Jag anmäler chefsjurist för tryckfrihetsbrott!

5.9.2013. Till JK.
Jag framlägger här en noggrann redogörelse för ett anmärkningsvärt händelseförlopp inom den svenska statsförvaltningen och anmodar Regeringens Justitie Kansler att noggrant och omgående granska.
Ärendet är direkt kopplat till utredningen av mordet på statsminister Olof Palme, och det är uppenbarligen denna koppling som medfört att chefsjuristen Karin Bergh vid länsstyrelsen i Stockholm ansett sig kunna begå vad jag anser vara ett klart tryckfrihetsbrott, kombinerat med försök att hindra undertecknad Sven Anér från att bedriva normal nyhetsjournalistik. Jag ger nu händelseförloppet:
Det var den 9 augusti i år som jag i skrivelser till Sveriges samtliga landshövdingar erbjöd dessa att rekvirera min nyutkomna kampskrift Mordet var löst innan det hände. På dessa skrivelser inkom inget enda svar, inte ens erkännande av mottaget brev.
Jag skrev då nedanstående brev till samtliga landshövdingar:

Jag önskar besked jämlikt Förvaltningslagen!
20.8.2013.
Till Landshövdingen i ..... län:
Jag återkommer till min föregående skrivelse i Palmeärendet samt översänder den skrift, Mordet var löst innan det hände, som jag tidigare erbjudit, men som hittills ej väckt Landshövdingens intresse.
Jag begär nu med vändande post handläggning och svar jämlikt varje punkt i Förvaltningslagens serviceparagraf:
Anser Landshövdingen att någon av mina sakuppgifter i den nu översända skriften Mordet var löst innan det hände är missvisande eller felaktig?
Anser Landshövdingen att mordet på statsminister Olof Palme omedelbart bör utredas av ny, opartisk instans, så att Landshövdingen för länets befolkning kan redovisa vad som faktiskt hände den 28 februari 1986 och inte minst under de efterföljande 27 åren?
Jag understryker att inget regeringsorgan och ingen myndighet på minsta sätt dementerat mina uppgifter i den aktuella skriften Mordet var löst innan det hände, eller över huvud taget någon sakuppgift som jag någonsin framfört i detta allvarliga ärende.
Oroad hälsning
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Mordet var löst innan det hände, Bokförlaget Kärret 2013.

Svar började då tämligen omedelbart komma in; jag ger som exempel det senast inkomna, daterat 2013-09-02, från länsstyrelsen på Gotland:
2013-9-02 Skrivelse i Palmeärendet samt skriften ”Mordet var löst innan det hände”
Sven Anér: Tack för ditt brev om mordet på Olof Palme som jag har fått i uppdrag av landshövdingen att besvara. I 3-7§§ förordningen (2007-825) med länsstyrelseinstruktion regleras de uppgifter länsstyrelsen ansvarar för. De frågor du behandlar i ditt brev faller inte inom länsstyrelsens ansvarsområde och myndigheten kommer därmed inte att besvara dessa.
Visby som ovan Peter Molin (länsråd).

Jag hade redan den 29 augusti skrivit till landshövdingen i Kronoberg och frågat om det möjligen låg en cirkulärskrivelse bakom många länsstyrelsers och landshövdingars likalydande nej-svar. Jag hade noterat det egendomliga i att så många landshövdingar/länsstyrelser använde exakt samma formuleringar i sina svarsbrev till mig, dessutom tämligen kantiga formuleringar som inte kändes naturliga.
Den 4 september får jag svar från chefsjuristen vid länsstyrelsen i Växjö. Brevet är som synes varken registrerat eller diariefört:
Begäran om utfående av allmän handling
Hej, Du har av Länsstyrelsen begärt att få del av en ”cirkulärskrivelse” med ett tidigare svar du fått från länsstyrelsen. Bifogat finner du ett e-postmeddelande som jag tolkar kan vara det du vill få del av.
Med vänlig hälsning Louise Jeppsson Chefsjurist /Länsstyrelsen i Växjö).
Louise Jeppsson bifogar så det aktuella e-postmeddelandet från chefsjuristen Karin Bergh vid länsstyrelsen i Stockholm, vilket jag nu återger in extenso:
Till: Jeppsson Louise
Från: Bergh Karin
Skickat den 21 augusti 2013 13:32
LST-DL-Chefsjur
Kopia Månsson Marie, Castelius Olle, Uddstrand Elisabeth
Ämne: Svar på brev ställt till samtliga landshövdingar
Bästa juristkollegor!
Samtliga landshövdingar har fått ett brev från journalisten Sven Anér där han begär svar på frågan: ”Anser landshövdingen att någon av mina sakuppgifter i den nu översända skriften Mordet var löst innan det hände är missvisande eller felaktig?”
Från Stockholm tänkte jag mig att han får följande svar:
Tack för ditt brev om mordet på Olof Palme som jag har fått i uppdrag av landshövdingen att besvara. I 3-7 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion regleras de uppgifter länsstyrelsen ansvarar för. De frågor du behandlar i ditt brev faller inte inom länsstyrelsens ansvarsområde och myndigheten kommer därmed inte att besvara dessa.
Stockholm som ovan Karin Bergh”
Har ni några synpunkter på ett sådant svar?
Hälsningar Karin
Karin Bergh Chefsjurist Legal Adviser Länsstyrelsen i Stockholms Län/County/ Administrative Board of Stockholm Besök Hantverkargatan 29, Box 22067, 104 22 Stockholm Telefon 08-785 47 26/+46 8 785 47 26 Mobil: 0722-47 47 26/+46 722 47 47 26 www.lansstyrelsen se/stockholm
Brevet från Bergh är, som synes, inte heller vare sig diarienumrerat eller registrerat, vilket är djupt anmärkningsvärt, eftersom just handläggning av allmänna handlingar är ett av en chefsjurists allra viktigaste stående uppdrag.
Låt mig först titta på kronologin. Mitt den 20 augusti till samtliga landshövdingar postade brev kan tidigast ha nått en handläggare på länsstyrelsen i Stockholm onsdagen den 21 augusti kl 0900, och kl 13.32 samma dag har e-postmeddelandena börjat reläas ut till de över 20 mottagarna. Det första landshövdingebrevet kommer till min brevlåda den 23 augusti.
Onsdagen den 4 september söker jag Karin Bergh, som sitter i möte men lovar att ringa upp. Det blir ett kort samtal. Det enda klara besked jag får av Karin Bergh är att hon
ville informera de andra och berätta vad hon själv tyckte”,
men varför hon ville något så anmärkningsvärt önskade Karin Bergh inte förklara. I sakfrågor omtalade hon att de noterade personerna Månsson, Castelius och Uddstrand tillhör länsstyrelsens stab resp informationsavdelning; ingen av dem finns sålunda utanför länsstyrelsen.
I övrigt, på de ganska många frågor jag ställde, svarar Karin Bergh enbart att
du ställer så konstiga frågor” resp ”jag hör dina frågor, men jag har ingen skyldighet att ge dig något svar”.
Hade du kontakt med Rosenbad?”
Du ställer så konstiga frågor…”
Karin Bergh vill alltså att jag ska tro att chefsjuristen vid en enstaka länsstyrelse omedelbart, efter mitt andra brev, känt sig inspirerad att skriva brevkladdar till alla sina chefsjuristkolleger på länsstyrelserna landet runt och varna för Sven Anér.
Ärendet går alltså nu till regeringens justitie kansler med begäran om omedelbar utredning av denna affär med dess många aspekter:
Nr 1: Ingen av chefsjuristerna Karin Bergh vid länsstyrelsen i Stockholms län eller henns kollega Louise Jeppsson i Växjö har valt att följa grundlagens bestämmelser om registrering och diarieföring av allmänna handlingar, vilket är mycket anmärkningsvärt; jag behöver inte för RÅ exemplifiera.
Nr 2: Ingen enda länsstyrelse svarade på min första skrivelse den 9 augusti; en märklig oförsynthet men kanske inte ett administrativt brott.
Nr 3: Berghs enligt min mening synnerligen anmärkningsvärda skrivelse ger upphov till dessa kommentarer:
a/ Om en medarbetare vid en länsstyrelse har allmänna synpunkter på min cirkulärskrivelse bör medarbetaren anmoda sin landshövding att ingripa, och denne landshövding måste i så fall approchera vederbörligt departement inom regeringen. Folk vid en enstaka länsstyrelse bör inte sätta sig ner och uppfostra alla landshövdingar i provinsen.
b/ Och omvänt: landshövdingar och länsråd med flera ute i landet bör enligt min mening avhålla sig från att ta notis om oregistrerade synpunkter från en tjänsteman inom 08-området. Det är mycket svårt för mig att förstå att landshövdingar och länsråd kan vara så devota att de, t ex på Gotland, med egen namnteckning (”Peter Molin, länsråd) undertecknar en text som är ordagrant identisk med 08-juristens något kantigt skrivna fraser.
c/ I den allvarliga underliggande sakfrågan: Självfallet inser jag att en landshövding inte i detalj ska granska den komplicerade brottsutredningen i Palmeärendet. Men jag anser mig ha rätt att begära att en landshövding kan ha så pass mycket intresse – och kanske rent av ansvar – för en stor samhällsfråga att vederbörande gör åtminstone ett försök att kontrollera vad saken gäller: en kampskrift – ja, det medges – från en professionell nyhetsjournalist som aldrig, på över 27 år i Palmeärendet, blivit dementerad av regering eller myndighet, endast blankt avfärdad.
d/ De förhållanden, som jag här påtalar, öppnar nya vindlande perspektiv. Jag ställer frågan: hur många ytterligare oregistrerade skrivelser till och från det svenska rättssamhället har sedan 27 år tillbaka legat okända och oupptäckta? Eller strimlats, helt enkelt, sedan de gjort sin nytta genom att lägga lock över den affär som inte får pysa?
Kan vi inte lita på en tryckfrihetsförordnings grundbult, allmänna handlingars öppenhet och tillgänglighet, finns föga kvar av en demokratisk rättsstat.
Jag önskar, med vändande post, JK:s erkännande av mottagandet av denna anmälan, och jag önskar snarast JK:s svar i en ödesfråga.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Eftersom JK kan få svårt att på officiell väg lokalisera de handlingar jag nämner i min anmälan, bifogar jag, i kopior, tre av de väsentligaste dokumenten, 21.8. 2.9 samt 3.9, de båda förstnämnda oregistrerade.

21 08 14-5075, journalistiskt engagerad i Palmeärendet sedan 27 år tillbaka, aldrig i sak dementerad. 

1 kommentar:

  1. Hej Sven.
    Själv reagerar jag på en annan sak i Berghs agerande. Man ska komma i håg att varje länsstyrelse är en egen myndighet. Olika myndigheter ska hantera sina ärenden objektivt och självständigt. Men här har alltså Bergh vänt sig till andra myndigheter med förslag på hur de ska hantera sina myndighetsärenden, som inte överensstämmer med de rättsprinciper som styr myndigheten och regleras av Förvaltningslagen. Dessutom på ett sätt som strider mot samma lag. Bergh har alltså försökt påverka en annan myndighets handläggning av ett ärende. Därmed har hon satt objektivitetsprincipen ur spel. Det har ingen betydelse om hon har rätt eller inte. Varje myndighet ska självständigt och objektivt hantera sina ärenden. Är tveksam till JK/tryckfrihetsanmälan,men tycker att det finns god grund för en JO-anmälan. Dessutom borde all kommunikation i ärendet även tillställts dig, eftersom det inte rör sig om intern kommunikation, oviktig för dig, utan uppenbart är av högsta vikt för beslut i ärendet.

    Många fel har hon gjort, men räkna inte med att en Fura välter ett Bergh :)
    JO och JK anställs inte utifrån juridisk kompetens utan efter politisk gångbarhet.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"