JK: Utred RÅ:s roll under nära 27 år i Palmeärendet!

20.9.2013.
Till Regeringens Justitie Kansler!
Undertecknad Sven Anér begär härmed att JK snarast måtte utreda den roll som spelats, och fortfarande spelas, av den svenske riksåklagaren, i det ännu ej avslutade Palmeärendet.
I början av år 1987 överfördes det totala ansvaret, för förundersökningen av mordet den 28 februari1986 på statsminister Olof Palme, till riksåklagaren, som därefter, tillsammans med den under RÅ fungerande rikspolisstyrelsen, lett de många årens förundersökning; en förundersökning som ännu pågår, i dag under vice RÅ Kerstin Skarps chefsskap.
Jag anmäler nu till JK ett komplex av grova avsiktliga försyndelser som begicks inom RÅ-ämbetet under åren 1988-98 med fortsättning fram till i dag, de senaste åren med vice RÅ Kerstin Skarp som den direkt ansvariga.
Saken: Då någon skyldig person inte med någon framgång hade identifierats så sent som under 1988, beslöt RÅ, i samråd med RPS/rikskriminalpolisen, att falska misstankar hösten detta år skulle riktas mot den i sammanhanget helt oskyldige Christer Pettersson. Rikskrim fick av RÅ fria händer att, med hjälp av osann ”bevisning” söka binda Pettersson vid mordet. Den falska bevisningen utgjordes framför allt av
en falskeligen utförd och tolkad telefonavlyssning, enligt vilken ”huvudvittnet” Roger Östlund kl 23.10 mordkvällen skulle ha sett och igenkänt Christer Pettersson vid biografen Grands lobby på Sveavägen i Stockholm.
Uppgiften ”styrktes” av ett i polisprotokollet upptaget s k telefonavlyssningsprotokoll, vilket skulle gälla ett telefonsamtal som hettes vara inspelat mordkvällen kl 23.15-23.21, mellan, på biografen Grand, Roger Östlund, och, i hans bostad, knarklangaren Sigge Cedergren.
Uppgifterna är totalt osanna och bygger, falskeligen, på en tidigare samtalsinspelning, som avsett ett samtal mellan Sigges bror, också med förnamnet Roger, och Sigge Cedergren. RÅ har emellertid låtit ändra tiden för det autentiska samtalet en gång i världen, samt också låtit ändra namnet på den ena samtalspartnern. Det är sant att Roger Östlund, falskeligen inblandad i denna affär, kom till biografen Grand under Olof Palmes mordnatt, men inte kl 23.10 utan 23.30, ett antal minuter sedan mordet begicks. Varken Christer Pettersson eller Roger Östlund har sålunda varit inblandade, utan det rör sig från början till slut om ett rent kriminellt arrangemang från RÅ:s sida, i syfte att för Stockholms tingsrätt, och inte minst för Sveriges befolkning, berätta att nu vore Olof Palmes mördare gripen.
Rikskriminalens energiske medarbetare i denna affär var kriminalinspektören Thure Nässén, som förvisso bär ett stort eget ansvar, men RÅ, med delegerade medarbetare som Solveig Riberdahl, Axel Morath och Anders Helin med flera, bär det stora chefsansvar som hittills aldrig utkrävts.
Min beskrivning ovan framläggs här inte för första gången, och den har aldrig ifrågasatts, endast av RÅ viftats bort i tysthet.
Eftersom ansvar i dag möjligen kan utkrävas av endast en specifik statlig tjänsteman, nämligen vice RÅ Kerstin Skarp, uppmanar jag nu Regeringens Justitie Kansler att snarast inleda en utredning mot Kerstin Skarp som kan bekräfta mina här framlagda påståenden och som kan leda till faktiska åtgärder.
Jag är självfallet helt medveten om att mina anklagelser är så allvarliga, så unikt allvarliga, att jag, om JK skulle finna att jag på någon punkt lämnat oriktig information, omedelbart måste bli föremål för laga åtgärd. Jag är som sagt helt medveten om denna möjlighet, men motser med lugn tillförsikt ärendets utveckling.
Jag sammanfattar min syn på de synnerligen grava förbrytelser som har begåtts inom JK-ämbetets ram:
RÅ, som inför den svenska allmänheten står som absolut garant för korrekt rättsskipning i Sverige, har, vid upprepade tillfällen, inte endast i Christer Pettersson-ärendet, agerat tillskyndare av grov egen brottslighet samt uppträtt som garant för att korrekt rättsskipning inte skulle få ske.
RÅ har under nära 27 år, sett till att dessa dess egna förbrytelser har kunnat fortgå, under rättsstatens skydd och täckmantel. Det kan aldrig ha rört sig om ett initialt missförstånd, kan inte i dag röra sig om ett missförstånd.
Tvärtom: RÅ har, i falsk avsikt, sökt placera ett mord, som i verkligheten låg och ligger vid den svenska rättsstatens egen port, på en sjukskriven A-lagare, utan reell möjlighet att trovärdigt försvara sig. Detta är på vanlig svenska, JK, ett gement trick för att förvända allmänhetens syn, bort från svåra, svarta fakta.
Den svenska rättsstat, i vilkens absoluta ledning du sitter, JK, balanserar i dag på en knivsegg, balanserar nära stupet. Om du ingenting gör återstår stupet.
Jag begär omedelbar bekräftelse på denna inlagas mottagande, jag begär diarienummer och namn på handläggare, jag begär en första kommentar, där JK tar mina genomtänkta anklagelser på allvar, jag begär, i sinom tid (som inte bör bli lång!), JK:s likaledes genomtänkta svar.
Samma tankegångar, som präglar denna anmälan, har av mig i tjogtals skrivelser framförts till den vice RÅ Kerstin Skarp som i dag personifierar de närmast otroliga 27-åriga statliga förlöpningar som jag här börjar lista. Begär fram den brevväxlingen, JK: den ger den klara bilden av en myndighet som ingenting medger, som ingenting avslöjar. Som inte låtsas känna någon egen skuld.
Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"