Olof Palmes två gånger förfalskade patientjournal: ärendet ligger i dag hos 5 instanser, här fört up to date

13.5.2013. Till enligt nedanstående utsändningslista:
Socialstyrelsen, ärende 8.2-23202/2013
Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, I-5341
Riksenheten för polismål, 0150-K2214-13
Rikspolisstyrelsen, 0150-K2214-13, samt
Riksdagens KU, två skrivelser 12.5.

Saken förefaller fortfarande beredas av socialstyrelsen, sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm samt RPS.
Riksenheten för polismål har avslagit, men omprövning är av mig begärd.
KU har ännu ej hunnit sända ärendenr.

Jag komprimerar sakläget via tre bifogade bilagor. Originalversionen av Olof Palmes patientjournal existerar antagligen inte längre men bör ha innehållit siffran ”8”. Det går lätt att se att siffran ”5” på bilaga 2 är förfalskad till en ”S”-liknande figur, medan den omförfalskade siffran ”5” på bilaga 3 tycks byggd på en korrekt instämplad siffra ”5”.
Veronika Lövgren, landstingsarkivet, har i brev som jag erhöll i dag hävdat att
inga handlingar har tagits bort eller lagts till sen sjukhusets arkiv levererades till landstingsarkivet för slutförvaring år 1996.
Jag har ingen anledning att misstro påståendet. I så fall har alltså såväl förfalskning som omförfalskning skett före leveransen från Sabbatsberg till landstinget. Den första förfalskningen skedde, som mina adressater informerats om, före maj månad 1989, då förfalskningen uppvisades för mig, på vederbörandes tjänsterum, av dåvarande, ännu ej entledigade chefen för rikskriminalpolisen, polisöverintendenten Tommy Lindström, vilken osant påstod att ”S-figuren” uppstått i samband med en kopiering.
Gången av ärendet är därmed klar:
Ursprunglig siffra – av allt att döma – ”8”. Därefter illa förfalskad siffra ”5”, därefter skickligt förfalskad siffra ”5”, antagligen byggd på ett äkta stämpeltryck.
Det känns angeläget att understryka för mina fem adressater att jag anser det egendomligt att inga kommentarer i sak har inkommit, frånsett från riksenheten för polismål, på grått papper. Kanske kunde de fem adressaterna ta kontakt med varandra och möjligen enas om ärendets vidare behandling.
§4 FörvL om ”myndigheternas serviceskyldighet” rekommenderar att
frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. 3 bilagor.
MÅ DET TILLÅTAS MIG att tillfoga några personliga reflexioner.
Dådet av djupt förräderi var inte fullbordat vid Dekorima. Det fullföljdes, och är ännu inte fullbordat, i en atmosfär av otrolig cynisk samvetslöshet, där hr Lindströms lögner är endast ett par i raden av grymma och svekfulla handlingar.
Hur Sverige ska kunna bli gamla hederliga Svedala igen? Ja, det kanske vår överhet har räknat ut? Eller inte tänkt så långt, inte tänkt in i den framtid som kanske barn och barnbarn och barnbarnsbarnen Lyra och Felix varit värda.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"