Julian Assange: ”De svenska åklagarna har problem”

21.12.2010. Affären Julian Assange har just nu skapat en Facebook- och Twitter-storm, där den svenska sexualmoralen i dag genomlyses som aldrig förr. Om denna debatt bidrar till att skapa klarhet i den i dag så otroligt grumliga Assange-affären så är den förstås bland annat därför välkommen.
Men vad som också, sannerligen, behövs i denna sak är några hekto handfast juridik och handfast polisiär hantering. Som det ser ut i dag har Assange-saken, nu utbredd över hela jordens yta, klockrent misskötts på varje punkt där det går att missköta ett polis/åklagarärende.
Några exempel (det finns äkert många fler):
De båda kvinnorna gick till polis, polis rapporterade till jouråklagare, som omedelbart lämnade ut Assanges namn till media, sedan hon anhållit Assange i hans frånvaro för våldtäkt (jag markerar i fetstil de inslag som jag ifrågasätter.). Åklagare nr 2 korrigerar tämligen omedelbart sin företrädare och reducerar anklagelsen till sexuellt ofredande, varefter åklagare 3 återigen tar till våldtäktsrekvisitet utan att Assange ännu har hörts.
Så småningom hörs och fängslas Assange i London (möjligen har den brittiska rättvisan tvingats att agera på detta sätt). Efter några dagar frisläpps Assange mot borgen, ett domstolsbeslut som överklagas – ja, av vem? Det har vi inte fått säkert besked om. Av svenska myndigheter? Dessa förnekar. Assange släpps så småningom ut, mot hög borgen och med kraftiga frihetsinskränkningar.
I dag utnyttjar Assange (som måtte sakna nerver) sin halva frihet till att redogöra för sin egen syn på denna affär, och hans varje ord återges i världens media. Han förnekar inte sexaffärerna, men hävdar att de gått lagligt till. De båda kvinnorna, som enligt Assange kan ha lurats in i detta arrangemang, uppger sig ha sparat en använd, ”söndersliten” kondom för att visa att Assange har, före användandet (?) själv förstört denna kondom, vilken alltså kvinnorna eller en av dem sparat som bevis. Här antar historien osannolika proportioner. Ungefär där står den två dagar före jul, men den lär inte stå stilla länge.
Vad var det då som gick fel? Framför allt jouråklagarens närmast otroliga åtgärd att omedelbart lämna ut Assanges namn. Om så inte hade skett hade knappast någon publicitet uppstått över huvud taget. Våldtäkter är tyvärr vanliga, och få av dem når skärmar eller spalter.
Jag slår upp lagen, brottsbalken 6:1 Om sexualbrott:
1 § Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller sådant tillstånd.
Som synes är våldtäktsrekvisiten mycket klara och snävt avgränsade. Våldtäkt är ett allvarlig brott, vars stränga behandling säkerligen har stöd hos den stora allmänheten. Men därav följer rimligen också att brott av lägre grad inte kan bestraffas som våldtäkt. Få se hur det ligger till i fallet Assange, som förnekar varje brott, varför det är enbart de båda kvinnornas definitioner vi än så länge har att gå efter:
”Tvingar till samlag” – nej, det påstås inte att något primärt tvång skulle ha förelegat. ”Våld eller hot som innebär trängande fara”, nej. ”Försatt i vanmakt”, nej.
Jag kan, som icke-jurist, inte se att våldtäkt någonsin kan ha varit aktuellt, och det ansåg ju inte heller åklagare nr 2. Är det så här helt enkelt: åklagare nr 3 har insett att enda möjligheten att få Assange lagförd i utlandet (och kanske över huvud taget?) är att ta till våldtäkt, enda möjligheten att få t ex brittisk rättvisa med in i bilden? Är straffet snarare kopplat till en tänkt internationell juridisk handläggning än till själva de handlingar som kan ha begåtts?
I så fall hisnar ju tanken, men det har den gjort alltsedan detta mörka kapitel i svensk rättshistoria inleddes.
Sven Anér
PS 22.12. kl 15: Media har svårt att bestämma hur de ska hantera Assange-saken. I går hade SVT Text en kort stund uppgifterna om Assanges påstådda försyndelseer, men så försvann de framåt eftermiddagen. TV 4 Text hade ingenting. I dag hade SVT Text ett ändrat syndaregister. Fram till 14, då försvann det. TV 4 fortfarande tyst. Vem rycker i trådar?
Ungern har i dag infört presscensur, och EU muttrar. Varför jag nu nämner det just nu? DS.
PPS, vad nu klockan har hunnit bli: Ringde en av de båda kvinnorna upp Assange dagen efter och undrade om de kunde ses över en kopp kaffe? Det sas visst i TV. Det svenska rättssamhället har gått till sängs och Beatrice nattar. DDS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"