”Sven Anér må ha rätt, men vi går inte till åtal!” Att Olof Palmes ambulanstransport försinkades bekymrar inte socialstyrelsen: ”Ingen betydelse för patientsäkerheten”

23.5.2013. Till bloggbesökarna: reagera, agera! Med grov cynism avfärdar socialstyrelsen min anmälan om förfalskning av Olof Palmes patientjournal. Styrelsen bestrider ingalunda mina uppgifter, men påstår att –
ja, jag återger hela socialstyrelsens beslut; det är inte särskilt långt, men det har dramatisk betydelse, som en del av svenska myndigheters förskrämda hantering av allt som rör mordet på en statsminister:

Socialstyrelsen BESLUT 2013-05-22 Dnr 8.2-23202/2013-10
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala.
Ärendet
Klagomål gällande synpunkter på patientjournal vid Sabbatsbergs sjukhus.
Socialstyrelsens beslut
Ärendet avskrivs.
Bakgrund
Du har skrivit till Socialstyrelsen och anfört att förfalskningar skett i patientjournal. I senare inkommen skrivelse har du bl.a. klagat på Socialstyrelsens långamma handläggning.
Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Socialstyrelsen får enligt 7 kap 12 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) avstå att utreda ett klagomål om klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan 7 kap 23 eller 29 §§ samma lag.
Socialstyrelsen finner, efter genomgång av anmälan med bilagor och senare inkomna handlingar, att klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten med hänsyn till att det avser ett handlande som inte inverkar på skyddet mot vårdskada enligt definitionen i kap 5 § samma lag. Det saknas även skäl att överväga åtalsanmälan. Ärendet ska därför avskrivas.
Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Eva Wastenson. I den slutliga handläggningen har inspektören Christina Franzén deltagit. Inspektören Pia Oscarsson har varit föredragande.
För Socialstyrelsen: Eva Wastenson Pia Oscarsson
Detta beslut går inte att överklaga.

Så långt detta märkliga beslut. Jag kommenterar
Nr 1: Det är synnerligen viktigt att notera att socialstyrelsen över huvud taget inte berör den viktiga sakfrågan: är Sven Anérs uppgifter rörande förfalskning av patientjournal korrekta? (Eller ens nämner att saken gäller Olof Palme?)
Jag har mycket svårt att föreställa mig att styrelsen, om den funnit att mina påståenden varit felaktiga, inte skulle ha noterat detta samt redan på denna grund avskrivit ärendet. Men styrelsen rör inte vid denna fråga om förfalskning, som om den vore ointressant, närmast en nullitet. Detta är ytterst anmärkningsvärt.
Nr 2: Styrelsen påstår att
Klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten,
Vilket är ett oerhört påstående.
Jag har, i min anmälan, mycket tydligt skrivit att avsikten med journalförfalskningen – som styrelsen ingalunda dementerar – varit att söka förkorta körtiden från Dekorima till Sabbatsbergs akutintag med 3 minuter, från ankomsttid till Sabbatsberg 23.38, den faktiska ankomsttiden, till 23.35, den förfalskade ankomsttiden.
Redan själva förfarandet, aldrig av styrelsen ifrågasatt, borde ha väckt styrelsens intresse, med implikationer in mot hela ambulans- och akutmottagningsorganisationen vid Sabbatsberg. Ett sjukhus och dess ambulansrutiner fungerar helt enkelt inte, då en statsminister skjuts, men detta är inte socialstyrelsens bord!
Den ultimata cynismen är denna:”saknar direkt betydelse för patientsäkerheten!”
Olof Palme dödförklarades av läkare på Sabbatsbergs sjukhus den 1 mars kl 6 minuter över 24, alltså in på lördagen den 1 mars 1986. Medan Olof Palme befann sig under långt, kriminellt långt utdragen transport från Dekorima, över Vasastan(!) till Sabbatsberg, med faktisk ankomst 23.38, finns ingen som helst bekräftelse på att döden skulle ha inträffat redan under körningen. Formellt, och kanske faktiskt, har Olof Palme varit vid liv under denna på alla punkter reglementsstridiga färd till sjukhuset.
Men styrelsen har sin bedömning klar: ”…saknar direkt betydelse…” Socialstyrelsen, och ett antal förmodligen framstående medarbetare, säger alltså rätt upp och ner till en person som önskar klarhet, att det rör oss inte i ryggen att statsminister Olof Palme fick en ambulansskjuts som kan ha varit lite hipp som happ, för han var säkert redan död…
Jag har under mitt 27-åriga arbete med journalistisk bevakning av Palmeutredningen ofta sett brist på empati. Men detta tar det mörka priset. Läs igenom ett par gånger och gör dina egna reflexioner. Lägre kan en statlig myndighet, med ansvar för liv och lem, inte komma, inte komma ner i den falska byråkratiska dyn.
När socialstyrelsen inte på en enda punkt kunde beslå mig med felaktiga uppgifter eller påståenden, valde socialstyrelsen samma väg som t ex RÅ eller RPS föredrar att gå: att inte åtala. Att i fridens namn inte åtala!
Men kvar står: socialstyrelsen ifrågasätter inte mina sakuppgifter. Det må vara ett steg framåt. Ett avgörande steg framåt.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

2 kommentarer:

  1. Min första reflektion är att Socialstyrelsen fattat beslut efter hörsägen. Man menar att fallet saknar betydelse bl a eftersom Olof Palme var död vid ankomsten. Man undviker också frågan om förfalskningen kunnat gjorts i annat brottsligt syfte.
    Olof Palme var inte dödförklarad när instämplingen gjordes. Från vilken källa kommer uppgiften att Palme var död vid ankomsten? En märklig kommentar då det finns uppgifter om upplivningsförsök efter ankomsten till Sabb.
    En bra fråga för SOS att utreda är ju om dessa 3 förfalskade minuter hade haft någon betydelse för utgången. Det betyder bl a att SoS måste klarlägga om någon i brottsligt syfte förfalskat Palmes instämplingstid och utreda om dessa tre minuter förfalskats för att skydda medicinsk personal från ansvar för Olof Palmes liv.

    SvaraRadera
  2. Enligt vad jag läst, så dödförklarades Olof Palme kl oo.06, lördagen den 1:a mars.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"