Hemliga handlingar skulle kunna lösa Palmemorrdet!


17.11.2010. Rikskriminalpolisen: Jag har vid flera tillfällen hävdat att lösningen på Palmemordet finns i de handlingar som rikskriminalpolisen vägrar att visa. När jag i dag, närmast av en slump, slår upp PALME-nytt-boken 8/93:5 ff (tillgänglig på universitetsbiblioteken) hamnar jag rätt in i en närmast bortglömd dramatik – jag återger nu Matts Dahlströms tidningsreferat från den 5 september 1993:
Klockan 20.43 – ev 20.47 – dundrar T-banetåget in på Gamla stans station. T-baneföraren uppmärksammar makarna Palme väl, eftersom han förde ett fyrvagnståg och därvid måste kliva ut på perrongen och kontrollera av- och påstigningarna.
Två män
I förhör med polisen har T-baneföraren uppgivit att han såg två män som följde makarna Palme in på tåget vid Gamla stan. Och icke nog därmed: Samma båda män steg av samtidigt med paret Palme vid station Rådmansgatan, enligt T-baneföraren.
Dennes vittnesmål överensstämmer med uppgifterna från vittnet ”Inga” om att två manspersoner med walkie-talkie (bärbar radio) fanns vid Gamla stans T-banestation vid den aktuella tidpunkten.
Varken T-baneförarens eller ”Ingas” vittnesmål togs med i förundersökningen mot den sedermera frikände Christer Pettersson. Tvärtom skrevs i förundersökningens huvudprotokoll följande:
”Det finns inga kriminalistiskt belagda uppgifter om att någon okänd person eller grupp av personer skulle ha hållit makarna Palme under observation då de på kvällen den 28 februari 1986 lämnade bostaden, promenerade till T-banestationen Gamla stan och åkte tunnelbanan till stationen Rådmansgatan.”

Så långt Matts Dahlström. Och det kursiverade avsnittet är sålunda en direkt lögnaktig uppgift, signerad av en kriminalkommissarie och två kriminalinspektörer. Beskedet om T-baneföraren fick aldrig inflyta i förundersökningen mot Christer Pettersson, och uppgiften har hela tiden fram till i dag legat hemligstämplad hos Palmeutredarna. Jag har tidigare försökt begära fram uppgiften men fått avslag, fram till kammarrätten i Stockholm.
Och när jag i dag kontrollerar vad den statliga granskningskommissionen, med nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger vid ordbehandlaren, skrev i detta avgörande viktiga ärende, 1999, finner jag denna smått fantastiska passus:
Bland de många vittnesmålen finns inga påtagliga tecken på att makarna Palme skulle ha varit förföljda eller ”övervakade (”skuggade”) under resan. I den mån de varit ”skuggade” har det alltså skett utan att detta noterats av de personer som sett makarna Palme under deras förflyttning från hemmet till Grand.
Jo: noterat av en T-baneförare i tjänst, nykter och koncentrerad, till skillnad mot många av denna inte helt torrlagda fredagskvälls vittnen.
”Förhörsutskrifterna /det rörde sig om minst tre, kanske fyra förhör med T-baneföraren !/, som ingår i det fortsatta förundersökningsarbetet, har inte på annat sätt behandlats eller expedierats som innebär att de är att anse som upprättade i den mening som avses i 2:7 tryckfrihetsförordningen etc”.
Den beskrivna händelseutvecklingen är givetvis otrolig. Men än värre blir fortsättningen, dvs granskningskommissionens absoluta tystnad rörande varje sådant vittnesmål från T-stationerna Gamla Stan – Rådmansgatan!
Då frågar jag: har kommissionen sett förhören med T-baneföraren och nonchalerat dem? Eller har polisens Palmeutredare dolt förhören för kommissionen?
Ärendet har varit enormt viktigt, direkt avgörande för denna slätstrukna kommission. För hade kommissonen konstaterat att två personer uppenbarligen bevakade paret Palme under hela resan från Gamla stan till biografen Grand hade kommissionen måst konstatera: Christer Pettersson är inte inblandad. I stället lyder kommissionens redan klassiska slutord: ”Misstankarna mot Christer Pettersson har successivt stärkts”.
Mot ovanstående bakgrund, Rikskriminalpolisen, begär jag att i kopior utfå de förhör med aktuell T-baneförare som förvaras hos myndigheten.
Jag önskar nu, Rikskriminalpolisen, omedelbar handläggning. Sänd som vanligt brev och inte som rek med mottagningsbevis; ert tidigare brev försenades i två veckor. Bilägg räkning, som kommer att honoreras.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 7918.11.2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"