JO: Avgörande beviset nonchalerat av Palmeutredningen!

27.9.2011. Till Riksdagens Justitie Ombudsman:

BROTTSANMÄLAN

Undertecknad Sven Anér anmäler härmed

Vice RÅ Kerstin Skarp, ansvarig för förundersökningen rörande mordet på Statsminister Olof Palme, samt

Kriminalkommissarien Stig Edqvist i den polisiära ledningen för denna förundersökning, för

brottsligt åsidosättande av det avgörande bildbevis som föreligger i rikskriminalpolisens arkiv, men som aldrig tagits upp till reguljär behandling av Skarp eller Edqvist eller av någon av deras företrädare under den över 25 år långa förundersökningen.

SAKEN

Nedanstående fotografi, taget kl 23.42 den 28 februari 1986, föreställer, vilket aldrig förnekats, Lisbeth Palme som vid Sabbatsbergssjukhusets akutintag just lämnar polisbil LZO 872, vilken under befäl av kommissarie Lars Christianson och med polismannen Hans-Erik Rehnstam som chaufför har fört Lisbeth Palme till sjukhuset, dit Olof Palme, i ambulans 951, anlänt 6 minuter tidigare, kl 23.36.

Vad visar då denna avgörande viktiga bild? Den visar att Lisbeth Palme, som ursprungligen medföljde ambulans 951 från Dekorima, någonstans mellan Dekorima och Sabbatsberg måste ha övergett ambulansen och sin döende, möjligen döde make, bytt ut sin mockakappa mot en mörk tygkappa med slejf och kapuschong samt därefter fortsatt, i Christiansons polisbil, till Sabbatsberg.

Är då detta så viktigt? Ja, det är avgörande viktigt, eftersom det visar att omfattande mordförberedelser före mordet måste ha vidtagits, något som självfallet strider mot påståendet om den ensamme, spontant arbetande gärningsmannen.

Sålunda måste, bl a såväl Christianson som Rehnstam i förväg ha varit instruerade om vad som skulle ske omedelbart efter det planerade dödsskottet, nämligen hämtning i god tid före mordet av Lisbeth Palmes mörka reservkappa och beslut om plats för mötet mellan Christiansons bil och ambulansen (troligen någonstans vid Odengatan). Vidare måste besättningen på ambulans 951 ha varit förhandsinstruerad om att de dels omedelbart efter dödsskottet skulle vara beredda att svänga in vid Dekorima, dels om att ett möte med Christianssons bil skulle ske varvid ambulansen alltså skulle stanna och låta Lisbeth Palme gå över till den väntande polisbilen.

Utförlig beskrivning av hela detta händelseförlopp återfinner JO i det bilagda särtrycket av ett utsnitt ur mitt nyhetsbrev PALME-nytt nr 11 för den 11 september år 2000, på vars första sida bilden av Lisbeth Palme anländande till Sabbatsbergsakuten återges. Denna bild har tidigare återgetts på bloggen.

JO kan här ställa den viktiga frågan: Har detta händelseförlopp varit känt för, ursprungligen Stockholms polismyndighet och, sedan 1987 för RÅ och rikskriminalpolisen?

Ja. Jag menar dels att bakgrunden till Dekorimaskottet bör i stora drag ha varit känd för många poliser, men jag konstaterar dessutom:

Bilden ovan, och ett antal ytterligare bilder, tagna av pressfotografen Ulf Karlsson, lämnades in till spaningsledningen ca 12 timmar efter mordet, alltså ungefär vid middagstid den 1 mars 1986. Hur detta tillgick ber jag JO läsa i mitt utförliga PALME-nytt-referat. Det väsentliga är att Stockholmspolisens spaningsledning var ytterst tidigt informerad, men, och detta är en huvudpunkt i min framställning, ingenting gjort, då eller i dag, för att, utifrån Lisbeth Palme-bilden, utreda minuterna närmaste efter dödsskottet och dra nödvändiga och naturliga slutsatser.

Alltså, JO: jag anmäler förundersökningsledningen för brottsligt åsidosättande av avgörande bildbevis. Är bildbeviset avgörande? Ja. Bilden visar sanningen, en sanning som bl a strider mot juristkommissionens uppgift (SOU 1987:14, sidan 41 nederst):

Omkring kl. 23.30 lämnade ambulansen Sveavägen och for till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palme följde med.

Uppgiften har alltid tolkats som att Lisbeth Palme följde med ända fram till sjukhuset, vilket hon alltså inte gjorde. Med Lisbeth Palme-bilden framför sig på bordet måste spaningsledningen tolv timmar efter mordet ha konstaterat att Lisbeth Palme ej medföljde ambulansen ända fram. Därefter skulle spaningsledningen självfallet ha satt sig ner och rekonstruerat hela det verkliga skeendet samt därvid funnit att djupt avgörande, allvarligt avgörande diskrepanser förelåg.

Men så skedde inte, som JO vet. I stället fortsatte den milt talat oengagerade spaningen utan hänsynstagande till Lisbeth Palme-bildens mörka konsekvenser, och har så fortsatt fram till i dag.

Jag begär nu att JO snarast måtte granska detta för hela den svenska rättsstaten avgörande ärende.

Jag önskar omedelbart besked om dnr och handläggare samt JO:s första kommentar.

Jag riktar, i denna brottsanmälan till JO, mycket allvarliga brottsanklagelser mot höga tjänstemän. Skulle JO finna att mina anklagelser vore ogrundade utgår jag från att JO omedelbart föranstaltar om rättslig undersökning av dessa anklagelser samt av mitt rättsliga ansvar.

Sven Anér, 210814-5075, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"