”och myndigheten kommer därmed inte att besvara dessa…”29.8.2013.
Malin Bendz-Hellgren
Länsstyrelsen i Kronoberg.

Jag noterar skrivelse av den 21 augusti och kommenterar:
Jag får ett intryck av att den avslutande meningen i skrivelsen är hämtad ur någon form av cirkulärbrev som nått länsstyrelsen. Flera andra landshövdingar har i sina svarsskrivelser använt samma, något aviga formulering, ordagrant.
Sålunda är ordet ”därmed” inte särskilt adekvat. Rätt ord, och det som känns närmast aktuellt, är ”därför”, vilket ord en av de svarande landshövdingarna har ersatt med..
Vidare är avslutningsordet ”dessa” knappast det naturliga. I normalfallet borde ”dem” ha använts.
Petitesser, givetvis, om saken gällt endast en skrivelse, men när flera myndighetsskrivelser uppvisar exakt samma särmärken måste frågan få ställas:
Har länsstyrelserna i bl a Kronoberg från regeringskansliet erhållit instruktioner rörande besvarandet av mina skrivelser? Vilket skulle innebära att svenska landshövdingar och länsstyrelser inte skulle vara betrodda med att självständigt och efter eget omdöme besvara en förfrågan av detta slag?
Anhållan om utfående av allmän handling:
Jag önskar i kopia utfå den, av allt att döma, cirkulärskrivelse ur vilken jag här citerar. Skulle mot förmodan min anhållan inte beviljas motser jag myndighetsbeslut jämte besvärshänvisning.
Vänlig men oroad hälsning
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"