JO-anmälan mot Göran Lambertz

23.8.2012.  Till JO:
Jag riktar härmed en anmälan mot
Förre justitiekanslern, nuvarande justitierådet, Göran Lambertz för grov, brottslig vanskötsel av sitt JK-ämbete evad gäller kontrollen av den pågående Palmeutredningen.
Jag har tidigare, 19.5.2012, utförligt informerat JO om detta ärende, ”för åtgärd”, och jag återkommer nu med förnyad oro, förnyat engagemang. Som framgår av nyssnämnda skrivelse framträdde Lambertz 19.5.2012 i UNT med en klar bekännelse rörande sin egen totala och för rättsskipningen katastrofala nonchalans gentemot en av sina viktigaste uppgifter.
JK har enligt NE
tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.
Nu skriver Lambertz i Upsala Nya Tidning:
Som JK fick jag flera propåer om att granska Palmeutredningen och försöka se till att ge den fart igen – och nya banor. Det kändes lätt att skriva av ärendena utan åtgärd. För mordet var ju löst och brevskrivarnas idéer alltför absurda.
Enligt min bestämda mening har dåvarande JK Göran Lambertz, genom att aktivt och demonstrativt underlåta att behandla ett stort antal grundade anmälningar, från mig och från andra personer, mot den pågående Palmeutredningen, själv nonchalerat lagar och författningar samt ej fullgjort sina egna åligganden som justitiekansler.
Jag hänvisar JO, som bakgrund till mitt påstående om Lambertz brottsliga uraktlåtenhet att så mycket som kasta en blick på denna dramatiska dokumentation, till JK 7642-07-21, mitt datum 15.11.2007, JKs datum 16.11. Mitt ärende här blev av JK lagt ad acta, enligt påteckning på annan skrivelse inom samma dnr.
Mitt brev avslutas med
Mycket oroad och engagerad hälsning,
men denna hälsning har gått Lambertz förbi, under hans självrådiga JK-styre.
Jag har, som vanlig representant för allmänheten, trott att JK-ämbetet varit rättssamhällets ultimata lås mot lagbrott och lögn. När det nu visar sig att sittande justitiekansler själv bryter upp detta lås finns enligt min mening ingen rätt, ingen sanning kvar.
Men Göran Lambertz ska få sitta kvar som justitieråd i HD, vilket utgör parodi på rätt, vett och sans – eller vad säger JO?
Jag uppmanar JO att omedelbart agera, och jag önskar besked om dnr och handläggare.
Engagerad, skrämd och oroad hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79
Samma sak i dag: JK vansköter sitt jobb. Vägrar påtala uppenbar förfalskning av Olof Palmes patientkort!
23.8.2012. Brev 2.  Till JO, jag följer upp min tidigare skrivelse av i dag.
Sedan jag skrev ovannämnda skrivelse har jag från JK erhållit meddelande 2012-08-21, 5090-12-21, där JK säger att ämbetet
inte kommer att vidta någon åtgärd med anledning av vad Du har anfört.
Ärendet har sålunda legat i en och en halv månad utan åtgärd, vilket redan detta är uppseendeväckande. Och det finns också anledning att notera att JK ingalunda förklarar sig principiellt förhindrad att ta sig an ärendet; i så fall skulle ju ärendet omedelbart ha avvisats.
Jag konstaterar att dagens JK följer samma princip som sina föregångare: aldrig se på det största, allvarligaste, fortfarande ouppklarade mord som drabbat Sverige. Aldrig gå in i detaljkontroll, aldrig analysera en anmälares informationer.
I det aktuella fallet hävdar jag att Olof Palmes patientkort är förfalskat, något som jag och Gunnar Wall, utan att på minsta sätt beslås med osanning, framförde redan i Internationalen nr 21 för 1989, sidan 6.
Ingen myndighet har någonsin sagt att jag har fel på denna punkt. Tvärtom, när jag begär ut den aktuella förfalskade handlingen så sänder mig rikskriminalpolisen nu i augusti en förstoring av den förfalskade siffran ”5”, där förfalskningen syns ännu tydligare än på originalet. Jag bifogar denna förstoring, utförd sålunda inte av mig utan av rikskriminalpolisens experter.
En statsministers patientkort från Sabbatsberg förfalskat – oerhört. Jag har hos rikskriminalpolisen anmält mig själv i denna affär, och ärendet förbereds nu hos polismyndigheten i Uppsala. Om jag inte kommer att anklagas för några oegentligheter blir resultatet att det är både JK och rikskriminalpolisen som har felat – och var står Palmeutredningen då? Alla mina skrivelser i samband med Palmeutredningen och angränsande ärenden läggs fortlöpande ut på min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com, där mer information finns.
Sänd dnr samt uppgift om handläggare!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
./.  Av rikskrim utförd förstoring av utsnitt av Olof Palmes patientkort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"