Alla papper med ”Avsan” på är hemliga…

23.12.2010. Jag hade begärt u en kopia av en handling som jag i princip redan har men som jag vill få se i original. Det fick jag alltså inte, under kammarrättens hänvisning till paragrafer vilkas relevans i sammanhanget jag inte förstår. Jag överklagar min eländes handling till regeringsrätten så får vi se.
Även bl a obduktionsprotokollet beträffande Christer Pettersson ville jag se, men det fick jag inte. En ”vanlig olyckshändelse”, varför inte? Sven Anér

22.12.2010.
Till Regeringsrätten ÖVERKLAGANDE
Ärende: Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 6771-10, Rotel 064.
Undertecknad Sven Anér anför följande, i detta principiellt synnerligen viktiga ämne:
Jag innehar handlingen EH 14879-A (Ai 80-93), dock med ett flertal överstrykningar, antagligen utförda av polis. Jag torde ha fått mitt exemplar av den som en gång skrev handlingen (93-02-02), journalisten Olle Alsén, som i sin tur torde ha utfått handlingen från rikskriminalpolisen. Jag är beroende av att få den kompletta ordalydelsen, eftersom denna handling torde utgöra det första skriftliga beviset för att dåvarande piket/baseball-polisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt och ledamoten (m) av Sveriges riksdag och dess civilutskott, Anti Harald Avsan., ursprungligen kopplades till mordet på Olof Palme.
Dokumentet intar därmed en central plats i utredningen av mordet på Olof Palme. Det är snart 18 år gammalt, det är i sina huvuddelar känt till utformning och avfattning, det berör en tidsepok inom Palmeutredningen som sedan länge är avslutad. Fortsatt utredning av Palmemordet kan ej påverkas av att ärende EH 14879-A (Ai 80-93) utlämnas till mig och därmed till den svenska allmänheten, som har all rätt att få veta viktiga. omständigheter i samband med mordet på dess statsminister.
Jag begär sålunda att denna handling till mig utlämnas, eventuellt efter den reglementsenliga sekretessprövning som kan bli nödvändig. Någon sådan reglementsenlig sekretesstrykning har ej berört mitt exemplar av handlingen, endast helt anonyma överstrykningar, utan hänvisning till lagrum, utan vederbörandes signum, utan datum för strykningen.
Vidare, i Christer Pettersson-ärendet. Jag tar det kort: Jag kan omöjligt förstå varför en obduktion efter en olyckshändelse, vilket det ju uppges vara frågan om, ska hemlighållas. Jag önskar sålunda ta del av aktuellt Christer Pettersson-material. Christer Pettersson är, som Regeringsrätten vet, på intet sätt lagligen kopplad till mordet på Olof Palme.
Låt mig avslutningsvis tillägga. Under mina snart 25 år som journalistisk bevakare av det formellt ouppklarade mordet på Olof Palme har jag genomgått ett antal olika skeden. De första åren kunde jag , tillsammans då med ett större antal journalistkolleger, arbeta i en öppen atmosfär. Presskonferenser hölls, spaningsledare lämnade personliga intervjuer, aktuella handlingar lämnades ofta ut utan besvär eller omgång, oftast helt utan sekretesstrykningar.
I dag är situationen en annan. De enda som anser sig ha rätt att uttala sig är vice RÅ Kerstin Skarp och, för rikskrim, krkom Stig Edqvist. Dessa uttalar sig i dag, i motsats till tidigare rutiner, aldrig om Palmemordet. Skarp har rent av gett mig instruktioner att upphöra att brevledes söka kontakt med henne samt meddelat mig, via en underordnad tjänsteman vid RÅ-ämbetet, att ärenden som avser mig skulle komma att avgöras utan att jag vare sig tillfrågas eller informeras om ev utgång.
Jag vill vidare understryka att jag aldrig någonsin, i Palmeärendet, beskyllts för att lämna felaktiga eller missvisande uppgifter; jag har aldrig fått sådan kritik av mina skrivelser och kontaktförsök, eller av t ex min senaste bok, ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2009.
Jag får tyvärr, Regeringsrätten, en känsla av att själva ämnet Palmemordet av någon anledning är så känsligt för rättssamhället att märkliga åtgärder tas till mot mig, gränsande till klara trakasserier. Till trakasseri måste jag också räkna den närmast, otroliga fördröjning som mina mellanhavanden med framför allt rikskrim drabbas av; jag har i dag ärenden liggande som är över två månader gamla; jag har inte ens fått ett svar på ursprungliga skrivelser, än mindre beslut rörande de handlingar jag begär ut.
Jag frågar mig varför ett snart 25 år gammalt mord måste omgärdas av dessa rättsstatens skyhöga murar.
Jag anhåller sålunda att Regeringsrätten prövar detta ärende, med dess synnerligen viktiga principiella profil.
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"