Till Kammarrätten i Stockholm. Ärende APAL-428-164/10

24.11.2010

Rikskriminalpolisens beslut ÖVERKLAGAS.

SAKEN: Granskningskommissionens rapport (1999), sidorna 212-213, uppger under rubriken ”Övrig granskning” bl a följande beträffande observerade walkie-talkies:

Från morddagen och Stockholms innerstad inrapporterades ett 40-tal observationer, de flesta i Sveavägens närområde.

Jag begärde hos rikskriminalpolisen utfående av dessa ca 40 walkie-talkie-observationer. Jag har alltså ej kunnat ge exakta antalet, än mindre diarienummer för vart och ett av dessa dokument.

YRKANDE 1: Jag noterar till min förvåning att Rikskriminalpolisens jurister anser sig ha tagit ställning till min begäran

utan att ha försökt identifiera de aktuella w/t-tipsen,

uppenbarligen utan att ha begärt fram underliggande dokumentation,

utan att ha granskat denna dokumentation,

samt utan att ha tagit ställning till varje ärende, ett och ett.

Juristerna Lagerud och Mostad har uppenbarligen endast konstaterat att det föreligger en begäran om utfående av ej helt specificerad dokumentation. Juristerna har därefter endast konstaterat att ärendet gäller Palmemordet och däri ingående mycket centrala w/t-tips, varefter dessa jurister avslagit min ansökan utan att ens ge diarienummer för respektive dokument samt utan att, av allt att döma, ha granskat ett enda dokument separat.

Lagerud/Mostads enda ledstjärna har uppenbarligen varit att

Sven Anér ska inte få en enda uppgift rörande w/t-tips, oavsett vilka dessa tips är och hur de är formulerade.

Metoden är, Kammarrätten i Stockholm, djupt skrämmande och visar upp en partiskhet som borde vara ämbetsmannajurister främmande. Jag anför nu, som mitt första yrkande, att Kammarrätten i Stockholm måtte omtala för rikskriminalpolisen att granskning enligt grundlagen (TF) inte får tillgå på detta sätt!

YRKANDE 2: Som Kammarrätten i Stockholm vet har omfattande offentlighet och publicitet redan getts åt ett antal av dessa centrala walkie-talkie-tips.

Två av dessa tips från mordets närhet återfinns uppräknade och mycket detaljerat beskrivna på sidorna 213-216 i första tryckversionen av granskningsrapporten, nämligen ”iakttagelse mordkvällen av man med walkie-talkie i hörnet Tunnelgatan-Olofsgatan”, samt ”iakttagelse mordkvällen av man med walkie-talkie vid Adolf Fredriks kyrka”.

Dessutom innehåller sidan 213 även en separat uppräkning av dessa fyra tips: ”Fotograf som hört meddelande över polisradion”, Ulla i Gamla stan”, ”Dekorimamannen” samt ”Iaktttagelse av man med walkie-talkie”. Kring dessa tips har dessutom mycket redovisats i press, radio och TV.

Mot ovan given bakgrund ifrågasätter jag det rimliga i att inte dokumentationen rörande de uppräknade sex tipsen kan lämnas ut. Någon väsentlig hemlighet finns uppenbarligen inte kvar rörande dessa sex tips. Och vilka hemlighetskrav återstår för de återstående ca 35 walkie-tips som rikskriminalpolisen vill dölja, för mig och för den svenska allmänheten? Och skulle det ha förhållit sig så att granskningskommissionen på minsta sätt hade förmodat att omfattande sekretess skulle ha legat dold i dessa w/t-tips hade den givetvis sett till att ej gå ut öppet med detta material.

Nej, Kammarrätten i Stockholm, jag måste utgå från att rikskriminalpolisen värjt sig mot tanken att jag skulle få ta det av alla w/t-tipsen, och inte minst av w/t-tipset ”Dekorimamannen”! För om rikskriminalpolisen hade medgett publicitet kring de övriga w/t-tipsen hade den givetvis inte kunnat undgå att även öppna all information rörande det oerhört centrala ärendet ”Dekorimamannen”.

Mitt yrkande blir då: Jag överklagar rikskriminalens rubr beslut. Jag önskar granskningskommissionens ”ett 40-tal observationer” specificerade samt identifierade med diarienummer, varefter jag begär dem utlämnade till mig, ”genast” enligt TF. Jag önskar sålunda omedelbar handläggning, sedan jag nu väntat i över en månad på besked. Det enda besked jag fått, före rubr beslut, är en tjänstemannaförmodan från krimkom Stig Edqvist, som i dag leder Palmeutredningen under vice RÅ Skarp, där Edqvist säger sig utgå från att jag inte kan få ta del av de begärda dokumenten. Edqvists förmodan känns djupt illavarslande.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

24.11.2010.

Till Kammarrätten i Stockholm. Ärende APAL-428-155/10.

Jag ÖVERKLAGAR rubr beslut.

Jag önskar sålunda utfå EH 14879-A (Ai, 80-93).

Jag bifogar ett exemplar av Ai. 80-93. Jag önskar sålunda kopia av ett ostruket exemplar av detta dokument, även upptagande beteckningen EH 14879-A.

Jag anser att sekretess inte längre kan anses vidlåda detta dokument.

Jag anhåller om omgående handläggning samt mitt ex av Ai. 80-93 i retur.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 018-752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"