Uppsalapolisen prövar Sven Anérs anmälan av honom själv! Och Sven Anér vill träffa JK!

Till JK, RÅ och RPS: Inled förundersökning avseende 210814-5075, Sven Anér, Palmeutredningen!

13.8.2012.
Som jag tidigare framhållit för JK önskar jag lagföring av mig själv, Sven Anér. Jag har i upprepade skrivelser till JK sedan en månad tillbaka, ännu ej besvarade, begärt att
FÖRUNDERSÖKNING INLEDS MOT MIG SJÄLV,
med anledning av att jag i till JK ingivna handlingar påstår att
Olof Palmes patientkort från Sabbatsbergsakuten förfalskats, någon gång mellan korrekt instämpling på sjukhuset 86 02 28 och fram till den tidpunkt då förvanskad kopia av patientkortet tillställdes mig våren 1989.
Mina hela tiden fortsatta och pågående undersökningar styrker mig i min uppfattning att förfalskning skett, uppenbarligen i syfte att presentera körtiden Dekorima – Sabbatsberg som så kort som möjligt. I själva verket torde den faktiska, korrekta instämplingstiden ha varit, inte 86 02 28 35 utan 86 02 28 38.
Jag har anmält detta synnerligen allvarliga brott til högsta juridiska instans, RÅ 5090-12-21, den 17 juli i år, med kompletteringar senare, men jag har ännu inte erhållit tillstymmelse till kommentar från JK, vilket till att börja med sker i strid med FörvL serviceparagrafen.
Om jag inte lagförs måste jag dra slutsatsen att JK, och även andra juridiska instanser, i dag medger att mina anklagelser mot framför allt Stockholmspolisen/RPS men även mot RÅ är helt korrekta och att sålunda det enda förmodat autentiska, skriftliga, utstämplade, klockade bevis som existerar rörande någon enda händelse inom mordkedjan är förvanskat, förfalskat.
Inled sålunda förundersökning, tre höga juridiska instanser! Skulle denna förundersökning utmynna i konstaterandet att jag har fel? Ja, då får den juridiska hanteringen av ärendet fortsätta med detta besked i botten.
Skulle, å andra sidan, vilket jag är djupt övertygad om kommer att ske, en korrekt, hederlig och opartisk utredning visa att mina anklagelser håller streck, ja då ligger grunden lagd för klarhet och transparens i hela detta stora mordärende, med alla dess skrämmande förgreningar.
Så, JK, RÅ och RPS, antingen eller: äntligen klarhet, eller fortsatt dunkel!
Sven Anér, 210814-5075, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, Vinteradress: Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"