Frisläpp T-shirt-bild!

Kammarrätten i Stockholm

ÖVERKLAGANDE av ärende APAL-428-530/11.

Jag finner, av stabsjuristen Littorins bakgrundsbeskrivning, att han endast fäster avseende vid de delar av protokoll V som behandlar

protokoll över rättsmedicinsk obduktion, rättsmedicinskt utlåtande och kompletterande utlåtande med bilagor.

Men, Kammarrätten, det är som Rätten ser alls inte dessa delar av protokoll V som jag efterfrågar utan endast de delar som avser

fotografier av tillvaratagna klädespersedlar, tillhöriga Lisbeth Palme.

Jag tolkar nu Littorin så att det huvudsakligen varit obduktionsutlåtandet rörande Olof Palme, och tillhörande handlingar, som utgjort anledningen till att jag ej medgetts tillstånd att ta del av protokoll V.

Därför, Kammarrätten i Stockholm, ändrar jag nu min begäran till att endast omfatta

Bild/bilder av Lisbeth Palmes T-shirt

jämte förklaring till att polisens beslagsprotokoll kallar T-shirten ”vit blus”.

Jag avstår sålunda från det kompletta protokoll V och begär utfående endast av ovanstående bild/bilder jämte förklaring; hoppas jag uttryckt mig tydligt.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"