När förvanskades Olof Palmes patientkort? Redan under mordnatten, då många poliser befann sig vid Sabbatsbergs akutintag?

12.8.12.  Till JK, ärende 5090-12-21.  Min fråga ovan: när skedde förvanskningen av patientkortet? Det måste ha varit viktigt för förövarna att förvissa sig om att de verkligen fått tag på originalkortet. Alltså måste den aktuella förvanskningen ha skett på ett mycket tidigt stadium, så att inte två eller flera Olof Palme-patientkort kunnat ha funnits i omlopp.
Det måste redan tidigt mordkvällen ha stått klart för förövarna att mordets hela förlopp dragit ut alldeles för långt på tiden, något som skulle ha lett till frågor från press och allmänhet. Alltså valde vederbörande att flytta tillbaka ankomsttiden till Sabb tre minuter, alltså till 23.35, ett klockslag som kan ha tett sig tänkbart i förhållande till det – antagligen – verkliga 23.38. Hur denna snabba förvanskning kan ha gått till vet jag förstås inte, men naturligtvis kan det ha varit lätt för polismän på platsen som sett trovärdiga ut att få ”låna” patientkortet ett tag.
Saken är onekligen komplicerad, men den kommer att öppnas åtminstone delvis då jag fått tillgång tlll hela den sida ur Internationalen med nr 21 för 1989, sidan 6, en sida som jag alltså söker men har svårt att få fram här ute på landet.
Vad jag erinrar mig är att dåvarande rikskrimchefen Tommy Lindström någon gång i maj 1989, vid mitt personliga besök på Lindströms chefsrum, sökte övertyga mig om att patientkortet (som jag tror att han uppvisade i original) visade en korrekt siffra ”5”, vilken dock blivit aningen ”förskjuten”, enligt Lindström, vid uppförstoring. Jag är övertygad om att Lindström kände till de faktiska förhållandena.
Men JK kommer ett bra steg om ni tar fram den av mina handlingar som är rubricerad ”Här det klara beviset”, 20.7.2012. Jämför där ”23 35”, på två ställen, med ”Maj 11 15 35”, till höger nedtill på sidan. Här är ju alla tre siffrorna ”5” klart och pregnant och korrekt utformade, med räta vinklar och räta linjer. Helt kort: Sabbatsbergsakutens apparat stämplar med korrekt tryck och har helt enkelt inte kunnat avge ett slingrigt ”S” i stället för en korrekt ”5”.
Mina frågor: Är mina påståenden korrekta? Eller avser JK att föranstalta om förundersökning mot mig gällande avsiktlig falsk angivelse? Svara nu!
Sven Anér, Öster Edinge 271. 740 10 Almunge. 0174-500 66. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"