Skulle verkligen alla walkie-talkie-tips vara hemliga, Stig Edqvist?


22.10.2010.

Till Rikskriminalpolisens Palmenhet, krkom Stig Edqvist:

Jag har i dag mottagit en skrivelse från dig. APAL-428-164/10, och jag återger dess lydelse:

Begäran om utfående av allmänna handlingar.

Ni har begärt att få ta del av ”ett 40-tal observationer” som rör walkie-talkie-iakttagelser som inrapporterades från morddagen i Stockholms innerstad i Palmeärendet.

Jag gör bedöningen att alla uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Jag är därför förhindrad att lämna ut de uppgifterna till Er.

Detta är ett tjänstemannabeslut som inte går att överklaga. Önskar Ni ett överklagbart myndighetsbeslut är Ni välkommen att återkomma till undertecknad.

Stig Edqvist 401 38 61.

Ditt ”tjänstemannabeslut” förvånar, eftersom det, som du vet, finns en omfattande , delvis mycket detaljerad redovisning av ett antal föreliggande w/t-tips, framför allt i den statliga granskningskommissionens rapport, sidorna 210 – 216 (ursprungliga versionen) samt på sidorna 356-357.

I många fall är de personer som står bakom tipsen endast halvanonymiserade och sålunda lättidentifierade.

Det är, enligt min bestämda mening, omöjligt att påstå att i en myndighetsrapport utförligt beskrivna w/t-tips fortfarande skulle kunna kallas ”hemliga”. Därmed är, likaså enligt min bestämda mening, samtliga registrerade w/t-tips allmänna och offentliga handlingar vilka omedelbart bör tillställas mig i kopior.

Bakgrunden i ett nötskal: Det förhållandet. att minst 40 w/t-tips noterats i nära lokal och tidsmässig anknytning till mordet på statsminister Olof Palme, är och har alltid varit synnerligen anmärkningsvärt. Så vitt jag vet finns ingen, eller möjligen endast någon enstaka, dylik observation från de närmast föregående dagarna, varför givetvis en sådan extrem anhopning av tips, ca 40, från morddagen är ytterligt anmärkningsvärd.

Det är illavarslande att du anser att dessa tips kan få förbli hemliga endast på grund av ditt ”tjänstemannabeslut”, varför

Jag upprepar min begäran att utfå samtliga w/t-tips i anslutning till morddagen och mordplatsen! Jag önskar omedelbar handläggning; ärendet har redan dragit ut på tiden.

Jag understryker och citerar granskningskommissionens uppgift på sidan 212-213:

Från morddagen och Stockholms innerstad inrapporterades ett 40-tal observationer, de flesta i Sveavägens närområde.

Omedelbar handläggning, rikskrim!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"