Fem av Rå:s grova falsarier


21.12.12. Till Sveriges Regering, Statsrådsberedningen.
Anmälan av RÅ för grov och avsiktlig vanskötsel av ämbetet.
Jag exemplifierar här denna RÅ:s vanskötsel under 27 år av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986:
Nr 1: RÅ har ej utrett Lisbeth Palmes extraordinära uppträdande strax före, under, samt strax efter mordet och bl a inte reagerat mot att Lisbeth Palme lämnar Dekorima i Olofs ambulans, iförd brun mockapäls, men anländer till Sabbatsbergsakuten i poliskommissariebil, iförd lång, mörk tygkappa.
Bevis: bild av Lisbeth Palme vid Sabbatsbergsakuten, försåld till mig för ca 60 kronor av rikskriminalpolisen.
Nr 2: RÅ har ej föranstaltat om lagföring av Olof Palmes mördare, dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate riksdagsledamoten Anti Harald Avsan.
Bevis: Åtta hemligstämplade förhör med aldrig ifrågasatta vittnena vid Dekorima, ”Anki” resp ”Anneli”.
Nr 3: RÅ har, tillsammans med RPS, falskeligen lagfört Christer Pettersson för det mord Anti Avsan begått, med hänvisning till uttalande av påstått huvudvittne, som skulle ha sett Christer Pettersson ca 23.10 mordkvällen vid biografen Grand, medan RPS egna vittnen, fem nyktra och trovärdiga personer, såg huvudvittnet anlända till biografen Grand först kl 23.30, eller senare.
Bevis: Ovannämnda fem vittnesmål samt ett av RÅ/RPS falskeligen arrangerat telefonavlyssningsprotokoll.
Nr 4: RÅ har, tillsammans med RPS, falskeligen anskaffat senare ”bevis” mot Pettersson och med dessa gått till Högsta Domstolen för att begära prövningstillstånd avseende Svea Hovrätts friande utslag i Petterssonärendet, trots att RÅ självfallet hela tiden vetat att den oskyldige Christer Pettersson falskeligen snärjts vid mordet av RPS och RÅ själv.
Bevis: Att RÅ begär prövningstillstånd i ett brottsärende, där RÅ själv falskeligen placerat in en oskyldig person som syndabock, är självfallet oerhört.
Nr 5: RÅ har, tillsammans med RPS, förfalskat Olof Palmes patientjournal för att söka visa att ambulansen anlänt avsevärt tidigare till Sabbatsberg än den faktiskt gjort.
Bevis: Tydliga förfalskade fotostatkopior, aldrig avvisade av RÅ.
Jag har här, Sveriges regering, tagit upp endast fem av de mera flagranta åtgärder/underlåtenheter som RÅ gjort och gör sig skyldig till i detta grannlaga ärende.
Den enda kommentar jag någonsin fått från RÅ, på senare tid från vice RÅ Kerstin Skarp, är att generell förundersökningssekretess påstås råda. Detta är grovt osant. En förundersökning i brottmål är öppen. Endast i klara undantagsfall, noggrant specificerade i brottsbalken, kan domstol efter ansökan från åklagare medge avsteg från den påbjudna allmänna öppenheten.
Att RÅ döljer ett statsministermord på generella falska premisser är självfallet djupt illavarslande.
Jag summerar: Allvarliga, avsiktliga fel har begåtts under pågående förundersökning, men varken RÅ eller RPS har lyft ett finger för att närma sig sanningen, och undertecknad Sven Anér, som under många år anklagat RÅ för grova lagbrott, har inte anmodats försvara dessa anklagelser.
Jag preciserar då, Sveriges regering:
Bakgrunden till RÅ:s grovt falska hanterande av Sveriges grövsta mord någonsin måste, enligt min klara mening, bestå i att RÅ redan före mordet visste att det skulle komma att begås samt underlättade mordets genomförande.
Jag begär nu att regeringen tar ställning till de ytterst skarpa anklagelser som jag i dag framför i denna skrivelse samt snarast avgör hur regeringen avser att reagera och agera.
Skulle jag ingenting höra från regeringen kan jag inte dra annan slutsats än att samtliga av mig framförda anklagelser och beskyllningar är i alla avseenden korrekta.

Sven Anér, 210814-5075, FK, DHS, journalist (medlem av SJF), författare (medlem av SFF), medlem av PK.
Författare till följande böcker i Palmeärendet (inga uppgifter i sak dementerade): Polisspåret, 1988, Fyra nycklar, 1991, Affären Chamonix, 1992, Affären Borlänge, 1995, Dominoeffekten, 1998, Cover-up Palmemordet, 1999, PALME-nytt-BOKEN 1993-2001, niio delar, Palmegåtan mot en lösning, 2002, Affären Anti Avsan, 2008-2009, De sammansvurna, 2011, Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme, 2012.
Jag utger även sedan 2010 den i dag mycket välbesökta bloggen
där givetvis även denna skrivelse till regeringen kommer att läggas ut och kommenteras av en svensk allmänhet som i dag ställer sig allt mer frågande till de odementerade uppgifter som framkommer. Jag rekommenderar regeringen att med kvalificerade medarbetare gå in på denna blogg.
Jag önskar, med vändande post, svar innehållande regeringens kommentar samt uppgift om dnr och handläggare.
Brevet har skrivits i en mörk svensk ödesfråga.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"