Till ARN med önskad komplettering

6.4.2012.

ARN, ärendenr 2012.01794 MG

Som svar på er önskan om komplettering i rubr ärende anför jag:

POSTENS och TELIAS gemensamma ingrepp i min dokumentära författarverksamhet har på många sätt vållat mig skada.

Sålinda har till att börja med de inträffade händelserna medfört omfattande skador för mig som yrkesman av typ samtal, brevskrivning, telefonsamtal mm samt därmed förknippade kostnader som porto och telefonavgifter.

Att precisera detta i kronor är svårt. Den rena kontantförlusten kan uppgå till 500 kronor, medan den tidsbetingade förlusten blir närmast hisnande om timmar och timkostnader ska räknas. 100 timmar à 200 kronor ger t ex 20 000 kronor.

Till detta kommer förstås, som avgörande viktig, den ideella delen. För en professionell journalist och författare innebär förlust av postförsändelser samt telefonavlyssning ett allvarligt avbräck. Ovisshet, oro, rädsla. Dessa ärenden finns redovisade i svensk lag:

Olovligt uttagande från postbefordringsföretag BrB 4:8, 9

Brytande av telehemlighet BrB 4:8, samt

Europakonventionen, artiklarna 8 och 10.

Det kan sägas att ett lands demokrati vilar på dessa lagar, men som framgår av min bok har den svenska rättsstaten i mitt ärende inte uträttat någonting i sak.

Jag bipackar och inger min bok i ärendet, Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme, 2012, där det aktuella ärendet behandlas på sidorna 102 ff .

Engagerad och oroad hälsning,

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 (sic!) Uppsala. 018-15 12 79.


./. bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"