Leif GW, Riksväbelstyrets härold – en satir

12.7.2011.

Det var en gång en riksdrots som blev tagen av daga . När 25 år voro gångna kungjorde riksväbelstyrets självutnämnde härold, Leif Snacke, att nidingsdådet hade förövats av väblar, knektar och trygghetshirdens män. Det ropades då från folket:

Tag fast de skyldiga! Tag fast väbeln som dräpte! Beordra rikshärolden att förklara sig!

Men ingenting av detta skedde. Ingenting skedde. Leif Snacke fick gå vidare med lösandet av andra förbrytelser, och riksväbelstyret teg. Den nye riksdrotsen och hans anhängare vid tinget näpste dem inom allmogen som varit högljuddast och tillsade dem att ej mera yttra ett knyst.

Leif Snacke, som ansågs särskilt lämpad för detta värv, korades till ständig talare vid tinget, sökarna efter nidingen från Huddinge, som tog riksdrotsen av daga, hemförlovades med fem årsgrödor i belöning, riksväbelstyrets troman, Bengt Överväbel, valdes till ny konung vid Mora Stenar, knektarna fingo nya älgkyller, och sökarna efter nidingen erhöllo vardera 25 örtugar i belöning för väl ryktat värv.

Nidingen utsågs till lagman vid tinget och troman för Huddinge socken. Den nye riksdrotsen förväntade sig nu att lugn skulle lägra sig över landet, men oroväckande tidender förspordes. Allmogen knorrade, tredskande sattes i stocken, och det ristades blodörn i skogarna mellan Almunge och Moga.

Hur saken slöt? Detta blir känt och utsagt först efter nästa kungsval vid Mora stenar i Lagga socken. Leif Snackes tal hörs till Vaksala och svagt ända hän till Gråmunkehöga.

Sven Vrång, bonde på Hjelmbergstorpet i Tuna socken i Olands härad.

1 kommentar:

  1. Fagert tal av en simpel ofrälse!

    Tomas
    Knekt på Södertorpet

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"