Ställdes hela granskningskommissionen utom Axberger offside?

24.1.2011, För Gustav Fridolin och Miljöpartiets ledning!

Med hänvisning till bifogade båda skrivelser anhåller jag att miljöpartiet granskar de mycket märkliga turer som nu börjar framtona kring granskningskommissionens olika arrangemang.

Det visar sig sålunda, enligt mina undersökningar hittills, att kommissionen redan från starten (under Marjasin) beslöt sig för att inte begära in den polisdokumentation den var satt att granska, utan gick till polisens lokaler och läste dokumenten där. Anledningen har uppgetts vara att de handlingar kommissionen ville ta del av annars skulle bli allmänna och kunna rekvireras av bl a journalister.

Detta skäl håller inte. Dessa handlingar har hela tiden varit allmänna och kunnat rekvireras av t ex mig – vilket jag också gjort allt sedan 1988 och fram till i dag! Enda anledning till det märkliga arrangemanget, som jag kan finna, tycks ha varit att tillförsäkra huvudsekreteraren, i slutskedet Hans-Gunnar Axberger, nära nog ensam tillgång till det dokumentära materialet, vilket måste ha lett till att övriga kommissionsledamöter fått mycket bristfällig insyn i den dokumentation de varit satta att granska.

Följderna kan ha varit oöverskådliga. Jag tar som exempel avsnittet ”Dekorimamannen”, dvs Anti Avsan. Eftersom kommissionen in corpore aldrig kunnat detaljgranska detta avsnitt utan endast fått en kursiv information från Axberger, har de övriga ledamöterna aldrig haft möjlighet att inse hur allvarlig denna affär i själva verket varit och är. Axbergers granskningstext i ämnet, två och en halv sida i rapporten – är milt överslätande och behöver inte för de övriga ledamöterna ha känts som någon larmsignal.

Eftersom det enligt min bestämda mening, aldrig dementerad, är Anti Avsan som är Olof Palmes mördare, har det märkliga arrangemanget med dokumentationen direkt kunnat leda till att hela affären Anti Avsan puffats utom synhåll och aldrig rejält uppmärksammats av kommissionen in corpore.

Eftersom det kan ha varit det absolut väsentliga avsnittet som inte uppmärksammats, går det att säga att konstruktionen med i praktiken en inlåsning av dokumentationen tillkommit i klar avsikt att inte behöva utpeka Avsan för mordet.

Granskningskommissionens aktiviteter har därmed blivit grymt kontraproduktiva.

Jag anmodar sålunda dig och miljöpartiet att undersöka denna viktiga fråga, som ingen behandlat före mig. Det är, för att ta ett exempel, mycket otroligt att en inom kommissionen åtminstone tidvis så energisk ledamot som Inga-Britt Ahlenius skulle ha lämnat affären Anti Avsan utan förslag till åtgärd.

Mycket tacksam höra från dig och partiet! Saken är av mig anhängiggjord hos justitiedepartementet, RÅ och rikskrim; bifogas

Din tillgivne

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"