Finns Leif GW på protokoll?

21.3.2011. Till Justitieministern. För angelägen kännedom: Rikspolischefen, polismästare Jarl Holmström samt chefskriminologen Leif GW Persson.

Jag har sedan några veckor tillbaka hos rikspolischefen begärt ut någon form av protokoll, PM eller tjänsteanteckning rörande det formella sammanträde som den 1 mars i år arrangerades på rikspolischefen Bengt Svenssons tjänsterum med kriminologen Leif GW Persson som deltagare samt med polismästaren Jarl Holmström som inkallad bisittare.

Ämnet som avhandlades var uppenbarligen Leif GW Perssons någon dag tidigare gjorda uttalande med innebörd att ”Palmemordet begicks av en konspiration med poliser, militärer och säkerhetspersoner” (flera versioner har förekommit i media, men jag är beredd att acceptera den version som kan finnas hos RPS).

Holmström sade till mig vid en tidig telefonkontakt att vad som avhandlades vore hemligt, och Holmström ringde mig i dag och upprepade denna information, sedan jag skriftligen begärt ut den handling som visar vad som avhandlades vid sammanträdet. Holmström lät förutskicka att jag skulle få ett skriftligt meddelande i ärendet; detta meddelande skulle dock endast innehålla att någon skriftlig handling inte funnes upprättad.

Jag sade till Holmström att jag ansåg detta vara en märklig handläggning, men Holmström hävdade att sådana ärenden ska handläggas just på detta sätt, dvs under sekretess. ”Jag anser själv”, tillade Holmström, ”att detta var helt riktigt handlagt”.

Sverige har, Justitieministern, en i princip öppen administration, och sekretess får förekomma endast i undantagsfall. Jag anser inte att sekretess kan få förekomma i anslutning till mordet på Olof Palme, där händelserna vid Dekorima sedan länge och in i minsta detalj har redovisats bl a via den likaledes sedan länge avslutade förundersökningen rörande Christer Pettersson.

Om inte annat, Justitieministern, tar det mycket viktiga ämnet för det aktuella sammanträdet över. Leif GW infinner sig för att, tydligen, kommentera ovan citerade uttalande om ”poliser, militärer och säkerhetspersoner”. Den kommentaren, och rikspolischefens svar, har hela tiden motsetts med stort intresse av journalister och av den svenska allmänheten: drog Persson tillbaka sina påståenden, eller står de kvar oförändrade? Och vilken blev rikspolischefens kommentar: ”Jag tror dig inte” eller ”Detta måste vi genast undersöka”? Att rikspolischefen eller den assisterande Holmström skulle lagt ärendet utan åtgärd ad acta förefaller inte troligt.

Viktiga administrativa skeenden inom svensk byråkrati bevaras regelmässigt till eftervärlden. Detta sker genom att protokoll upprättas, genom att en promemoria skrivs respektive genom att en tjänsteanteckning upprättas. Då är ärendet rejält noterat, för eftervärlden.

Nu uppger i stället Jarl Holmström (som jag inte bett att få tala med utan med rikspolischefen!) att inte ett ord finns noterat någonstans rörande den mest dramatiska kommentaren till mordet på en statsminister någonsin: Olof Palme sköts i en konspiration!

Denna kommentar finns i dag icke i annan form än att Bengt Svensson, Jarl Holmström och Leif GW Persson förmodligen minns huvuddragen av det avhållna sammanträdet.

Justitieministern: jag begär nu formellt en handling av vilken framgår vad som avhandlades vid tremannasammanträdet. Om, som Holmström hävdar, inget papper existerar får givetvis t ex en tjänsteanteckning omedelbart skrivas och tillställas mig – naturligtvis kan en tjänsteanteckning göras i efterhand, ett par veckor efter själva händelsen.

Sänd mig omedelbart en dylik tjänsteanteckning! Jag är, Justitieministern, själv part i detta synnerligen viktiga mål, eftersom det var jag som redan 1987-88 först presenterade det polisspår (”Palmemordet: POLISSPÅRET, 1987-1988, Bokskogens Förlag) som den statlige chefskriminologen Leif GW Persson nu, 24 år senare, beslutat följa.

Jag anhåller att Justitieministern, via departementets polisenhet, omedelbart går in i ärendet, vilket fortlöpande är det viktigaste ärende en svensk justitieminister någonsin haft att administrera.

Jag önskar omedelbart besked rörande dnr och handläggare samt redovisning av de åtgärder statsrådet har vidtagit resp avser att vidta.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 08-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"