Gräva djupt eller dutta på ytan?

11.6.2013. Per Gahrton!
Verkligen tack för ditt utförliga och synpunktsmättade brev! Envis som jag är konstaterar jag dock att den ideologiska frontställningen mellan oss är orörd. Jag menar att en stor mängd konkreta avslöjanden i Palmeärendet vid en viss kvantitet innebär full praktisk bevisning, medan du närmast talar om ett litet tänkbart steg på vägen.
Skillnaden mellan dig och mig är kanske framför allt den att jag har tagit och tar mig tid att analysera varje liten halvsanning, varje liten lögn, analysera dem och inte minst hitta dem. Du tar i ditt brev knappast upp avgörande viktiga detaljer – vilket jag heller knappast kan begära, eftersom , en sådan forskarattack innebär nära nog ett livstidsjobb.
Låt mig gå from sounds to things!
Jag har i mitt arbete genomgående granskat den Marjasinska och så småningom framför allt den Axbergerska granskningskommissionen och dess märkliga 1000-sidesrapport från 1999.
En inledande synpunkt på denna kommission är den här: Om kommissionen nu har granskat, så har den rimligen tagit upp alla väsentligheter. Det som ej rapporteras måste rimligen vara detaljer, ner mot adiafora.
Jag går då till sidan 122 (första versionen) där det beträffande kulorna sägs:
De upphittade kulorna har med hjälp av en blyisotopisk undersökning med hög grad av sannolikhet kunnat bindas till de blyfragment de avskjutna kulorna avsatte i Olof och Lisbeth Palmes kläder.
Ja, det låter ju bra. Men uttalandet säger ju endast att två kulor vid något tillfälle passerat kläderna, inte att de har passerat några delar av kropparna!
I själva verket är Bundeskriminalamt i Wiesbaden långt ifrån tvärsäkert. Om jag tar fram förundersökningens bilagskompendium nr IV igen, så sägs där, i översättning från tyskan, följande, på sidan 12:
Under vårt /Bundeskriminalamts och den svenske polisen Krusells/ arbete vid mikroskopet sökte vi /på båda kulorna/ efter bl a humant vävnadsmaterial. Vi såg mikroskopiskt små (okulärt ej iakttagbara), bruna till rödbruna fläckar. Vi var överens om att en analys borde företas för att utröna om fläckarna utgjordes av humant material. Emellertid visade det sig att så inte var fallet.
Jag kan inte se att granskningskommissionen i sin rapport noterar detta anmärkningsvärda förhållande, nämligen att Bundeskriminalamt aldrig kunde hitta vad de hade som första uppdrag att hitta, nämligen att de båda översända kulorna snuddat vid eller passerat makarna Palmes kroppar!
Det talas mycket om biotopöverensstämmelser mellan kulorna och själva kläderna, men dessa överensstämmelseer skulle ju ha uppstått vid varje passage genom kläderna, även t ex vid fristående laboratoriebeskjutningar, utan paret Palme själva närvarande. Om två skott avlossas från samma vapen och med kulor från samma batch uppnås självfallet biotopparallellitet, det är en självklarhet. Humanöverenssstämmelse är något helt annat. Det var denna överensstämmelse Bundeskriminalamt hade som första uppgift att hitta. Men misslyckades.
Detta har granskningskommission naturligtvis insett men aktat sig för att notera. Kommissionen hade dessutom säkerligen tillgång till den ocensurerade bilagan IV, medan jag endast har den censurerade.
Jag har sett på den här saken tidigare, men det är först nu, i brevet till dig och vid min ordbehandlare, som jag ser saken helt klar; det blir ju ofta så vid forskning. Jag tror att förhållandet med de saknade humanresterna berörs ytterligare i den ocensurerade bilaga IV, om jag finge ta del.
En principiell kommentar. Jag menar att det är vid en noggrann analys, över hela fältet, som vi hittar de avgörande sanningarna. Och jag menar vidare, mycket bestämt, att många avgörande sanningar visar realiteter som går definitivt på tvärs med den mjukglass som regering och myndigheter vill servera oss.
Tänk på exemplet ovan, Per! Bara jag har frilagt det. När jag gjort detta, ska jag då säga mig: ja ja, men det kanske hade kört ihop sig…?
Det tänker jag aldrig börja göra, och jag tänker inte fila och sandpappra bort all kuslig bevisning för att i princip lämna fältet lika öppet som 1986.
Det är där vi skils åt, Per, detta sagt som ett konstaterande utan rancune. En Per med de myglande luntorna i knät skulle jag förstås uppskatta!
Din tillgivne


Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"