Lex PALME-nytt?

26.6.2011.

Jag har ägnat många långa år åt att försöka få ut handlingar från rikspolisens Palmeutredning. Arbetet har inte varit särskilt lätt och heller inte särskilt välkommet

Rikskrims sekretessansvarige kommissarie skriver till mig den 11 september 1993:

Ditt telefax 93-11-08 föranleder följande kommentar:

Vi har vid flera tillfällen gjort klart för dig att vi inte avser att kommentera dina teorier om Hans Holmérs förehavande 28/2 – 1/3 1986. Detta ställningstgande står fast.

Vi vill därutöver påpeka att dina propåer i denna fråga har fått sådana proportioner att de utgör ett störande inslag i spaningsarbetet. Vi nödgas därför att underrätta dig om att vi i fortsättningen kommer att vara mycket återhållsamma med att besvara brev/telefaxmeddelanden i den frågan.

Med vänlig hälsning

Åke Röst

Detta vänliga brev kan jämföras med vad en sentida meningsfrände till Åke Röst, vice RÅ Kerstin Skarp, skrev till mig, 2011-06-17:

Jag bemöter inte enskildas synpunkter och kommentarer avseende förundersökningar.

Jag är inte överhetens favorit.

Sven Anér                      


Till JK:

26.6.2011.

Till Regeringens Justitie Kansler.

Palmemordet.

Jag anmäler följande för JK:s kännedom.

870403 höll kriminalinspektörerna Nässén och Andersson bifogat förhör med knarkhandlaren Sigge Cedergren. Därvid antecknades bl a:

Cedergren fick då del av att han under aktuell kväll i telefon samtalat med sin nu avlidne bror /Roger Cedergren, min anm/, med Janne Lundberg, med en kvinna som vid tillfället befann sig vid Slussen, och efter mordet med Mona på Lidingö och Kjell Fernberg.

De ovannämnda uppgifterna bör sättas i relation till de upprepade förhör, påstått styrkta av telefonavlyssningsprotokoll, som 1988 ledde till att en annan Roger, Roger Östlund, uppgav att det var han som hade ringt samtalet i fråga till Sigge Cedergren.  Även dessa förhör leddes av Nässén.

Det framstår enligt min mening, JK, som ytterst egendomligt att ett på vederbörligt sätt registrerat spaningsuppslag i grövre brottmål utan förklaring och korrigering ändras från att avse Roger Cedergren till att avse Roger Östlund.

Om, JK, denna svårförklarliga ändring inte hade vidtagits, hade uppgiften från 1988 aldrig kunnat användas mot Christer Pettersson, som nu på grundval av Roger Östlunds påstående fälldes i Stockholms tingsrätt. Pettersson fälldes visserligen inte i slutänden, men han blev heller aldrig formellt friad, endast förvägrad resning.

Detta förhållande ledde till, som JK vet, att spaningarna efter Olof Palmes mördare under åren 1988-98 i praktiken helt inriktades på Christer Pettersson, varvid sålunda nästan all annan spaning uteblev.

JK, ett förslag från min sida: låt höra Thure Nässén för att utreda vilken förklaring han kan ge till det dubbla Roger-påståendet, vilket enligt min mening har förvridit all spaning efter Olof Palmes mördare.

Jag bifogar, kopia avseende förhöret från 1987. Jag vore tacksam för omgående kommentar från JK. Mitt yrkande är således, i första hand: hör Nässén.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"