Socialstyrelsen: Gå in i hela Palmeärendet!

19.4.2013.
I anslutning till min skrivelse den 17.4.2013 gör jag nedanstående viktiga tillägg:
Vid min forskning rörande mordet på Olof Palme, sedan 1986, har jag icke funnit någon som helst aktivitet från socialstyrelsens sida. Har jag fel på denna punkt ber jag socialstyrelsen meddela mig.
I min föregående skrivelse har jag koncentrerat mig på den förfalskade patientjournalen och frågat mig varför denna synnerligen allvarliga incident ej tidigare uppmärksammats. Jag går nu ut över hela sjukvårdsfältet och finner, i fallet Olof Palme, en anmärkningsvärd brist på granskning av de sjukvårdsbetingade aspekterna.
Jag tar nu, i koncentrat, upp en av dessa aspekter, nämligen Lisbeth Palmes påstådda beskjutning vid Dekorima.
Denna beskjutning har aldrig ägt rum. Något rättsintyg har aldrig utfärdats, och den hudexpert (!), Lisbeth Palmes svåger Åke Nilzén, som på Lisbeth Palmes uppmaning på sjukhuset ”baddade en rodnad” på hennes rygg slog inget som helst larm eller begärde rättsintyg.
De enda som påstått sig ha sett en skråma på ryggen är ett sjukvårdsbiträde – som många månader i efterhand uttalade sig för en läkare – samt en polisman, på Sabbatsberg.
Även den statliga juristkommissionen uttalade sig djupt skeptiskt till denna påstådda skottskada, en skada som givetvis, om den ägt rum, skulle ha rivit upp såväl kläder som huden på hennes rygg. Juristkommissionen säger att detta ifrågasatta skott vid fortsatt forskning kan komma att helt förändra dagens syn på mordet på Olof Palme över huvud taget.
Detta om bakgrunden. Om den två gånger förfalskade patientjournalen har jag tidigare skrivit. Vad jag nu vill uppmärksamma är det förhållandet att socialstyrelsen, så vitt jag kunnat se, inte visat någon som helst aktivitet i samband med en statsministers så markant omdiskuterade bortgång.
Jag läser i NE rörande socialstyrelsens uppgifter bl a:
S har till uppgift att verka för god hälsa och social välfärd, samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Detta görs huvudsakligen genom individtillsyn, dvs bevakning av att den enskilde patienten får säker sjukvård av god kvalitet…
Olof Palme fick vård av undermålig kvalitet bl a då han under ambulansfärden från Dekorima till Sabbatsberg underkastades ca 7 minuters ambulansfärd, inte de fyra minuter som den förfalskade patientjournalen vill låta påskina.
Lögner beträffande påskjutning, lögner beträffande skottskada, fördröjd ambulansfärd genom val av olämplig färdväg, avbrott (!) av ambulansfärden i Vasastaden för bl a överflyttning av Lisbeth Palme från ambulans till polisbil (!) samt utebliven utryckning av den ursprungligen beställda Sabbatsbergsambulansen är enbart några av de märkligheter som kom att vidlåda Olof Palmes sista färd.
Jag menar nu, med bestämdhet, efter att i 27 år ha granskat detta skrämmande ärende, att endast socialstyrelsen, opartiskt och utan sidohänsyn, kan skapa den totala klarhet som alltsedan den 28 februari 1986 varit erforderlig. Polis och åklagare har hela tiden arbetat med just sidohänsyn, av kriminellt missriktad respekt för ”statsnyttan”.
Jag har sedan länge till polis och åklagare vid upprepade tillfällen framfört just de substantiella anmärkningar som jag här räknar upp. Anmärkningarna och påståendena är aldrig dementerade, endast undansopade.
Jag vädjar till socialstyrelsen: gå in med egna resurser i detta ärende, så fyllt av jäv och brottslig falskhet.
Engagerad och ständigt oroad hälsning,
Sven Anér, FK, DHS, nyhetsjournalist och författare, utgivare av bloggen
dit socialstyrelsen för fortlöpande kompletterande saklig information hänvisas.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Socialstyrelsen Bekräftelse 2013-04-26 Dnr 8.2-23202/2013
Sven Anér Karlsrogatan 85 A 752 39 UPPSALA
Socialstyrelsen har öppnat ett ärende och registrerat de handlingar som kommit in.
Vid kontakt med Socialstyrelsen i detta ärende bör diarienumret 8.2-23202/2013 anges.
Elisabet Roos, Registrator

Stockholms läns landsting
Stockholm 25 april 2013. Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala
Bäste Sven Anér.
Tack för ditt brev till Filippa Reinfeldt, som hon har bett mig svara på. Ditt brev ankom till oss här på Sjukvårdsroteln i går den 24 april 2013 och har nummer I-5341 i vår brevregistrering.
Jag har tagit mig friheten att vidarebefordra ditt ärende till vår chefsjurist som kommer att ta sig an frågan och återkomma till dig med besked.
Med vänliga hälsningar, Maria Olovsson Landstingsrådssekreterare (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"