Till JK, föredragande Anna Cappelen-Smith. Ärende 4351-11-21.

4.7.2011.
Ditt brev förvånar mig. Eftersom jag sedan hösten 1986 professionellt journalistiskt har arbetat med Palme-ärendet, har jag i nära 25 år sökt kontakt med såväl RÅ som med rikskriminalpolisen, men jag har fått glest med information i sak.

Fallet Roger Cedergren/Östlund har jag vid åtskilliga tillfällen underställt dessa båda instanser, men jag har aldrig fått något svar som fört ärendet framåt.

Det är därför som jag nu vänder mig till JK, t ex enligt vad som sägs i Nationalencyklopedin 1993, ”justitiekanslern”, där det noteras att

JK har vidare enligt en särskild lag tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.

Jag utgår från att NE:s uppgift är korrekt, varför jag ber JK besvara min förfrågan i det mycket märkliga och helt oförklarade ärendet med de båda Roger.

Av ditt brev kan jag få intrycket att du utgår från att jag saknar kunnande i allmän journalistik. Så är inte fallet, och jag önskar sålunda JK:s svar på min ursprunglliga förfrågan.

Angelägen hälsning


Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"