Olof Palmes patientkort avsiktligt förfalskat av polisen!

17.7.2012. Till JK, brottsanmälan.
Undertecknad Sven Anér anmäler härmed följande:
Olof Palmes patientkort från Sabbatsbergs akutintag den 28 februari 1986 har inom ramen för pågående förundersökning förfalskats, vilket innebär att hela den hittills framlagda Palmeutredningen saknar fast grund.
Kort faktabakgrund:
Rikskriminalen översände 2012-07-13 till mig ett konvolut innehållande de handlingar jag nu i kopior översänder till JK, APAL 428-161/12. Jag anhåller att JK från RPS begär in motsvarande originalhandlingar.
På de kopior som rikskriminalpolisen översänt till mig anges  ”23 35” som Olof Palmes ankomsttid till Sabbatsbergsakuten. Men siffran ”5” är uppenbarligen manipulerad. Som synes upptar den inga räta vinklar, utan ser ut som ett ”S”. Förfalskarna har ändrat en tidigare siffra, vilken av allt att döma varit siffran ”8”.
Även andra anmärkningsvärda förfalskningar förekommer i materialet. Som JK ser är hela handlingen 2 (min beteckning) skriven för hand men i avsikt att dokumentet ska framstå som tryckt.
Av annan, ny forskning framgår också att klockslaget 23.38 för Olof Palmes ankomst till Sabbatsberg är högst sannolikt. Enligt denna komprimerade beräkning:
23.29: Gösta Söderström och Ingvar Windén anänder enligt samstämd, aldrig trovärdigt dementerad förklaring, till Dekorima kl 23.29. Den s k Sollentunaambulansen anländer kl 23.31, ilastar och lämnar Dekorima kl 23.34, anländer Sabbatsberg kl 23.38.
Detta klockslag 23.38 kan jämföras med granskningskommissionens 23.31.40, vilket är uppenbart och anmärkningsvärt felaktigt.
Bakom denna omfattande manipulering av tidsschemat för ett statsministermord ligger, alldeles tydligt, önskemålet från åklagares och polisers sida att tränga samman hela händelseförloppet för att visa att jakten på gärningsmannen upptogs mycket snabbt, liksom transporten av Olof Palme till Sabbatsberg. Verkligheten har varit den motsatta, i båda fallen.
Jag anhåller nu att JK omedelbart måtte undersöka huruvida grov förfalskning jämlikt BrB 14 kap föreligger.
Jag utgår från att JK ser allvarligt på detta enligt min mening skakande ärende och att JK bland annat anmodar sittande förundersökningsledning att snarast förklara sig. I ärendet ingår ju också att åklagare och polis fört engagerade journalister samt hela den svenska allmänheten bakom ljuset i över 26 års tid.
Hur Palme-ärendet i fortsättningen ska behandlas kommer att bli en grannlaga uppgift för den svenska regeringen och för regeringens justitie kansler. Möjligen måste hederlig utländsk expertis anlitas, knuten till EU eller FN.
Jag önskar, med vändande post, besked om att dokumenten mottagits samt uppgift om dnr och handläggare.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
./. Dokument APAL-428-161/12, i kopior

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"