och du kan fortsätta älta AA är ett mysterium. Det borde inte vara svårt att förstå detta. SA förtalar honom år efter år utan att ge en hållbar förklaring?? Det är väl inte konstigt att SA inte får några svar på sina anklagelser.

   Radera
  2. Det är väl snarare tvärtom väldigt(!) konstigt att Sven inte får svar på sina anklagelser! Det är väl alldeles självklart att den som blir oskyldigt utpekad som mördare gör allt för att bevisa sin oskuld. Inte tiga tyst, undvika frågor och bara nonchalera påståendet, då har man knappast rent mjöl i påsen!
   Visst är det ju så, att skulle Sven av A.Avsan bli anmäld för förtal, skulle saken hamna i ljusan dager och utredas, och det vill man för allt i världen inte låta ske.

   Radera
  3. Vad skulle han vinna på att göra det. Att göra Anér till martyr, inför en miljonpublik. Det skulle säkert vara Svens dröm.

   Åtminstone en lite kategori människor skulle kanske säga "ingen rök utan eld".

   Då han har en förtroendeställning.Så har han allt att förlora och herr Anér inget att förlora.

   Radera
  4. Det argumentet faller ju på sig själv, att han p.g.a. sin förtroendeställning har allt att förlora, -javisst, om det finns grund för anklagelserna har han förstås allt att förlora! Är han totalt oskyldig och inte har något att dölja, och dessutom värnar om sin image, borde han ju åtminstone deklarera ett avståndstagande från anklagelserna.
   En enkel sökning på hans namn för ju upp mängder av anklagelser och bilder mot honom. Han har snarare allt att vinna, förutsatt att han är oskyldig, på att ta avstånd från angreppen.

   Radera
 2. Finska flicorna har med ord pekat ut Anti Avsan, man kände igen Anti från gymet och visste han hade ett kort för och efternamn om inte det är att peka ut Anti Avsan när han står vid dekorimma så vad är i såna fall att peka ut någon??
  för mig är det solklart i alla fall.
  Däremot är inte en Hustru ett godkännt Alibi, hur i h....... kunde då Polisen godkänna det??
  Som Inga Britta säger när dom hade Alibi så gjordes ingen utredning, ändå kan du sitta här och påstå att Anti Avsan inte skulle vara utpekad.
  Sen stämmer det som du säger att dom inte visuellt pekat ut Anti Avsan av den enkla anledningen att Polisen vill dölja att Polisen alltså Säpo var med och organiserade mordet alltså bistod med Polismän, därför så finns ingen bild eller fysisk person vid namn Anti Avsan med på förhöret och det är anledningen till att du kan sitta här och säga att han inte är utpekad men hade allt gjorts som det skulle så hade han varit utpekad i dubbelbemärkelse.

  Konstigt att det är precis samma melodi med Krantz utpekande av Piltz på bussen.
  Tennisskor på vintern haha.
  Grundborg och östling som har en lya där mördaren försvinner hahaha
  Grundborg som högsta chef på televerket kan både ordna så walkietalkie trafiken försvinner samt det äkta lacbandet med dom rätta tiderna, inte heller är det svårt med hjälp av televerket att avlyssna telefoner.

  Men vi skyller på krille, han förfalskade väl Intagningskortet till Sabbatsberg oxå.

  Finska flickornas utpekande av Anti Avsan gjorde att Olle Alsen visste exakt vilket Gym han skulle åka till och väl där kände flera igen Polismannen Anti AVsan om itne det är att peka ut nån så vad är då att peka ut någon??

  Finns bra mycket starkare utpekanden mot en del Polismän än vad som någonsin funnits mot Krille.

  SvaraRadera
 3. Det beror på vilket sätt man blir uthängd. SA har aldrig presenterat några bevis för sitt utpekande, varför inte? . AA har aldrig blivit utpekad, faktum kvarstår. AA har ingen anledning att agera.

  SvaraRadera
 4. Anti Avsan är utpekad av finska flickorna och Pitz utpekad av krantz sen får du säga vad du vill.
  Kolla AA:s ganla passfoto där har du även den stirriga blicken Lisbeth talat om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får säga vad du vill i alla fall!? Fast det är allom bekant att Krantz tog tillbaks det till förmån för teorin om att Olof Palme begick självmord.

   Den andra teorin om några finska flickor som har pekat ut någon AA. Kan du bara kontakta Lars Borgnäs och få den dementerad för han har nämligen pratat den finska flickan.

   Fortsätt du livets långa vandring med skygglapparna på........

   Radera
  2. Den stirriga blicken?Går man in på Lisbet Palme, och hennes omedelbara vittnesmål från Sabb. så redovisar hon att hon såg mördaren snett bakifrån, och har således inte haft en möjlighet att se denna mördares ansikte.I sitt omedelbara, och ursprungliga vittnesmål, uppfattar hon mördaren på ett avstånd av c:a 5 meter. Läs på och begrunda.Men mördaren sköt ju från ett avstånd av C:a 20 cm? enl. utredning.Sedan tog HH över med sina inofficiella samtal med Lisbet Palme, och fick henne att falskeligen gå ut med alla dessa påbyggda och muterade vittnesuppgifter som hon gör.och det tragiska är att han även fick Mårten Palme att lämna falska vittnesuppgifter.HH har ett motiv för detta, och det hoppas jag att denna nya mordutredning, slutligen kommer att förklara, vad hans motiv var för detta,så som han agerade.Men det finns fler än HH som är inblandade i denna Kriminella soppa.Dra fram dem i dagsljuset, och avslöja dem, jag kommer att njuta.

   Radera
 5. Hur kan man räkna bort CP helt? Okej det kanske inte var han som sköt. Men är det inte ganska ovanligt att en person har "Land du förskingrade" hemma?

  SvaraRadera
 6. Gärningsmannen är en helt annan. AA är ett desinformationsspår.

  SvaraRadera
 7. Avsan är inte utpekad av de finska flickorna. Att det fanns poliser som till exempel Piltz och Tell en fredagkväll i Stockholm är inget konstigt. Det är inte riktigt säkert att det är Dekorimamannen som är skytten. Han är endast 170 cm lång och skytten beskrivs som 175 till 190 cm. Jag anser att Grandmannen (Tom F.) är gärningsmannen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker han ser mycket kort ut på de foton som finns på honom på hans fd sambos hemsida? Han kan knappast vara ens 170 cm?

   Radera
  2. Tom är ca. 175 cm.

   Radera
 8. Vilken källa på att grandmannen är Tom F??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur tolkar du själv bilderna på Tom, hjälmen, grandmannen av Birgitta Wennerling och fantombilden av Sanna Törneman? Jag har även läst olika förhör om hur skytten betedde sig på platsen. Glöm att han brukar vara så gullig som på bilderna. Men visst är han hygglig och trevlig så länge som ingen går honom emot. Jag känner Tom och vet hur han är och känner till en del av hans bakgrund också. Varit sysselsatt som militär, jägare, har polisbehörighet, haft säkerhetsjobb, lagat mat. Mest arbetat som bilmekaniker och haft restauranger. Tom hade motiv. Han hatade Palme och den politik han förde. Han var i området under kvällen. Han har kommit med antydningar om att han är skyldig. Han har skjutvana.

   Radera
  2. Jag tycker det finns en del som tyder på att det är två inblandade "gärningsmän" En med startpistol vid Dekorima och möjligtvis Grandmannen med gevär som skjuter det absolut dödande skottet? LP nämner tidigt två gärningsmän men kan ju naturligtvis vara svårt att bedöma i det läget. Hur ser du på detta? Undrar om det inte fanns någon mer än Anders Björkman en bit bakom Palme?

   Radera
  3. Vem är Tom?Och vad har du för signalement på honom?som du vill delge för oss som undrar.

   Radera
 9. Vem som är gärningsman är svårt att uttala sig om.
  Men klart är att flera Polismän har varit på stan under Mordnatten och väldigt nära Mordplatsen oxå. Dessutom på en sportlovs vecka, är inte det lite märkligt, för dessa Polismän som har blivit utpekade har ju inte varit i tjänst.
  Jag minns i alla fall att något vittne pratat om att mördaren hade en otroligt stirrig blick så jag kan ha misstagit mig på Lisbeth.
  Varför hade Polismannen på buss43 tennisskor på sig mitt i Vintern när det var 6 minusgrader?
  tennisskor har man på sig om man tänkt springa, för det var ganska dåligt med snö ändå.

  Det första som inkommer i en Mordutredning är oftast det som stämmer med andra ord så stämmer krantz observationer på bussen.
  Även dom första vittnes observationerna stämmer inte dessa vittnes observationer som inkom långt senare.
  Har krantz tagit tbx det han har sagt om Pitz på buss43 så har han gjort det för han har blivit hotad.
  Det är bara läsa hans bok Ett verkligt drama så kan ni själva se hur Säpo jobbade.
  Man använde bla hans dotter mot honom för att få han att ändra sin vittnes observation.
  Säpo ville få han till att ha åkt på en helt annan buss haha skrattretande precis som inte vet vilken buss man åker på.
  Sen börjar Säpo avlyssna krantz telefon, varför götr man det jo för att hålla reda på vad krantz sprider detta om det han sett på bussen.
  Precis som palmeGruppen jobbat under alla dessa år, man tar reda på vilka som vet lite för mycket, dessa vill man gärna förhöra, så att inte sanningen komemr fram.
  Otroligt många har i alla fall dött mystiskt som vetat nåt om palme Mordet bla Bofors VD som tydligen skulle avslöja allt han visste om palmemordet i en rättegång men tyvärr så dör han och hustrun mystiskt i en bilolycka.
  Hans Holmers chaufför Rolf dahlgren dör mystiskt i alkoholförgiftning.
  Algernon blir knuffad i tunnelbanan ner på spåret.
  privatspanaren Ingvar heimer dör mystiskt på Vårby tunnelbanestation men Polisen hävdar man inte vet om det är Mord.
  Men hur kan man få trubbligt våld i nacken av sig självt?
  Sen har vi Victor Gunnarsson som blir mördad i USA samtidigt som Ölvebro befinner sig i samma stad, lite märkligt kan man tycka.
  Victor Gunnarsson jobabde för Säpo och när Gunnarsson i en rättegång skrek ta fast organisationen som ligger bakom så tror jag Gunnarsson menade just SÄPO.

  Det är ingen slump att Holmers bok Olof Palme Är Mördad blir just SÄPO bakifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skrev fel Holmers bok heter Olof Palme Är Skjuten.
   Väldig konstig titel på boken om det nu inte vore ett budskap.

   Radera
  2. Synd att busschauffören och Krantz tog tillbaks allt detta när de skulle vittna under ed i rättegången mot tidningen proletären.

   Krantz hade innan rättegången bytt teori till att Olof Palme hade istället begick självmord.

   Dessutom hade Krantz givet busschauffören mycket hjälp på traven med peka ut dessa poliser. Innan Krantz kastade den teorin på sophögen och du har varit på sophögen grävt upp den igen.....   Radera
  3. Och Hans Haste, som ställer upp med att han blivit utsatt för några brev,.. vilken djävla lögn.Dessa brev har de producerat själva för att lura det Svenska Folket,till att tro att det skulle vara någon som har något agg till denne Hans Haste.För övrigt kan man ju undra varför denne Hans Haste kom in i detta,Okänd av 99,99% av Sveriges befolkning.Vilken del i det hela spelar han? Nu är han död, men det skulle vara intressant att få klargjort under vilka omständigheter han dog, liksom hans "Kompis"Olle Persson,som förolyckades, under sin resa med Holmström AIR.Den officiella förklaringen till detta var att han genom sin tyngd satt längst bak i planet , och därför gjorde att planet blev instabilt under landningen, och därvid störtade.Hur mycket skall det Svenska Folket behöva svälja, och iluras av alla dessa lögner?

   Radera
  4. krantz har skrivit en hel bok redan 1987 om enbart det han ser på buss43 och att han ser Pitz på bussen och observera krantz ser bara Pitz, det är busschauffören som observerar Tell.

   Det fanns flera personer på bussen som Polisen sket i att förhöra man gjorde inte ens några försök, krantz får själv Motbevisa Säpo med att han visste åkte med Buss43 då Säpo tog kontakt med krantz dotter och även 2 andra busschaufförer för att påvisa att krantz inte alls åkt emd Buss43 men krantz granne som bodde i samma trappuppgång som krantz klev av samtidigt som när krantz klev av och den här grannen som krantz även namnger i sin bok ett verkligt drama kan intyga att krantz åkt med denna buss.
   Men vafan sysslar Säpo med egentligen????
   Varför gav sig Säpo på krantz som var ett vittne???????

   Tidigt förstår krantz att Säpo och Polisen inte ägnar sig åt någon lösning av PalmeMordet.

   även Inga-britta intygar ju att Polisspåret har aldrig blivit utrett ändå kan ni sitta här och säga att krantz och finska flickorna har fel, det är snarare så att ni som hävdar detta har fel, skulle det ha gjorts en demokratisk och riktig utredning så skulle den bara ha bevisat Säpos inblandning i Mordet.

   Vi lever i en falsk Demokrati där man kan mörda en Statsminister som vågar stå för sina ord och som inte va rädd för USA.

   Radera
  5. Den stiriga blicken stämmer in på Avsan eller kolla själva på hans gamla passfoto, stirrigare blick får man leta efter.
   Anna hages vittnes beskrivning av mördaren stämmer exakt in på Avsan eller någon annan som är lika stor och som tränar.

   Radera
  6. Sven Axelrod14 mars 2013 18:26

   "Synd att busschauffören och Krantz tog tillbaks allt detta när de skulle vittna under ed i rättegången mot tidningen proletären."

   Är inte den rättegången mot Proletären hemligstämplad? Hur kan du veta vad som sades där om du inte var där?

   Radera
 10. Nej det är intget konstigt alls att det finns Polismän på stan men det ska mycket till att 2st vittnen buss chauffören och krantz oberoende av varandra ringer in till Polisen om vad dom sett på bussen och när dom gör det så vet dom inte att det är Polismän dom ser på bussen som uppträtt konstigt bla bär på en liten ljusblå väska som vissa påstår att polisen bär sina tjänstevapen i civilt., dom är andfådda oxå och beter sig så konstigt att dom ringer in till Polisen.samt så ser krantz att en av dom har tennisskor på sig.

  SvaraRadera
 11. jag upmpmanar alla att läsa krantz bok ett Verkligt Drama.Skriven så tidigt som 1987.
  Krantz ringer till Polisen om den mannen som betedde sig så konstigt på bussen.
  Busschauffören ringer oxå in om den konstiga mannen på bussen.
  Fakta Krantz och busschauffören känner inte varandra utan ser samma saker.
  Busschauffören ska även ha sett när Tell överlämnade ett paket som är i plast och till färgen ljust gråblå och har formen av ett A4 format, vissa påstår polisen förvarade sina vapen civilt i såna här fodral.

  När Krantz berättar för sin Son Niklas som jobbar på expressen om den mystiska mannen på bussen, så berättar Niklas att en person ringt in Anonymt, han var ett Polisbefäl i Södra Dalarna,han menade att mördaren kunde gå att finna bland baseballigans ligans pojkar på NorrmalmsPolisen.
  Han hade haft att göra med dessa pojkar och visste att dom var våldsfixerade men han hade inget direkt stöd för detta uttalande, men dom hade lokalkännedomen och tillgång till vapen.
  Basebolligan blev mest uppmärksammad efter att Rolf Machnow tydligen slog ihjäl sig själv med ett bord under ett förhör som Pitz och Tell håller i.
  I ett tv program mitt i strömmen den 26 juni 1984 som hade till underrubrik" kan JO hjälpa den enskilda?
  Apropå den internationella JO-kongressen i Stockholm medverkade Machnows syster Ann-Marie och hon sa rent ut att misstänkte att Thomas Piltz och leif Tell slagit ihjäl henens bror i cellen.Följden blev att polismännen anmälde TV och den ansvariga program utgivaren Tore Bengtson för förtal och krävde ett skadestånd på 75000 kr var för sitt lidande.
  Tone Bengtson får alltså böter hon är alltså Krantz kollega då krantz jobbar som TV producent.
  När krantz ska bege sig till Rättegången så Piltz där och här ser krantz att Piltz är samma man han sett på bussen.
  Jag ville bara alla skulle få reda på hur krantz senare förstod det var en Polisman han sett på bussen.
  Krantz känner oxå ganska många höjdare och får på så sätt reda på en hel del.
  Står ganska många spännande detaljer i krantz bok ett Verkligt Drama.Piltz ska tydligen oxå träna styrketräning och Emma Rotschilds far jobbade under Thatcher men var tydligen KGB agent, vi vet ju att Palmes älskarinna var Emma och att hennes far var KGB agent var det därför som man ville ha det till att Palme oxå var KBG agent kanske.

  Våld och hotelser var vanligt denna tid, läs boken så komemr ni til lden insikten själva, eller vilka var dom snubabrna på Ingvar carlssons tak? Carlsson avgick sedan.
  Har krantz skrivit en hel bok om det han bla sett på bussen så är det sanning (skriven 1987) och har nu krantz tagit tillbaks nånting så är det för att han har blivit hotad och man har hotad med att skada hans barn det är jag övertygad om, precis lika som man misshandlar Hans Holmers fru.

  SvaraRadera
 12. Ett Verkligt drama skriven av Lars krantz 1987.
  Sidan 257.
  Jag tror inte att Jörn Swensson hade alldeles fel om att CIA är inblandade.
  Jag har oxå stött på ett TYDLIGT spår till USA och CIA.
  Men det är av den arten att jag inte kan skriva om det.
  Den dagen vi får en SERIÖS utredning av mordet ska jag ge dem materialet.

  Vilket TYDLIGA spår menade Krantz?
  nÅN SOM VET OM kRANTZ ALLA DOKUMENT FINNS KVAR?

  Hur kunde Victor gunnarsson så lätt få Visum till USA?
  Vad gjorde Ölvebro i samma stad i USA när Victir dödades, ja det offisiella kan jag att USA hjälpte Ölvebro med en gärningsmannaprofil som slog fast att det är en ensamgalning haha vilket j....la Bullshit.
  Nä jag vill ha reda på sanningen vad Ölvebro egentligen gjorde i USA.

  SvaraRadera
 13. Bildt har läckt känsliga uppgifter till USA enligt wikileaks, detta man kan läsa om på Aftonbladet.
  Det kanske snarare är så att Bildt är en Spion för USA:s räkning.
  Än att Olof Palme skulle vara en KBG Agent.

  Vad är Bildts roll i Palme Mordet?
  Vad menade Krantz med att han tydligt kunde se att spåren ledde till USA och CIA?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Å 'Teflon Thomas' åkte till USA för att skriva bok - är inte det snudd på skatteflykt? Manschettbrottslingar jag säger bara det, lagens änglar med rymligt samvete dom hittar man i den juridiska svängen - kulet otäckt!

   Radera

Läs sidan "Om kommentarer"