Till Rikspolischefen – ett nödrop!

3.11.2010.
Rikspolischefen, Box 12256, 102 26 Stockholm.
Jag skriver, kort, i Palmeärendet.
Rikskriminalpolisen och jag har starkt divergerande uppfattningar rörande Palmemordet; det är en sak. Men denna åsiktsskillnad får inte leda till en klar ovilja från rikskrims sida att i förhållande till mig följa fastställda administrativa rutiner. Dessa rutiner följs inte i dag.
För att kunna bevaka ett administrativt skeende, av vad slag det vara må, måste en undersökande journalist ha tillgång till berörd officiell dokumentation. Denna dokumentation är i princip fri och öppen, utom i klart preciserade undantagsfall, då sekretessgranskning kan inträda. Handlingar ska enligt TF 2:12 lämnas ut ”genast”.
Men rikskrim behandlar i dag mig och mina ansökningar om utfående av allmänna handlingar så snävt och så långsamt att tillvägagångssättet närmar sig öppet trakasseri. Sålunda har jag i dag sedan åtskilliga veckor två ansökningar liggande (om utfående av 40 walkie-tips kring Dekorima/Grand resp av 94 polistips med register upprättat av PG Näss), och påstötningar tycks inte göra någon nytta.
Jag inser onekligen, Rikspolischefen, att rikskriminalpolisens Palmeenhet å ena sidan och jag själv å den andra, har skilda uppfattningar om bakgrunden till detta mord.. Men en dylik åsiktsskillnad får självfallet inte leda till administrativt trakasseri gentemot mig. Vi får då den situationen att just det i särklass allvarligaste mordet i svensk historia döljs bakom annars inte tillämpade byråkratiska murar.
Jag anmodar Rikspolischefen att omedelbart utreda!
Oroad och engagerad hälsning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"