Finansministern: Ingrip mot Sth läns landsting!

21.5.2013. Till Finansministern!
Undertecknad Sven Anér anmäler härmed, för Statsrådets information och omedelbara åtgärd, ett märkligt agerande från Stockholms läns landstings sida, i ärende I-5341, vilket är direkt kopplat till minuterna som följde på mordet på statsminister Olof Palme.
Jag komprimerar, och jag hänvisar Statsrådet till de skrivelser som förvaras hos Stockholms läns landsting under diarienummer I-5341. Är finans fel departement, v g remittera rätt!
Sammanfattning: Jag begärde från landstinget ut kopia av Olof Palmes patientjournal från införandet mordnatten vid Sabbatsbergs akutmottagning.
Landstinget sände mig vad som angavs vara kopia av denna patientjournal, men jag hävdar att kopian tagits från en förfalskning, presenterad för mig vid ett personligt sammanträffande i maj 1989 mellan mig och dåvarande rikskriminalchefen Tommy Lindström, varvid denne hävdade att de klara diskrepanser i utstämplingen av ankomsttiden till Sabbatsberg härrörde ur ett kopieringsförfarande, vilket enligt Lindström hade ”förändrat den aktuella siffrans, en 5:as, struktur”. Lindströms påstående var falskt den gången, och det är lika falskt i dag. En äkta siffra, antagligen en 8:a, hade förvanskats/förfalskats till en 5:a, uppenbarligen i syfte att till synes förkorta ambulansens sanna körtid Dekorima-Sabbatsberg med 3 minuter. Journalen är i dag återförfalskad. Se tre klargörande bilagor!
Landstinget hävdar nu, i det senaste brev jag erhållit, att
landstinget inte har någon rättslig möjlighet att utreda om en patientjournal har blivit förfalskad.
Jag är förbluffad över påståendet. Skulle svensk statlig myndighet inte ha någon skyldighet att ansvara för hos myndigheten inneliggande dokumentation? Jag anhåller nu att Statsrådet omedelbart, och med kraft, går in i detta ärende, med dess förgreningar och utvikningar. Min klara förmodan är att jag inte skulle ha fått ett svar liknande detta om inte ärendet gällt en så allvarlig och central fråga som det enligt uppgift fortfarande olösta mordet på dåvarande statsministern Olof Palme.
Sänd mig omedelbart dnr och namn på handläggare samt Statsrådets första kommentar! Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39. 018-15 12 79.
./. 3 bil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"