Klockslaget klipptes bort på tidkortet!

6.9.2012.
Till Rikskriminalpolisen med begäran om förklaring rörande allmänt dokument APAL-428-170/12, JK 5090-12-21, Två, sinsemellan divergerande utsnitt ur Olof Palmes patientkort/tidkort bifogas, numrerade: Anér ½ och Anér 1.  
Låt mig först konstatera att utseendet på de två valda utsnitten, tillställda mig från rikskrim, varierar från utsnitt till utsnitt, enligt nedan:
Anér ½: Huvudet på denna sida förefaller vara helt korrekt återgivet; jag kan dock inte uttala mig om stilgraden: har en förstoring ägt rum? Jag önskar svar.
Nedanför huvudet har uppenbarligen total avmaskning skett, dock utan att denna markerats med tusch, vilket är ett allvarligt fel. Det som försvunnit är uppenbarligen allt instämplat, nedanför huvudet, utom en dryg millimeters längd av spaltlinjen snett under ”Anamnes”.
Därmed har också, som rikskrim ser vid jämförelse med den andra medsända bilagan, Anér 1, den centrala, manipulerade tidsuppgiften ”FEB 28 23 35” försvunnit från sin plats cirka 8 cm nedanför ”Datum, år” etc.
Varför sända mig ett tidkort som inte innehåller den efterfrågade tiden? Kan detta förhållande betyda att tidkortet ursprungligen innehöll en annan tidsuppgift, t ex ”FEB 28 23 38”? Detta, blir ju den absolut centrala frågan som jag begär att snarast få förklarad!
De uppenbarligen först i maj 1989 påstämplade tidsuppgifterna tycks ha utförts för att ge stämpelmaskinens siffertyper som jämförelseobjekt, och tydligen har dessa påtryck gjorts efter den ursprungliga instämplingen; förklara!
Anér 1:  Sidan är klart manipulerad. Se Ä-pricken över ”VÄSTERLÅNGGATAN”, som ligger högt ovanför en tänkt vågrät linje; jfr motsvarande omanipulerade tryck på Anér ½! All text förefaller vara mer eller mindre ifylld. Och om Anér ½ håller originalformat har en mycket stark förminskning gjorts av Anér 1, möjligen i syfte att dölja utseendet på siffran ”5”!
Det blir så här, rikskrim, när jag som forskande journalist bearbetar detta snåriga material, att jag under arbetets och tidens gång hittar nya märkliga diskrepanser, nya perspektiv dyker upp.
Det är sålunda först i dag som jag upptäcker att Olof Palmes tidkort avmaskats så att själva klockslaget försvunnit, vilket ter sig närmast otroligt.
Jag avvaktar nu den på rikskriminalens order initierade utredningen av min egenanmälan. Detta ärende går mycket långsamt framåt, egentligen inte alls. Uppsalapolisen la först ärendet på en semestrande krinsp som inte hade med saken att göra men som drogs in därför att han en gång, för länge sedan, handlagt ett ärende med mig som klagande; näst intill otroligt!
Nu har jag fått tips från Uppsalapolisen att chefsjuristen Åsa Hasth vore inkopplad, men detta vet jag inte säkert; jag söker Hasth. Jag har inte fått något papper från Uppsalapolisen.
Det har nu, rikskrim, gått över tre veckor av detta ärende som tydligen ännu inte ens fått ett ärendenummer av Uppsalapolisen!
Jag önskar svar snarast på mina klara frågor i denna skrivelse.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
./. Bil Anér 1/2 och Anér 1.

Sänd mig Olof Palmes patientkort/tidkort med tiden utsatt!
8.8.2012. Till Rikskriminalpolisen.
Begäran om utfående av allmän handling
I anslutning till mitt brev daterat 6.8 begär jag nu ut rubr patientkort/tidkort, Kortet bifogas nu i det skick jag fått det från rikskrim, men jag vill ha kortet i en korrekt utformning/avmaskning.
Jag vill ha detta avmaskade kort
Utan förändrad storlek (jag tror att min bifogade kopia kan vara förstorad, vilket självfallet vore mot alla regler),
Utan raderat klockslag (!), ungefärligen på den plats jag noterat med streckad linje,
Rimligen utan de båda markeringarna 89 MAJ 11 15 38, vilka inte kan höra till originalkortet, samt
Med förekommande avmaskningar på nederdelen av kortet tydligt tuschmarkerade samt helst försedda med datum för när avmaskningarna en gång gjordes. Den lodräta spaltlinjen, omedelbart till höger om och nedanför ”Anamnes” bör finnas synligt utdragen.
En korrekt och komplett kopia av patient/tidkortet, med tiden utsatt, sålunda.
Jag önskar omedelbar handläggning. Uppstår tveksamhet om vad jag begär, ring mig då!  Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"