Följ med in i den falska byråkratin!

Rikskriminalpolisen BESLUT

Karin Mostad Stabsjurist 08-401 45 08 2010-11-22 APAL-428-164/10

Sven Anér Karlsrogatan 85 A 752 39 Uppsala

Begäran om allmän handling

Rikspolisstyrelsen avslår Er begäran.

Bakgrund

Ni har inkommit med en begäran till Rikskriminalpolisen om att få ta del av allmänna handlingar. De handlingar ni efterfrågar är sådana som innehåller uppgifter om ”walkie-talkie iakttagelser” i Stockholms innerstad i samband med mordet på Olof Palme.

Skäl för beslutet

Enligt 18 kap 1 par första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009-4OO) gäller sekretess bl a för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Enligt 35 kap 1 par första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden om uppgiften förekommer i polismyndighets verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Rikspolisstyrelsen gör följande bedömning.

Mordet på Olof Palme är idag ett ouppklarat s k spaningsmord där förundersökning pågår. De begärda handlingarna innehåller sådana uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål och uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Det kan antas att beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om dessa uppgifter röjs och det står inte klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Uppgifterna ska därför inte lämnas ut.

Hur man överklagar

Detta beslut får överklagas hos Kammarrätten i Stockholm. Överklagandet ska ske skriftligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen med överklagandet ska skickas till Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Box 12256, 102 26 Stockholm. Den ska ha inkommit till styrelsen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Per Lagerud med stabsjuristen Karin Mostad föredragande. RIKSPOLISSTYRELSEN – Per Lagerud – Karin Mostad

De många orden ska dölja rikskriminalpolisens lagbrott!

25.11.2010 Lagbrott? Menar jag att den svenska rikskriminalpolisen begår lagbrott? Ja.

Den skrivelse jag för över en månad sedan sände till denna rikskriminalpolis med begäran om utlämnande av allmänna handlingar i kopior har, mot lagen, aldrig utretts av rikskrim. Inga uppgifter om de begärda handlingarna har av rikskrim tagits fram, de aktuella handlingarna har inte ens specificerats till antalet, än mindre genomgåtts, en efter en, än mindre lagts till grund för separata sekretessbeslut.

Allt rikskrim och dess så märkligt agerande jurister har gjort är att de tror sig ha uppfattat att saken gäller walkie-talkies, varför ärendet är direkt livsfarligt för denna rikskriminalpolis som i snart 25 år har vanskött detta Palmeärende. Anér måste stoppas, det är den röda tråden som går från Sveriges högsta statsledning, via rikspolischefen (som är tillskriven men som aldrig svarar) till rikskriminalpolisen och dess högsta jurister. Se till att få tyst på Anér!

Men måste vi inte åtminstone utreda, för formens skull?

O nej, blir svaret. Här behövs ingen utredning. Naturligtvis är dessa centrala walkie-talkie-uppgifter från det centrala mordområdet i mordets närtid alldeles för farliga för att en enkel journalist ska få tag på dem; vem vet vad en sån kan hitta på? Nej, jurister, trassla inte in er i konstiga utredningar utan ange bara paragraf och berätta för den här sorglige Anér att ”uppgifterna ska därför inte lämnas ut”!

Ska vi inte åtminstone specificera med diarienummer vilka handlingar det gäller?

O nej, då finns det risk att Anér som en igel hakar sig fast vid dessa diarienummer och hittar annat elände. Läs lagen för honom, och därmed basta!

Jag har, som bloggbesökarna ser, överklagat till Kammarrätten i Stockholm – med hopp om ändring? Jag vet inte. Min erfarenhet av denna kammarrätt är att den mycket ogärna ändrar i ett myndighetsbeslut.

Jag trodde faktiskt att jag redan sett det mesta av falsk byråkrati i Palmeärendet, men så var alltså inte fallet. Ärendet walkie-talkie-tipsen tycks sätta ett skrämmande rekord i solkig partiskhet, i solkig osanning, i solkigt lagbrott. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"