JK: Jag önskar ett personligt sammanträffande!

15.8.2012.  Till JK. Ärende: 5090-12-21.Jag skulle sätta stort värde på om ett personligt sammanträffande mellan representant för JK å ena sidan och mig å den andra kunde arrangeras under den närmaste tiden.
Det är vid personliga samtal, ansikte mot ansikte, som missförstånd kan försvinna och sanningar och samförstånd kan nås.
Ärendet är ju lätt att hantera, vid ett dylikt sammanträffande, menar jag. Så här:
JK-ämbetet begär från RPS in Olof Palmes patientkort, i det original som kan finnas tillgängligt. Vid sammanträffandet kan så kopieringar, i olika storlekar, av den aktuella siffran ”5” göras, och vi kan därefter tillsammans granska resultatet. Värdefullt vore även om representant för SKL kunde vara närvarande.
Sammanträffandet borde därefter kunna utmynna i slutsatsen: Nej, förvanskning har ej skett, eller Ja, förvanskning har skett.
Jag sätter värde på JK:s svar snarast möjligt!
Med hopp om sammanträffande,
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"