Bo Alvberger: ”Jag har kränkts!”

Bo Alvberger skriver den 9 mars till PTS, dvs post & telestyrelsen, med återhållen frenesi. Hans brev visar kontrasten mellan den privata människans känsla för den normala laglydigheten å ena sidan och det officiella värnandet av en perverterad ”statsnytta” å den andra. Det blir ett skakande brev.

Till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm,

Från Bo Alvberger (420629-3732) Slottsvägen 8, 331 51 Värnamo.

Begäran om utredning samt skadestånd

Som medarbetare i tidskriften MILJÖMAGASINET har jag under senare år bevakat utvecklingen i palmeärendet. I december 2011 fick jag veta att ett offentligt möte ägt rum på Tuna bygdegård i Uppland där författaren Sven Anér redogjort för vissa nya aspekter av mordet på statsminister Olof Palme. Det visade sig att mötet blivit filmat och fanns tillgängligt på en dvd som givits ut av Sven Anér Förlag. Jag beställde den men kunde snabbt konstatera att den inte fungerade och kontaktade därför förlaget och bad om en ny kopia. Hur detta avlöpte har jag beskrivit i ett brev till förlaget (bil. 1).

Saken har anmälts till postens säkerhetsavdelning av både mig och Sven Anér men jag har inte fått någon som helst reaktion därifrån (bil. 2). Tre separata försändelser har alltså öppnats, saboterats och på ett professionellt sätt återförslutits under den tid posten ansvarat för dem. För att detta skulle kunna ske med just dessa brev måste telefonavlyssning ha föregått ingreppet eftersom Anér kunnat konstatera att endast telefonbeställare drabbats av sabotage. Det går därför knappast att undvika en misstanke om att syftet varit att hota eller störa spridningen av uppgifter som finns på den kontroversiella dvd:n ”Lisbeth Palme – mordets stora gåta”. Jag har låtit en professionell fotograf avbilda de tre skadade skivorna och resultatet har publicerats på Sven Anérs blogg (www.svenanerpalmemordet.blogspot.com) Detta vill jag betrakta som ingivet som bilaga 3. Fotografen har jämfört bilderna på bloggen med de bilder han tog av de skadade skivorna och intygar att det som finns att se på bloggen är autentiskt (bil.4).

Min integritet har kränkts av både telefonavlyssning och brott mot postsekretessen. Intrånget innebär också ett uppenbart brott mot yttrandefriheten såsom den är inskriven i svensk grundlag. Europakonventionen uttalar i artikel 8 att ”envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”.

Jag förväntar mig att PTS omedelbart utreder de brottsliga handlingarna som innefattar olovlig telefonavlyssning, olovligt brevöppnande, avsiktlig förstörelse av egendom för vilken PTS varit ansvarsskyldig samt försök till inskränkning i yttrandefriheten. För dessa intrång i mina rättigheter begär jag ersättning till ett belopp av 5.000 kronor.

Värnamo den 9 mars 2012 mars   Bo Alvberger

4 bilagor. Vänligen meddela diarienummer samt namn på handläggare.

Så långt Bo Alvberger. Som alltid: det är vid utskrivningen av inlägg av detta slag som saken och engagemanget kryper närmare.

Jag skriver nu själv till
Post & Telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm.

25.3. 2012. Undertecknad Sven Anér vitsordar på varje punkt Bo Alvbergers uppgifter i hans brev till PTS från den 9 mars. Jag delar hans engagemang och kritik mot hanteringen av den uppseendeväckande serien av händelser. Jag önskar komplettera med färsk och lika skrämmande information:

Den 21 mars i år sände jag, i vadderat kuvert, porto 12 kr, samtliga korrektursidor till min senaste bok ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme” jämte lista över gjorda ändringar, till tryckeriet Scandbook i Falun.

Men kuvertet kom aldrig fram, vilket givetvis betydde ett allvarligt avbräck i bokproduktionen. Produktionschefen vid Scandbook Anna Johansson och jag själv kunde med klart besvär rekonstruera den uppkomna korrektursituationen, varefter saken kunde rättas till, med två dygns försening samt medföljande oro för tryckeriets och min egen del.

Kuvertet har inte kommit till rätta, sedan det anförtroddes POSTEN via brevlådan vid Preems bensinstation, Norbyvägen i Uppsala.

Som PTS märker är händelseförloppet mycket likt sabotaget av mina dvd-skivor, och jag kopplar även denna gång saken till misstänkt telefonavlyssning samt olovligt förfarande med postat brev.

Saken är givetvis djupt allvarlig, eftersom den berör så känsliga och i grundlag reglerade händelser som myndigheters olagliga förhandsgranskning av tryckt skrift.

Dessa båda händelser tillsammantagna, dvd-sabotaget och korrektursabotaget, är djupt graverande för de institutioner för vilka PTS ansvarar. Jag begär omedelbart svar med kommentar. Ärendet finns av mig anmält hos Åklagarkammaren i Uppsala, Thomas Forsberg, men jag anmäler det nu också, med stor emfas, till PTS.

Jag har begärt skadestånd om 5 000 kronor från vardera POSTEN och TELIA; jag riktar i det uppkomna läget en begäran om 5 000 kronors skadestånd även till PTS.

Detta samlade ärende riktar strålkastare mot en skrämmande kriminalitet riktad mot POSTEN, TELIA och PTS. Jag önskar omedelbart besked avseende dnr och handläggare samt även besked om vad som hänt med Alvbergers skrivelse från den 9 mars.

Sven Anér, 210814-5075, fil kand, DHS, journalist, författare. SJF, SFF.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"