Till ORDFÖRANDEN och SAMTLIGA LEDAMÖTER av STYRELSEN för RPS

17.9.2011.
Jag anhåller sålunda att denna skrivelse, som översänds i 20 exemplar, kommer varje ledamot till del! Vänligen bekräfta!

Den 28 februari i år gjorde rikspolisstyrelsens högt stabsplacerade tjänsteman och tydligen talesman, professorn och chefskriminologen Leif GW Persson ett TV-uttalande, varvid han meddelade att mordet på statsminister Olof, Palme förövades

av en konspiration med poliser, militärer och säkerhetspersoner.

Detta ytterst sensationella uttalande har aldrig kommenterats av RPS på annat sätt än att jag erhållit ett meddelande från en underordnad medarbetare vid RPS vari denne påstår att det visserligen anordnades ett möte mellan RPS-chefen Bengt Svensson och Persson påföljande dag, den 1 mars 2011, men att vad som avhandlades vid mötet vore hemligt och att inga handlingar, protokoll eller liknande, funnes upprättade.

Detta är det senaste livstecknet i ämnet. Leif GW Persson, som under året flitigt förekommit i media, har aldrig kommenterat sitt uttalande, trots att han givetvis är den förste att inse att hans påstående i TV överskuggar all utredning som gjorts i ärendet under den 25-åriga åklagar- och polisutredningen.

Tystnaden från RPS sida är ofattbar, otrolig. Har Persson menat vad han sagt? Skedde mordet på statsminister Olof Palme på sätt som Persson beskriver? Avser i så fall RPS att gå vidare enligt de av Persson uppdragna linjerna? Är i själva verket mordet på Olof Palme löst? Finns då skyldiga personer att visa upp?

Jag begär nu att samtliga demokratiskt valda ledamöter av Styrelsen för RPS omedelbart tar ställning och låter utreda detta det största av ärenden Styrelsen någonsin haft att handlägga. Denna utredning måste medföra ett radikalt omtänkande i hela Palmefrågan och de många övriga ärenden som kan kopplas till mordet, inte minst frågan om hur ett uttalande som Perssons hittills har kunnat läggas utan åtgärd till RPS handlingar.

Jag accepterar inte ett eventuellt motargument från styrelseledamöternas sida som skulle kunna innebära hänvisning till att den valda styrelsen inte skulle ha exekutivt ansvar.

Den helt otroliga händelse som jag tar upp ligger utanför och ovanför allt vad Styrelsen för RPS någonsin har handlagt, och den sätter hela RPS existens i fråga. Styrelsen för RPS måste alltså, för sitt eget existensberättigandes skull, agera snabbt och förutsättningslöst. Bland annat måste självfallet saken också hänskjutas till sittande regering, vilken hittills inte kommenterat Perssons skakande TV-framträdande.

Leif GW Persson, som jag personligen känner, har fått flera brev och förfrågningar från mig, men det har aldrig passat honom att svara en av de få journalister och författare som i dag ägnar tid och arbete åt genomtänkt forskning av detta svåra ämne.

Meningen har uppenbart varit, från Perssons och från RPS sida, att hela saken ska glömmas bort så att RPS, på regeringens uppdrag och efter oförändrade linjer, kan fortsätta den spaning som kan tänkas pågå.

Styrelsen för RPS måste, menar jag, betänka att den officiella polis- och åklagarattityden i dag omfattas av allt färre representanter för den svenska allmänheten och att allt fler övergår till just den beskrivning av mordets tillkomst som Persson förespråkar, med poliser, militärer och säkerhetspersoner som ansvariga. Min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,

med hittills nära 40 000 besök, uppvisar nästan enbart positiva kommentarer till just Leif GW Perssons förslag till lösning av mordet på en statsminister.

Sanningen är på väg, och det framstår som ytterst viktigt att landets högsta polisrepresentation inte bromsar denna utveckling utan i stället gör allt för att förutsättningslöst finna sanningen.

Ledamöterna av Styrelsen för RPS får nu var sitt exemplar av denna skrivelse. Jag anser mig ha rätt att begära reaktioner och initiativ från varje ledamots sida. Skrivelsen läggs om några dagar ut på min blogg. Har jag då fått några kommentarer från Styrelsens ledamöter kommer dessa svar självfallet också att läggas ut på denna blogg, som i dag samlar stora delar av landets aktivitet och aldrig sinande engagemang för denna ödesfråga.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"