Säpo visste allt, Säpo vet allt…

27.11.2010. Palmeutredningen falska grunddokument, då det gäller övervakningen av paret Palme, är alltså de rader som jag nyss citerat:

”Det finns inga kriminalistiskt belagda uppgifter…”.

Detta påstående motsägs inte bara av vittnena Ulla och T-baneföraren utan också – och sannerligen inte minst! – av Säpo!

Jag återger nu sidan 3 ur PALME-nytt nr 12 från 19.11.2001. Här står allt beskrivet:

A 11544 – det här är grunddokumenten:

Först vad granskningskommissionen skriver i sitt betänkande rörande den märkliga akten A 11544. Observera att kommissionen nämner de – fantastiska! – 1 200 tipsen men utelämnar uppgiften om att rikskriminalen i tidernas fullbordan fick ta del av denna akt. Den 11 mars 1986 fick en kriminalkommissarie vid säkerhetspolisen i uppdrag att organisera en utredningsgrupp som skulle undersöka och analysera om Olof Palme hade varit föremål för övervakning.

Utredningsgruppen redovisade resultatet den 24 april 1986. Under arbetet hade gruppen bearbetat cirka 1 200 tips, varav cirka 400 studerats mer ingående. Gruppen hade även tagit del av förhör med Olof Palmes medarbetare, livvakter och Lisbeth Palme. I redovisningen skilde man mellan kartläggning (en övervakningsform där objektets vanor och rutiner studeras från en eller flera dolda positioner under längre tid) och övervakning (fasen efter kartläggningen där efterföljande är den primära arbetsmetoden).

Och här följer vad kommissionens specialrevisorer skriver. /Det var dessa kommissionens så småningom tillsatta specialrevisorer som fick ta del av vad Säpos särskilda utredningsgrupp haft att rapportera. Min anm/ De /specialrevisorerna/ tar inte med de 1 200 tipsen, men de noterar att rikskriminalen fick akten den 12 maj 1989, medan processen mot Christer Pettersson var i full sving men utan att RÅ eller rikskriminalen lyft ett finger för att stoppa denna process – sedan A 11544 rimligen friat Christer Pettersson!

Vad det gäller fysisk övervakning kan noteras att denna fråga utretts av bl a Säpo i olika omgångar. En särskild utredningsgrupp inom SÄPO färdigställde 1986-04-24 en rapport om detta. Den är registrerad vid Palmeutredningens diarium 1989-05-12. ---

Och så här skriver både kommission och revisorer:

Gruppen /SÄPOs utredningsgrupp /från mindre än två månader efter mordet! Min anm/ att det under perioden fram till den 27 februari inte kan uteslutas att det förekommit övervakning av Olof Palme.

Analysen talar för att Olof Palme varit övervakad på eftermiddagen den 27 februari samt från det att han lämnade bostaden på kvällen den 28 februari fram till det att han mördades kl 23.21.

Det har ur analysmaterialet utkristalliserats två personer som kan ha deltagit i en övervakning. Därutöver kan ytterligare en person skönjas. Således bör operationen ha genomförts av minst tre personer förutom mördaren.

På grund av att det saknas väsentliga iakttagelser kring centrala moment kan det inte bedömas hur denna grupp har varit organiserad eller vilken grad av kompetens och erfarenhet den haft. (SÄPO Särskild utredningsgrupp PM 1986-04-24 s 2-4) (A11544).

”Utkristalliserats”, säger Säk. ”Utkristalliserats”? Vet Säk vilka de är, dessa 2+1+1? Kan okända, anonyma personer ”utkristalliseras?”

Detta dokument, och allt som följer i dess släptåg, är det mest skakande jag sett i Palmeaffären, vilket inte vill säga litet. En granskningskommission, med uppdrag att utröna om Olof Palme var övervakad mellan Gamla Stan och Dekorima, får 400 (1200) uppgifter om att han faktiskt var övervakad. Men kommissionen gör ingenting. Läs vidare i tidningen, där olika strålkastare, från olika vinklar, riktas mot kommissionens aktivt fega tystnad. Sven Anér

Så långt den citerade sidan ur PALME-nytt nr 12, 19.11.2001. Det är något över nio år sen. Men mina uppgifter den gången rubbade ingalunda på den samlade myndighetsinställningen att det var den ensamme Christer Pettersson som sköt Olof Palme.

Som ofta, när jag skriver ut ett gammalt för mig känt material, skakas jag av att ingenting skett, att ingenting sker. Är regeringskansliet inte läskunnigt? Är åklagare och poliser inte läskunniga?

Hur kan alla dessa instanser acceptera en falsk hypotes (en ensam Christer Pettersson), när en av deras egna myndigheter säger: Nej! En grupp av minst fyra personer?

Hur många instanser har RÅ och rikskrim sprungit omkring och narrat, bedragit? Ja, i stort sett alla. Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt, Högsta domstolen, alla kommissionerna, alla media, hela den svenska allmänheten. Den akt som jag här har citerat, A11544, och som jag med viss möda kunde dra fram ur hemliga gömslen, är naturligtvis aldrig citerad i förundersökningsrapporten om Christer Pettersson, det skulle bara ha fattats!

Bloggbesökare! Gå in, granska lögnerna, tala med lögnarna!

Affären summeras, upprört och distinkt, på förstasidan till PALME-nytt nr 12/2001. Läs och inspireras:

8 veckor efter mordet visste Säpo allt om komplotten, men först tre år senare fick utredarna se rapporten med 1 200 tips som friar Christer P! Men RÅ och rikskrim löpte linan ut i skammens moras! PALME-nytt ger sanningen – hämtad ur öppna papper som ingen velat granska!

Sven Anér – den gången och i dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"