Ge mig kort 37, hela lydelsen, kammarrätten!

4.1.2011.

Till Kammarrätten i Stockholm.

Överklagande av AD 189-4635-10.

Jag överklagar, till en del, rubr ärende och anhåller om Kammarrättens snara handläggning i ett svenskt ödesärende.

Ärendet omfattar Säkerhetspolisens utlämnande till mig av 94 registerkort i Palmeärendet. Säk har lämnat ut alla registerkort, men har samtidigt tuschstrukit i samtliga kort; uppenbarligen är det alla personnamn som fått försvinna, samt några få ytterligare uppgifter.

Jag överklagar nu Säks åtgärd, men tills vidare endast beträffande

Registerkort 37, vilket bifogas detta överklagande.

Som Kammarrätten ser har innebörden genom denna strykning blivit även semantiskt stympad och omöjlig att korrekt tyda. Jag läser alltså, i kortets nuvarande skick:

Tips: Brev med tips ang. /2 st tuschstrykningar/ + flera andra personer och dess (sic!) verksamhet.

På vad syftar ”dess”? På en person/flera personer? Men då skulle det stått ”deras”, eller hur? Är det en verksamhet som åsyftas kan det visserligen stå ”dess”, men inte i kombination med ”andra” personer, eller hur?

Mina frågor undanröjs ju lätt genom att tuschstrykningarna tas bort, helt och hållet. Och jag begär sålunda att av Säk få ut

Registerkort 37 i kopia utan strykningar.

Låt mig tillägga, i sakfrågan, en sakfråga som inte kan undgå att intressera Kammarrättten i Stockholm. Det talas på kort 37 om ”Privat polisverksamhet”. Varje person med juridisk utbildning måste här reagera, eftersom ”privat polisverksamhet” tillhör det mest förbjudna i ett rättssamhälle, ett rättssamhälle som det är Kammarrättens i Stockholm uppgift att värna och upprätthålla. Det allt övervägande samhällsintresse som föreligger är den svenska allmänhetens krav på full information om denna attack mot det urgamla svenska samhällsskicket.

Sven Anér 210814-5075 Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

./. Registerkort 37, i delvis nedstruket skick.

Sänd 100 handlingar!

5.1.2011. Till Rikskrim, Palmeenheten:

För att underlätta polisens och även mitt eget arbete med framtagandet av all tänkbar info kring de 94 registerkorten (Brev 1.1.11, Sid 1, punkt nr 1) har jag i dag på nytt gått igenom hela materialet och därvid noterat

vilka spaningshandlingar som finns återgivna, samt

vilka spaningshandlingar som finns refererade men ej är försedda med diarienummer.

Jag finner då:

Att 84 handlingar finns noterade med dnr, men

Att 16 handlingar ej är noterade med dnr,

Det sistnämnda ett förhållande som strider mot polisens vanliga och självskrivna rutiner; jag har tidigare aldrig sett en handling omnämnd utan att dess dnr finns angivet.

Jag ger nu, som service åt rikskrim, först de 84 med nummer angivna handlingarna på de 94 registerkorten:

M 2690 D 1543 G 4795 I 1905 M 2907 I 4718 D 2368 D 145-2 D 7364 D 2953 M 3103 D 5653 H 184-19 H 184-45 H 184-8 D 56 53 D 4843 H 184-7-B I 4983 H 184-7-9 M 2825 M 43 35-A M 43 35 D 1453 D 2962 D 2962-8 D 4081 N 3139 N 3139-A D 41 D 4118 D 1866 M 4541 I 6976-A I 6976 I D 7488 M 6933, D 2448 N 3139 H 4532-35 M 5459 D 1747 D 7841 E 7000 E 340-1-D E 346-8 E 340-1-F D 353 D 7325 D 2448 D 1650 E 7000 D 7831 D 7096-5 D 5652 D 5652-4 I 1905-3 I 1905 E 3901 (osäkert nr, skadat vid hålslagning) D 6798 D 6798-1 M 6907 M 4504 M 4504-A D 7128 M 2794 D 6818 G 4871 M 2103 G 5772 M 5796 H 6810 D 5638 D 5638-2 M 2973 I 4983 D 2378 M 2901 I(?)9040 D 7234 M 3705 M 2690 M 4504-A D 2368.

Dessutom tillkommer 16 registerkort, där handlingsnummer ej är utsatta; på registerkort 86 finns över huvud taget ingen text; allt är struket. Jag ger nu de aktuella 16 registerkorten, vilka ofta saknar kortnr:

Kortnr före 25, ”har uppgivit tfnr”, i övrigt allt struket, ej dnr

Kortnr 25, ”Palmes mördare”, ej dnr

Kortnr efter 25, ”lämnade brev”, inga nr alls

Kortnr 36 ”Vykort med hot till PG Näss”, ej dnr

Kortnr 40, ej dnr

Kortnr 43, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 60, 64, 86 (allt struket), 88; samtliga utan dnr.

Så långt uppräkningen av registerkorten och deras innehåll. Korten är delvis mycket oseriöst förda och har ofta knappast karaktären av regelrätt registrering. Anmärkningsvärt är också att just sådana registerkort, som förefaller innehålla avgörande viktig info, saknar kompletta uppgifter, t ex registernr 25-26 med mellanliggande (onumrerade !) kort

Jag överlämnar nu denna kompletterande information samt begär sålunda än en gång utfående av de allmänna handlingar jag identifierat resp begär identifiering av.

Jag önskar omedelbar hantering! Låt mig tillägga att det vore tacknämligt om Palmeenheten i c k e sände mig enkla informationer som rek; detta försvårar mitt arbete. Lyft t ex gärna på en telefonlur!

De handlingar, för vilka jag söker omedelbart besked från rikskrim, är således just nu: Lars Jeppson, 1, Dekorima-avsnittet, ca 50, walkie-talkie-tips, ca 50, rikskrims eget polisspår, 69, samt SÄKs registerkortshandlingar, 100, sammanlagt 270 handlingar. Jag önskar dessa handlingar ”genast”, jämlikt TF 2:12!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. Telefon 018-15 12 79.

Jag önskar ta del av ”Volym 2”

6.1.2011. Till Säkerhetspolisen, fax 010-568 70 10.

Anhållan om utfående av allmänna handlingar

Samtidigt som jag tackar för utfåendet av de 94 registerkorten i Palmeärendet

anhåller jag att utfå de handlingar, med undantag för tidningsurklipp, som enligt granskningskommissionen (sidan 110, första tryckningen) av säkerhetstjänsten förvaras i en box med beteckningen ”Volym 2”.

Jag ber er sålunda tillställa mig dessa handlingar. Om kostnaden skulle överstiga 500 kronor ber jag om besked i förväg, annars emotser jag handlingarna.

Vänlig hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"