GW hittade totalt avslöjande dokument, men drev inte rättssak utan gav mys åt TV-sofforna

21.1.2013. Här nedan dokumentet Ai. 318-93, som helt öppet sedan 1993 förvaras hos den svenska rikskriminalpolisen, men som aldrig har publicerats. Dokumentet är i den version som jag innehar det försett med kommenterande anteckningar inne i den löpande texten, utförda av journalisten Olle Alsén, som var den som förmedlade denna promemoria till rikskrim. Dessa anteckningar är inte medtagna i min utskrift i dag.
Jag låter nu promemorians text tala, till en början inte kommenterad av vare sig Olle Alsén eller mig. Detta är avgörande viktig och dramatisk läsning. Ett par rena skrivfel har rättats. Originaltexten omfattar drygt fem sidor, och handlingen är i övre högra hörnet av den första sidan försedd med rikskriminalpolisens formella ankomststämpel, vilken fyllts i för hand med ”Ai. 318-93” samt ”93-03-30”. Den är aldrig tidigare datoriserad.
Promemorian upptar 15 anonymiserade personnamn, från F1 till F15. Jag har inte tillgång till den kompletta och helt korrekta namnlistan, som dock bör finnas hos bl a rikskrim.
Läs! Sätt dig in! Detta är nutidshistoria! Svart kuslig nutidshistoria!

Hej! Borgnäs ringde mej häromdan om ett Norra Magasinet-program om Palmemordet och undrade om jag kunde delta. Jag har funderat ett tag på hur jag skulle kunna bidra, vilket inte är alldeles enkelt. Antingen kunde jag ha förhållit mig passiv och kommenterat de sakfrågor som någon hänsköt till mig. Eller också kunde jag kommit med någon sorts utspel, som kanske inte platsat i programmet. Nu ringer Borgnäs på nytt och säger att jag inte behövs. Så i stället skriver jag nu detta PM som du får använda som du vill (om du över huvud taget vill ta i det). För egen del vill jag inte – som framgår av innehållet – framträda offentligt med det.
Sven Anérs kommentar: Vem som ursprungligen fick motta promemorian i original vet jag inte. Den som ingav dokumentet till rikskrim var förmodligen Olle Alsén. Men jag låter texten tala som den i dag föreligger.
Du bjöd mej på lunch för några år sedan, på Östergök eller något sådant, och frågade bland annat om jag hade någon slags offentlig ställning. Jag är rädd att jag den gången missledde dej ganska rejält. Jag var då i full färd med att rota i ny och gammal sk-t inom underrättelseväsendet, stödd av ett särskilt bemyndigande. Jag tröstar mej med att jobbet minst av allt var offentligt. Det där är slutfört sedan länge och jag har i dag brutit mej en ny bana såsom journalist och författare inom databranschen. I tidningarna Mikrodatorn, PC World, Computer Sweden och Affärsekonomi medarbetar jag regelbundet, och ett antal datahandböcker är utgivna eller under utgivning /bl a storsäljaren 256 tips om DOS/. Materialet från de där åren har jag inte längre på ett enkelt sätt tillgång till, och när jag nu skriver en sammanfattning är det med stöd enbart av minnet. Fel kan alltså ha insmugit sig i detaljer, men helhetsbilden står sej nog.
Historien börjar med studentrevolternas 1968 som skrämde många på högerkanten. Timbro organiserades i en öppen och en hemlig del, och den hemliga delen tog över det gamla manuella registret över svenskar med misstänkta kommunistsympatier. 1970 började två unga och briljanta jurister lägga över det på data, och man använde därvid Säpos kodsystem. Anledningen var dels att man som extra sparkapital hade en kopia av Säpos primära sökregister, dels att man då på ett enkelt sätt kunde komplettera akter vid behov genom diskreta förfrågningar genom säpoingångarna. Säpos primära sökregister vid denna tid var ett s k flexoramregister, och jag har skrivit (troligen i Arbetet) om det bekanta inbrottet på säpo en natt 1970 då kopieringen skedde med några hasselbladare.
Detta register var mycket modernare och effektivare än Säpos så länge det existerade, och informationstrafiken gick ofta nog i motsatt riktning mot den avsedda. Det existerade ända fram till 1988 då Industriförbundet vaknade till liv och insåg potentialen hos den politiska mina man satt på. Men den utlöstes aldrig och registret som då fanns på Birger Jarlsgatan skrotades. Ett antal magnetbandskopior av huvudindex och dataakterna tillverkades dessförinnan och säkrades av olika högerextremister, och gick sannolikt även till utlandet (Israel).
Parallellt förde socialdemokratin ett liknande register som först systematiserats genom Collector AB. Sedermera grundades IB, som både betydde inhämtning Birger och informationsbyrån, beroende på vem man pratade med. Där stoppades Collector in som en skenavdelning med numret 03, men övriga IB hade inga närmare kontakter med 03. Personregistret i 03 datoriserades aldrig eftersom det var uppbyggt på de s k kommunkorten i grunden. Övriga IB-avdelningar som kan ha intresse var 00, som var Birger personligen för olika övergripande ändamål. Och 01, som ursprungligen var en obetydlig enhet för krigsplanläggning och som efter omorganisationen 1976 fick husera det s k krigs-IB. Anledningen var främst att flytta över en del tämligen rent socialdemokratiska aktiviteter då landet fick en borgerlig regering.
IB och ”SAF:s hemliga byrå” som det hette i vänsterns mun hade en del beröringspunkter av vikt för fortsättningen. Två IB-agenter kom att jobba på byrån, och samtidigt hade denna en mullvad i IB:s stab, närmare bestämt i Wenblads närhet, denne sorterade då under Anstrin. Jag märker att det blir svårt att föra framställningen framåt utan personreferenser så jag numrerar fortsättningsvis personerna F1, F2…, efter (F)rihetsrörelsen eller Frame) som de sammansvurna senare kom att kalla sej. F 1 var chef för byrån (men har i dag ett eget företag) och F2 var mullvaden borta på IB.
En del andra personer måste nu föras in i handlingen, främst F3 som först satt som operationschef under F1 men sedan fick flytta till Linköping då massmedia började bli efterhängsna. F3 skötte (och sköter fortfarande) dels den svarta propagandan, som man såg som moteld mot ”socialdemokrati och annan kommunism”, och försökte dessutom organisera en liten operationsavdelning för diverse ändamål. Den senare blev inte så lyckad pga bristande personliga kvalifikationer hos de inblandade, men de gjorde sej bemärkta ändå genom att trakassera diverse personer som extraknäck åt en skum vapenhandlare. Den svarta propagandan vet jag inte om man ska betrakta som lyckad, men synlig blev den i varje fall, exempelvis med Alf Enerströms stolliga framfart. Jag såg att AE framträdde i Norra Magasinet, slokörad och med omöblerad lägenhet. Om filmteamet inte vet om det kan jag berätta att det hos Ölvebro finns besvärande vittnesmål mot AE från tiden före mordet, då han och hans uppjagade kumpaner diskuterar vad som ska hända dem efter mordet. Hans bostad vid den tiden (han har fyra varav en i Sthlm) var huvudsakligen möblerad med två klädstreck som ledde besökaren i en snitslad gång från dörren till en tronliknande fåtölj där han presiderade. I klädstrecken hängde hans artiklar och annonser i klädnypor och bildade en sammanhängande allé.
Du minns säkerligen IB-affären under åren 1972-73 som initierades av Guillou och Bratt. F1 gjorde stora ansträngningar att kompromettera IB03:s register medan tid var, för verksamheten höll på att decentraliseras till partidistrikten. Olof Palme hade omkring 1970 tappat intresset för de små och obetydliga intelligence-operationerna i Sverige. Av allt att döma var Guillous och Bratts scoop dock en ren tillfällighet. Att Guillou var gammal IB-agent som rest i Östeuropa var det då inte många som visste. Decentraliseringen av personregistret var inget vidare argument för (s) att komma med, och man fick genomlida affären till slut. Men IB-affären kunde gått mycket värre. Den ovannämnde F2 kopierade IB:s agentförteckning med kassaskåpssprängare och allt, och F1 skickade detta minst sagt graverande dokument till DN. Den historiska slumpen slog till på nytt. Ankommande post blir inte alltid öppnad och läst. När jag långt senare fick infört en artikel på DN Debatt stack Göran Beckérus ett nyöppnat kuvert i handen på mej innehållande ovannämnda kopior. Det hade upptäckts 15 år senare. En kriminalteknisk undersökning bekräftade att kopiorna var tagna under 1970-talets första hälft. Tidigare funderade jag på att skriva en bok om IB-affärens dråpliga interiörer. Det är nämligen inte allmänt känt hur uppgiftslämnaren /namnet struket/ efter varje möte med Guillou & Bratt genast sprang till Anstrin och bekände dagens synder. Han slutade på Hall, där han trots eller tack vare sin alkoholism lyckades lura fängelseprästen på hans pengar.
Jag ska nu gå över till händelserna under 1980-talet. Vid 1970-talets slut fanns en grupp militärer inom försvarsmaktens ledning som med oro övervägde socialdemokratins faror för landet på sikt. Man beslöt i all stillhet att börja bygga upp en kuppberedskap mot ett socialistiskt maktövertagande. Det är inte så långsökt som det låter, alla hade Tjeckoslovakien i friskt minne. Den önskade kuppberedskapen måste bestå av en samordnande central enhet, stödd på lokala enheter i ett riksomfattande militärt nätverk. Detta var ingen lätt uppgift att organisera eftersom landet redan hade Lindencronas beredskapssystem och nygamla IB01. Dessutom satt Birger som en stoppkloss, oavsättlig eftersom han redan hade avgått, och höll ögonen på allt som rörde sej inom landet.
Nätverket ute i landet var enklast att åstadkomma och snart fanns ett lösligt system av beväpnade militära grupper litet varstans, rekryterade övervägande ur hemvärnet, armén och marinen. Det organisatoriska kittet åstadkoms genom att spjälka av en del pålitliga personer ur SSI och ÖB/Säk och bilda den s k Hemliga byrån. Uttunningen väckte en del praktiska bekymmer men väckte inga direkta misstankar. Byrån skulle ursprungligen husera på marinstaben, men delar av den lämnade aldrig försvarsstaben och resten övertog en SSI-lägenhet ute på stan, i närheten av F1:s ovannämnda byrå. Beslutet om avspjälkning togs av F4, och F5 informerade cheferna för UND Säk och SSI att organisationen fanns ”för särskilt ändamål” och skulle lämnas i fred (jag har ett vittnesmål om denna orientering från en som var med). Huvudsyftet att hålla Birger utanför lyckades alldeles utmärkt. Länken mellan denna lilla byrå (som nu inte längre existerar) och det riksspridda nätverket sköttes av de regionala säkerhetstjänster som finns ute på milona. Det är inte många som känner till dem, och de bemannas av värnpliktiga ungdomar som under och efter sin grundtjänstgöring sköter diverse operationer. De har inte så högt anseende centralt eftersom de ofta nog är ”ganska galna”, men det är dessa killar som ibland är ganska synliga när militären opererar. Jag upprepar avslutningsvis att syftet med hela denna organisation var en ren kuppberedskap mot en tänkt inre fiende. Något offensivt tänkande fanns inte vid denna tid.
Under 1980-talet spreds ett rykte att det fanns en högt placerad socialdemokratisk läcka mot öst, à la Treholt eller värre. Misstankarna häftade länge vid Pierre Schori. Inom FOA och psykförsvaret hade det vid denna tid bildats en tredje gruppering för ”socialistisk moteld”, och de gav bland annat ut en fictionbetonad bok under pseudonym som föga inlindat utpekade Schori som läckan. Det skulle bli fler böcker. FOA grundade t o m en enhet för studier i desinformation. Noga räknat var det två enheter, en i Karlstad som verkligen forskade i desinformation och en i Stockholm som bedrev desinformation tillsammans med psykförsvaret och en f d IB-agent F6 på högerkanten (som synts i TV nyligen).
Den reella vändpunkten sker utan att några egentliga operationer inleds. I Sverige finns tre subversiva huvudgrupperingar. Låt oss i detta dokument kalla dem P3a i näringslivet, P3b inom militären och FRA, samt P3c inom FOA och psykförsvaret. (P3 var i början mitt /alltså Lingärdes/ interna arbetsnamn.) I P3c:s närhet fanns olika forskningsgrupper för öststudier och från en av dessa kom nu det alarmerande påståendet att Olof Palme var rysk spion. Påståendet grundade sig på en noggrann analys av Palmes aktiviteter inom sexnationsinitiativet och palmekommissionen, parad med en kompletterande analys av diverse ryska fältaktiviteter på svensk jord. Slutsatsen väckte ett enormt uppseende och den trots allt ganska lösiga grupperingen i smått populistiska organ svetsades ihop till en enhet. De antog namnet Frihetsrörelsen.
De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utelämnade man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen. F1 betonade att han stödde beslutet men att hans ämbetsmannaheder hindrade honom att formellt delta. Alla var eniga om att hålla ”tyst och hemligt intill evärdlig tid” om beslutet, men hittills är det åtminstone två som skvallrat ur skolan.
I all hemlighet började man nu rekrytera ett lämpligt hit-team i nätverket, och aktionsgrupp Arla Gryning (AGAG) formades. De utvalda huserade i södra Norrlands militärområde och kom huvudsakligen från Jämtland, bland dem F9. Det tränades och övades och det gick ganska lång tid innan man blev klar över att något fattades – skytten. Ingen som man litade till ville vara skytt, men väl bistå på alla andra sätt vid dådet. Och de som kunde tänka sig att hålla i vapnet litade man inte ett dugg på. AGAG sammanblandas ibland med Magnumklubben, men detta beror bara på att vissa skyttar genom skytterörelsen kommit i kontakt med Magnumklubben den vägen och blivit medlemmar även där.
De sammansvurna befann sej nu i den märkliga situationen att alla var eniga och välorganiserade och att säkerhetsförhållandena var goda. Men att vad gäller offensiva åtgärder var man tillbaka på ruta ett, alltmedan medvetandet om undanröjandet var på väg ut i organisationens perifera delar.
En rad olika försök gjordes nu inom och utom landet att försöka ro iland ett attentat. Men i olikhet mot thrillerlitteraturen visade sig detta allt annat än lätt. Kontakter blev misstänksamma, något frilansande Murder Inc fanns inte, och verksamheten gick i stå. Den kunde förblivit där om inte den historiska slumpen ingripit på nytt.
Jag ska nu redogöra för ett samtal, där jag visserligen inte känner till hur orden föll, men har desto större anledning att känna till innehållet. Som författare av ett PM med oviss framtid tar jag mej den friheten.
”Tjänare, jag hör att ditt inköp av franska kanoner är klart.”
”Ja, affären är i hamn nu och det blir officiellt inom kort.”
”Jag ringer dej för att jag har ett bättre erbjudande.”
”Jaså.”
”Du vet det ännu inte men jag kommer att avgå inom kort, du vet ålder och trötthet och allt det där. Och jag har en hel del som behöver städas upp. Till att börja med behöver vi den där ordern av inrikespolitiska skäl. Du får naturligtvis samma villkor från oss i det praktiska. För det andra behöver jag ett ordentligt kapitaltillskott för ett särskilt ändamäl. Och för det tredje – och här kommer poängen för dej – behöver jag definitivt avsluta det svenska kärnvapenprogrammet. Du anar vart jag syftar?”
”Hmm… ja.”
”Vi har en del material lagrat i Forsmark som jag vill bli av med. 650 kg kärnvapenuran till att börja med. Och så litet av varje av annat i varierande kvantiteter. Våra experter upplyser om det. Men jag vill att du övertar rubbet.”
”Jag måste medge att det där skulle passa oss rätt bra.. Men du måste leva upp till fransmännens villkor: full kreditgaranti, fabriksproduktion hemma hos oss, leveransgaranti i händelse av krig och allting sådant. Och förstås, våra egna finansiella intressen.”
”It´s a deal.”
”OK, jag skickar över en delegation att inventera ditt material. Men får jag ställa en personlig fråga. Du är inte precis känd för att sko dej personligen?”
”Pengarna ska till ANC.”
”Ska dom ha en armé nu då?”
”Nej det ordnar ryssarna om det skulle behövas, men det är något annat som behövs. Vi pumpar in stora summor till rättshjälp och socialhjäp åt ANC-anhängare inom landet och det håller på att växa mej över huvudet.”
Indienordern blev av. Men i ANC:s ledning satt nu en mullvad som registrerade vad som skedde. Och det väckte närmast panik i Sydafrika, som sakta men säkert stryptes av sanktionerna samtidigt som stödet till ANC envist vägrade låta sej slås ner. I kniptången mellan sanktioner och ett ANC med folkstöd och en karismatisk ledargestalt i form av Nelson Mandela höll tiden på att rinna ut. Raseriet vändes mot socialistinternationalen och mot Olof Palme i synnerhet.
Och det var bråttom. Någonting måste göras. Via en hög svensk affärsman F10 med rötterna i Afrika fick man kontakt med Frihetsrörelsen. Och ett hit-team organiserades snabbt bestående av legoknektar och några svenska poliser som brukade resa till Sydafrika på betald semester. Dessa semestrar hade tidigare organiserats för att svenska legosoldater skulle kunna resa hem ett slag i annans namn. Förutom fri resa, kost och uppehälle ingick en tortyrafton som lockbete. Äntligen hade man tillgång till kompetent folk för ett attentat.
Själva utförandet var relativt enkelt. Palme måste avlyssnas för att få litet kläm på hans rörelser. En insatsgrupp kunde rycka ut med kort varsel. Ursprungligen hade man tänkt att bara glutta på den avlyssning som ändå skedde hos F11 vid Säpo. Men F12, F1:s specielle förtrogne, sade med sitt speciella språkbruk:
Vem som helst kan räkna ut att avlyssning skett. Och sen sitter vi här allihop med piss upp till halsen!”
Avlyssningen sköttes i stället via televerkets säkerhetsavdelning. I slutet av februari 1986 visste man att OP planerade ett biobesök med Joakim. /Skall vara: Mårten/. Det blev verkligen av och attentatet kunde varit banalt att slutföra. En för allmänheten okänd polisman F13 var operationschef. Men det höll på att gå alldeles galet. När tillslaget skulle ske på Sveavägen stod skytten, en legosoldat, fryst till is medan paret Palme ovetande promenerade förbi. En lång tystlåten polisman, F14, gick då på eget initiativ med raska steg ner till Tunnelgatan och sköt Olof Palme i ryggen när han passerade. Sedan sprang /ord som fallit bort: skytten/ uppför trappan och norrut på Kungsgatan och förenade sig med gruppen. Och alla som var med eller sett på fick brått att komma undan.
Innan historien avslutas måste något nämnas om Holmérs palmerum. Ovannämnde F12 satt med i palmerummet, trots att han inte är nämnd i Holmérs bok, och förankrade kurdspåret. F 12 och jag känner varandra ganska väl och jag pikade honom en gång för att han inte nämndes i boken.
”Jajaja, jag var bara med ett par gånger, sedan måste jag ta itu med omorganisationen av Säpo…”
”Du satt i palmerummet ända fram till sommaren.”
”…det minns jag inte.”
Jag kan lösa några smärre gåtor som den om Holmérs livvakt. Hans Holmér är känd som en synnerligen stöddig person, men så är inte fallet i alla sammanhang. I vissa situationer är han hundlikt undergiven. Livvakten utsåg sig själv för att tjäna pengar och Holmér fann sig i det.
I dagens palmegrupp finns fortfarande en mullvad F15. Jag har talat om för Ölvebro vem det är, men han kan inte göra så mycket åt det. Däremot har Ölvebro mycket väl begripit att något är sjukt på polissidan, och har tillsatt en mycket diskret grupp som utreder ”desinformation om polisens inblandning”.
Nu slutar jag detta långa aktstycke. Det kunde vara bättre planerat och formulerat, men är å andra sidan högst spontant. Så det får vara som det är. Namnen F1 – F15 kan du få muntligt vid tillfälle när jag är i Stockholm någon gång. Ölvebro har jag under resans gång informerat personligen om alla detaljer av polisiärt intresse, senast om F9:s plötsliga anställning vid Säpo som dataexpert med speciell behörighet.
Och till slut den avgörande frågan: är detta skrivet av en knäppgök eller inte? Det får du själv avgöra.
/En sista kort fristående rad är övertuschad/.

Ven som ”själv får avgöra” vet jag alltså inte, jag vet inte vem Lingärde lämnade sin PM till.
Jag går inte in med en detaljgranskning av de hundratals påståenden som Lingärdes promemoria innehåller, men jag konstaterar att denna märkliga promemoria måste granskas av därtill lämpade myndigheter, om sådana finns.
Har inte detta skett? Efter 1993 och framåt? Jag går till den nära tusensidiga rapport som granskningskommissionen avgav 1999, den sista genomgripande rapport som producerats.
Finns Lingärdes PM genomgången eller åtminstone antydd?
Jag ska försöka kontrollera, med självfallen reservation för att något kan undgå mig. Jag läser redovisningarna av rapportens olika huvudkapitel, och jag läser den noggranna rubriceringen av underkapitlen – förutom att jag givetvis, delvis mycket noggrant, redan tidigare har studerat denna rapport, som jag avhämtade hos kommissionen sommaren 1999.
Vad hittar jag? Jo: det enda som på något sätt verkar att kunna kopplas till ämnessfären i Lingärdes PM är kommissionens utförliga rapportkapitel om Sydafrika. Men det rör sig knappast om samma fakta, i varje fall inte om samma aspekter som hos Lingärde. Och dennes promemoria, med så tydligt och klart nummer hos rikskrims Palmeutredare som
Ai. 318-93. 93 03 30
finns ingenstans nämnd på de nära tusen sidorna; Lingärdes namn hittar jag inte. Och de dramatiska meningar där Lingärde utpekar poliser, höga militärer och ansvarigt Säpobefäl för klart högförräderi har aldrig intresserat denna statliga granskningskommission – har kommissionen fått se Lingärdes promemoria, över huvud taget, där den bör ha stått snyggt och prydligt insorterad bland de tusentals övriga dokumenten, rimligen etiketterad med ”Anklagelser av säkerhetsman mot poliser, militärer och ansvariga Säpomän”?
Nej, ingenting av detta. Men börjar några ord kännas igen? ”Poliser, militärer, Säpo…” Vem har nyligen talat i dessa termer? Jo, just det: Leif GW Persson på årsdagarna av mordet på Olof Palme, den 28 februari 2011 och 2012! Och Leif GW:s spökskrivare i Pilgrimsfilmerna: ”Säpo finns med i bilden!”
Just när andra avsnittet av det påkostade avsnittet avslutades nu på söndagskvällen fick vi i TV-soffan veta vad dokumentären, förlåt fiktionen, handlar om: Hög chef vid Säpo direkt inblandad i spelet kring mordvapnet!
Då börjar jag reflektera. Var har Leif GW fått sin trio poliser–militärer-Säpo från? Jag hittar ingen annan källa än Ulf Lingärdes promemoria Ai.318-93! Där riktar den tidigare i statlig regi anställde säkerhetsexperten direkta, våldsamma anklagelser just mot dessa tre yrkeskategorier, där personerna i fråga är noga kodbetecknade och möjliga, nästan alla, att identifiera i de klart angivna sammanhangen.
Jag har själv försökt definiera de flesta namnen, men självfallet har de påstått utredande RÅ och rikskrim omedelbart kunnat namnge de 15 – vad har då dessa förundersökare haft att säga i saken? Ingenting. Ingenting så vitt känt.
Ger Lingärdes PM klara belägg? Till vissa delar, säkert. Men den ger framför allt anledning till eftertanke på hög svensk ort, och till nya krafttag från utredare som dock redan verkar att ha gått in i väggen. Kippande om Christer Pettersson.
Till GW och hans böcker och filmer. Jag försöker precisera. Långt innan Leif GW hade låtit pensionera sig hade han som hög statstjänsteman skrivit ett antal böcker med polisiär och militär och Säpoinfekterad bakgrund, med udden klart riktad mot dylika befattningsinnehavare.
Har det varit svårt för Leif GW att hitta materialet? Knappast. Han har bara behövt söka på ”Lingärde, Ulf” så har han varit hemma. Vad gör han när han hittar Ai. 318-93? Går han till rikskrim eller RÅ och undrar vad de har gjort åt den här saken? Icke, han går in i sin kammare och börjar snitsa till klart läsbar text, insnurrad i fiktionens skyddsmapp: Säpo var med och mördade och jobbade med vapen – fast inte. Ni förstår väl skoj? Han skriver bok på bok, och royalties strömmar in. Pengar att tjäna – varför skulle han larma krim och RÅ? De får väl hålla sig vakna och läsa sina egna texter?
Jag har från vissa håll fått kritik för mitt krav på att fact måste skiljas från fiction – visst får väl GW skriva lite snitsigt och spännande. När jag i dag konfronteras med den bakgrund som Lingärde ger blir jag än mer styrkt i min uppfattning, nämligen att fiction om ett ännu officiellt olöst statsministermord är grov verklighetsförfalskning som vår nästan statliga television inte bör ta i med tång. Släpp ut GW på andra cirkusarenor, men släpp in hederligt yrkesfolk på det faktiska svarta mordet!
Har GW gjort sig skyldig till brott? Kanske inte juridiskt, även om jag gärna skulle vilja veta vilka friheter en anställd hög polisman kan ta sig när han på ett olöst mord vill tjäna grova pengar, bl a licenspengar? Finns ingen renlighetskod hos rikspolisstyrelsen? Den moraliska skulden finns där däremot – men jag tror inte att ordet moral är något Leif GW Persson somnar in till om kvällarna. Pengar luktar inte… nej nej.
Efter det andra pilgrimsavsnittet står det klart att poliser, militärer och Säpo alla tre finns med i filmens synopsis. Bra, då vet vi det. Kunde det då vara dags för denne pensionerade professor Persson att gå ut, i nutid och realtid, och berätta för oss i den fåkunniga allmänheten att det är alldeles sant att rättssamhället självt såg till att statsminister Olof Palme avrättades i dess egen regi.
Han har mumlat detta i snart tre år – gå då ut i en drive av gnistrande facts, där svensk allmänhet får veta att staten själv är gärningsmannen, att det var staten som sköt och att det är staten som utreder skottet. Få se vad svensk allmänhet säger då, när det som troddes omöjligt fått sjunka in. Sven Anér

36 kommentarer:

 1. "Var har Leif GW fått sin trio poliser–militärer-Säpo från? Jag hittar ingen annan källa än Ulf Lingärdes promemoria Ai.318-93!"

  Har man väl uteslutit Christer Pettersson finns det ju inte så många alternativ kvar att välja på som gärningsmän, Jag tror nog att GW har fantasi nog att räkna ut att poliser, militärer, Säpo ligger bakom utan hjälp av en promemoria som vi inte har en aning om om han har läst.

  Vad hade hänt om han verkligen hade läst den här promemorian när den först dök upp, dragit de rätta slutsatserna, och strormat in till sin chef och börjar rya. Han hade fått sparken. End of story för GW inom polisen. Men vi vet ju inte om har läst den.

  "svarta propagandan, som man såg som moteld mot ”socialdemokrati och annan kommunism”"

  Ja man kan verkligen inte beskylla brasset för att vara några stora tänkare.

  Det fökänas att alltid påpeka, ofta, att de där uppe aldrig är demokrater, Den dag demokratin inte tjänar deras intessen kommer de att avskaffa den

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan hålla med om det senare.
   Men att utesluta CP så finns inga alternativ, är en väl grund anklagelse.
   Man uesluter CP pga att man inser att fakta inte håller, och att LP inte ens kunat se gärningsmannen genom all krutrök och dövhet som blir resultatet när någon dammar en Magnum i stort sett rakt in i örat på en.
   Och polisspåret finns det ju bara en sak, och det är att man accepterar tanken att det omöjliga kan vara möjligt, och därefter är det inte svårt att se analysens självklara slutsats.
   Själv tror jag att MI6 och CIA hade en beydligt större roll i detta, men om detta vet ju inte Anér något. Men vob Birchan vet. Och man kan se hans vittnesmål på Youtube. Det gick i Norra Magasinet. Där förstår man att polis och SÄPO och givetvis även delar av militären är inblandade. Men då blir genast saken "landsförräderi" och "samarbete med utländsk makt", vilket skulle begrava denna "Pragvår" vi nu ser i utredningen.

   Radera
 2. LGWP har enligt egen utsago lagt 2000 timmar på Palmemordet alltså ca 1 års arbetstid. Klart som fan han har läst premorian. Den har ju funnits ute på nätet i flera år. Marjasion kommisionen har ju även intervjuat Lingärde. Men Lingärde kanske inte är svaret på alla frågor. Visst kan det stämma men han kan även ha snubblat över desinformation och att han skulle ha alla namnen känns för otroligt. En sån här operation är nog mycket "need to know basis" kanske ingen som har hela kedjan. Sen har väl även Borgnäs på tidigt stadium pekat åt samma håll.

  SvaraRadera
 3. Samtalet med Holmer har dock följder: nu övertar den tidigare av Holmér ledda säkerhetstjänsten Säpo alla undersökningar som handlar om misstänkt beteende av poliser under mordnatten. Krantz beordras att komma till Säpo för förhör. Med falska vittnesutsagor, bland annat från hans dotter, försöker Säpo få honom att erkänna att han inte har gjort sina betraktningar den 28:e utan den 24:e Februari. Ett samtal med hans dotter ger honom klarhet: Säpo har försökt att föra honom bakom ljuset [ihn reinzulegen]. Han blir senare konfronterad med såväl en manlig som en kvinnlig busschaufför som båda säger att han har åkt med en helt annan buss än den han själv uppgett.

  Den riktiga busschauffören måste Kranz leta reda på själv. Den 2:a maj finner han honom. Busschauffören bekräftar Alfreds märkvärdiga beteende. Även Baseball-ligapolisen Gunnar har busschauffören känt igen. Utan förbindelse med Lars Kranz hade busschauffören direkt efter mordet vänt sig till spaningsgruppen med sina iakttagelser. Säpo satte sig i förbindelse med honom direkt. Av detta kan vi notera att polisspåret blir taget med största allvar, även om det sker bakom stängda dörrar.

  Varför dessa mystiska spaningsmetoder? Säpo känner redan till den riktiga busschauffören, presenterar för Kranz dock två andra. Varken Gunnar eller Alfred har till dags dato konfronterats med busschauffören eller Lars Kranz.

  Säpo försöker istället spela ut vittnena mot varandra. Båda blir massivt skrämda. Man förföljer dem och avlyssnar deras telefon. Busschauffören blir öppet hotad. Gunnar och Alfred stiger flera gånger in i hans buss för att kontrollera hans reaktion. Säpo varnar honom, och undrar om han inte vet hur sällan det händer att poliser får en fällande dom i Sverige, och när han står i rätten, tryckt mot väggen av skickliga frågor från advokater, och Gunnar och Alfred blir frigivna, om det då är klart för honom vad som skulle kunna hända honom och hans familj. Slutligen tystnar busschauffören, som inte vill ha någonting mer med saken att göra. Också Kranz känner sig på grund av psykoterrorn som ett offer. Busschauffören och Lars Kranz blir förhörda, inte Alfred och Gunnar. Polisspåret får inte finnas.

  Igen och igen syns Säpo-anställda på grund av sina extremt högerradikala yttringar. Inte bara ett fåtal Säpo-anhöriga har känt eller noterat ett utpräglat Palmehat. Säpo-agenten Melker Berntler ger till sin tidigare chef Holmér en lista med namn på kollegor som hade önskat sig att Olof Palme mördas. Säpo har femton revolvrar med Kaliber 357 Magnum, av samma typ som Olof Palme mördades med.

  Klart som korvspa att Säpo är inblandade i Mordet.

  SvaraRadera
 4. I denna lägenheten bor Egon. Vapenhandlaren och majoren A. D. Egon poserar även han på Henriks Hitlerhälsningsfotografier. Sex veckor innan mordet blir han säkerhetschef för radiotrafik i Storstockholm och kontrollerar därmed även all walkie-talkie-kommunikation. Säkerhetsklassning för denna höga förvaltningspost gör Säpo, positivt. En vecka efter mordet låter Egon sjukskriva sig, och säger upp sig en vecka senare. Hans efterföljare blir Henrik, som även han klassas som ytterst pålitlig av Säpo. Norrmalmspolisen Sigfrid hörde likväl till Baseball-ligan. Mordnatten körde han polisbil 1520. Enligt insatsplanen hade hans mannar egentligen ingen tjänst den natten. Men polisofficeren Paul, som hör till Södermalmspolisen, bytte för denna kväll till Norrmalmsdistriktet. Hans förare Sigfrid ansöker först samma kväll att få köra, och kommer sålunda att ha 21 timmars obruten tjänst.

  Här har vi förklaringen till att FRA säkert inte har kvar banden med dom inspelade walkie talkie samtalen från Mordnatten, man har sett till haft en Gubbe på högsta chefs Position som har sett till att inspelningar under mordnatten inte skedde eller att banden plötsligt har kommit bort precis lika som med palmes anteckningsbok.

  SvaraRadera
 5. Olof och Lisbet Palme kommer i motsatt riktning. Det är nu bara 200 meters avstånd mellan dem. 23.20 står paret Palme framför skyltfönstret till den Indiska butiken "Saris". Katja och Pirjo befinner sig 100 meter söder om dem. Framför färgaffären Dekorima ser de en man med sänkta armar. Katja går fram till den här manen för att fråga honom om klockan. Exakt i detta ögonblick märker hon att hon känner den här mannen, till och med med efternamn. Det är Perrti, finnen från fitness-studion. Alltså talar Katja med honom på finska direkt. Men Perrti svarar inte. Han tittar bara nervöst på Katja. Hon blir lite konfys, tar tag i Perttis jacka och frågar igen "varför vill du inte säga hur mycket klockan är?" I detta ögonblick kommer det en röst ur walkie-talkien. En walkie-talkie Pertti har gömd i sitt axelhölster. Rösten säger på finska "nu kommer dom", Pertti svarar på finska "jag har blivit igenkänd, vad skall jag göra?" Svaret, ännu en gång på finska "skit i det, gör vad du ska!"

  Katja och Pirjo finner situationen obehaglig, eftersom de även har sett pistolen som Pertti har i sitt andra axelhölster. De vänder sig om och beger sig snabbt därifrån i riktning centralstationen. Kort därefter hör de två skott. Bara hundra meter bort från mordplatsen vänder de sig om. De kan inte se någonting. De hoppas att det bara var avgasknallarna från förbifarande amerikanska gatukryssare. Tidningarna gör nästa dag deras förhoppning till intet.

  Katja och Pirjo är övertygade, de har frågat en statsministermördare efter klockan. Visserligen har de inte sett honom skjuta, men att det måste ha varit mannen vid färgaffären blir klart från vittnesmål av vittnet Morelius. Han såg vad som passerade från sin parkerade bil i hörnet Tunnelgatan / Sveavägen och märkte att mördaren under de sista minuterna före mordet inte rörde sig ur fläcken. Det måste alltså ha varit samma man som Katja och Pirjo frågade efter klockan.

  Nu fruktar Katja för sitt liv, för Pertti har känt igen henne. Katja och Pirjo lovar varandra att inte berätta dessa iakttagelser för någon. Efter sju år berättar Pirjo sin historia i förtroende för en vän. Vännen berättar historien vidare för en journalist. Och journalisten går vidare till spaningsgruppen, som intresserar sig väldigt mycket för de båda finnarna. Spaningsgruppen arresterar inte Pertti, istället består deras första handling av en husundersökning hos Katja. Möjlig grund för detta: även Pertti är polis.

  Katja och Pirjo är till dags dato minst åtta gånger förhörda. De är efter detta väldigt förskrämda. När andra - mindre viktiga vittnen - har fått se över hundra fotografier har man visat Katja och Pirjo sammanlagt tio. En konfrontation mellan Katja, Piro och Pertti har inte skett. Även andra vittnen till mordet har hittills inte konfronterats med Pertti. Händelsevis arbetar Pertti vid Rikskriminalen, alltså vid samma avdelning som hela spaningsgruppen tillhör.

  Juni 1994 blev spaningsledaren Hans Ölvebro åtalad på grund av inaktivitet. Den ansvariga riksåklagaren har dock inte öppnat en process mot Ölvebro, eftersom han "hade förhört alla vittnen".

  Finska flickorna visste på en gång vem dekorimma mannen var, han är identifierad oavsett vad ni andra säger härinne.
  Tränar man på samma gym så klart man känner igen varandra, hon visste även hans namn nåt annat är Bullshit.
  Jag nämner inga namn men alla vet vem den stor växta muskelbyggar Polisen är.
  Han hade även god hand med vapen då han var med i Stockhols Pistolskytteförening.

  Klart som faan att Säpo är inblandade varför har dom ananrs hotat både busschauffören och Krantz och finska flickorna.

  Varför i helvete görs en husrannsakan hos ett vittne??????????????????????????
  Finska flickorna är säkert rädda än idag och det var väl tanken när man hotade och skrämde dom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför de gör husrannsakan hos ett vittne? För att polisen misstänker att historien är ett falsarium i syfte att förvilla utredningen. Vill hitta kopplingar av vem hon har fått uppdraget ifrån, om bevis om utbetalda stora summor pengar. vad trodde du?

   Radera
  2. Vem hon fått uppdraget ifrån?
   Bevis om utbetalda summor, vad tuggar du om hon har enbart vittnat om vad hon har sett.
   Varför försöker Säpo få Krantz att ändra sitt vittnesmål att han varit på en annan buss?

   ser du inte mönstret alla spår som pekar åt Säpos och Polisens inblandning då är vittnena inte trovärdiga längre haha.

   Tydligen så hade ju Säpo egna magnum Revolvrar oxå.


   Sex veckor innan mordet blir han säkerhetschef för radiotrafik i Storstockholm och kontrollerar därmed även all walkie-talkie-kommunikation.

   Är det en slump att man tillsätter en ny chef på FRA som kan se till att Polismännen på stan med walkie talkies inte ska kunna identifieras med hjälp av inspelningen från FRA? eller på denna tid kanske det sköttes av Televerket.
   Är det en slump att en eller flera Polismän just Mordnatten jobbade i Polisens sambandscentral som aldrig annars brukade sitta där, nej det är så mycket konstigheter med Säpo och Polisen att det inte går att bortförklaras på något annat sätt än att dom organiserade Mordet.
   Idag vet vi ju även att Säpo ljugit och sagt att Olof Palme avsade sig livvaktsskyddet, det är ju inte sant det heller.

   Radera
  3. "Varför de gör husrannsakan hos ett vittne?" osv

   Hittade polisen någonting? Skulle inte tro det

   Radera
  4. Rättelse. Polismannen tränade aldrig på flickornas gym. De var hejande bekanta.
   Polismannen jobbade inom knarkspan. Hans ärende på gymmet kan ha varit 1. Att spana efter anbola steroider 2. Att sälja anabola steroider.
   Journalisten som gjorde polisens jobb på gymmet fick fram namnet, och därmed var det givna namnet redan besudlat av misstro. Efter denna enkla fotokonfrontation visste ju alla vad det handlade om - utom polisen.
   TV skulle istället gjort ett reportage med kamera, om polisen vägrade, men Janne Josefsson var väl inte född då? :)

   Radera
  5. Finskornas story var tydligen ett bra och lyckat desinformationsspår eftersom det många som gått på det.
   Som tur är polisen lite mer erfaren och vaken i sådana här sammanhang och begrep vad det handlade om.

   Radera
 6. http://www.freewebs.com/politiskt/palme.htm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Igen och igen syns Säpo-anställda på grund av sina extremt högerradikala yttringar. Inte bara ett fåtal Säpo-anhöriga har känt eller noterat ett utpräglat Palmehat. Säpo-agenten Melker Berntler ger till sin tidigare chef Holmér en lista med namn på kollegor som hade önskat sig att Olof Palme mördas. Säpo har femton revolvrar med Kaliber 357 Magnum, av samma typ som Olof Palme mördades med.

   Radera
  2. Det är ingen slump att Hans Holmers bok heter Olof Palme Är Skjuten.
   Läs det bakifrån så blir det SÄPO.

   kLART SOM KORVSPA ATT SÄPO SKÖT OLOF PALME.

   Radera
  3. Allt logiskt tänkande pekar på att finska flickornas vittnesmål är en bluff.

   Radera
 7. Finska Flickornas berättelse är ingen Bluff.
  Varför sitter vi ens och diskutera detta, det borde väl Polisen lätt kunna klargöra hur det ligger.

  Varför sitter vi här och tjafsar hurvida det är Lisbet eller ej som kliver ur Polisbilen på Sabbatsberg, varför låter POlisen oss ha såna här funderingar, varför går dom inte till botten med allt så det blir slut diskuterat och varför kan inte Lisbet tala om att hon bytte ambulans til lPolisbil och klev ur på sabbatsberg.
  Vi har haft en PalmeGrupp i 26år alltså en förundersökning och ändå sitter vi och tjafsar om hur allt föreligger det är sjukt för vid ett statsminister Mord borde det inte finnas ett enda frågetecken om Polis och Säpo verkligen hade gjort sitt jobb men det finns bara frågetecken kring allting pga dom är inblandade och har aldrig utrett deras egen inblandning.
  I fallet Krantz så lyckades tydligen Säpo få fram 2 falska vittnen som sade att krantz inte alls åkt med den buss han uppgav och med det sagt så tror jag inte ett dugg på ambulansförarna under Mordnatten heller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan fortfarande vara ett desinformationsspår
   jag kan inte säga att så är fallet men jag tycker det är misstänkt.
   De verkar hemskt skraja och berättar om händelsen flera år efteråt. Tycker det låter märkligt. Har de verkligen då kunna hållit tyst om en sådan här sak så länge.Dessutom verkar den ena flickan inte direkt skraj när hon går fram och rycker en okänd stor man i armen en sen fredagskväll i Stockholm bara för att han inte svarar på vad klockan är. Hon kände igen han säger hon, men hon har inte sett han på flera år och kände honom inte. Hur många meter är hon ifrån när hon kände igen han? Om hon gör det, bör ju det i så fall vara på några meters avstånd - ska vi säga 3 meter?
   Varför kan hon inte ställa frågan vad klockan är då på det avståndet? och hur många som inte får svar går fram och rycker någon i armen? alla finnar läser svenska i skolan och särskilt dom som bor i sverige kan tala och förstår svenska bra. Och en fras alla finnar kan på svenska är "Hur mycket är klockan"? om han nu inte svarar på den finska frasen "Mitä kello on". Hade det då inte varit naturligt då att misstänka att hon tagit fel på person och ställt om frågan på svenska, alltså hur mycket är klockan istället för att gå fram och rycka han i armen. Och just då av en märklig händelse när hon ryckt han i armen ser hon att han har en Walkie Talkie i ena handen och en pistol i den andra. Och just då kommer det ett meddelande, naturligtvis på finska. I den situationen varför vänder sig inte personen i fråga och tar ett par steg in på Tunnelgatan innan han svarar. Om det är Anti Avsan som har framskymtats så är väl han tillräckligt rutinerad och van vid walkie talkie att han vet att han kan vänta många sekunder utan problem innan han svarar. Varför skulle han tala rätt ut sekundsnabbt när hon finskan alltså som han nu vet känt igen han och säga orden "jag är igenkänd" när hon stå mitt framför honom eller befinner sig bara någon meter ifrån.
   Nej jag tror inte på den här historien, jag tycker att den för det första är för bra och tillrättalagd så den blir osannolik för att vara sann och för det andra alldeles för märkliga reaktioner som jag räknat upp.
   jag tror att det är ett desinformationsspår planterat av den sydafrikanska agenten Nigel Barnett eller Mr 200% som han kallas. Antagligen har han lyckats med det genom att betala stora summor pengar.eller också finns det en annan förklaring

   Radera
 8. Striptease, när Holmer får frågan om han kände till dom Högerextrema mötena med Poliser i gamla stan så blånekar han först man ser att Holmer ljuger, han blir lite tyst och han tittar ner med blicken, han börjar även skaka på huvet för att förtydliga sitt nej, han säger Nej en andra gång oxå och tillägger han var inte i tjänst under Mordnatten, sen helt plötsligt kände han till detta möte men inte förräns en vecka efteråt, Holmer korrigerade sig själv där.Varför ljuger då Holmer jo för Holmer var aldrig i Borlänge under Mordnatten, därför vart Holmer skraj när denna fråga kom på tal att ledaren för dessa högerextrema möten hade under natten ringt in till Norrmalmspolisen och jublat att Fähunden palme var död.Därför blånekar Holmer först för Holmer har ju ljugit och sagt han var i Borlänge men det stämmer inte för Rolf Dahlgren har sagt han körde Holmer förbi Mordplatsen, det ska tilläggas att Rolf sedan dör i alkoholförgiftning, ganska konstig död med tanke på att han var chaufför och brukade därför hålla sig nykter.
  Säpo spåret har aldrig blivit utrett heller det är bara kolla på denna film, efter att Holmer har fåt indikationer på att Säpo folk befunnit sig i gamla stan under Mordnatten så frågar han Säpo om detta och Säpo svarar att inget Säpo folk har varit där med walkie talkies, det är alltså den utredningen som är gjord, med andra ord ingen utredning alls.Jan Danilesson bekräftat även att dom har inte haft tillgång till Säpos alla arkiv och han kan inte förstå varför dom skulle leta där, vidare försvinner ett brev från Säpo som tydligen ska a beskrivit hur mordet har gått till.
  Säpo är en organisation som ingen får tillgång till inte ens åklagare Jan Danielsson.Så är Säpo inblandade så har ingen insyn i vad dom har sysslat med.Vidare säger Holmer att walkie talkie männen inte är proffs just för att dom visat walkie talkiena och proffs går före den dom ska mörda så ingen märker dom.En sak har Holmer rätt i Dekorimma mannen var före makarna och walkie talkiena tror jag man sket i om folk såg, det viktiga var att ingen inspelning skedde under natten från etern av televerket och där hade man placerat en Gubbe på Televerket som sedan slutar där en vecka efter mordet.Så vad spelar det för roll om folk ser walkie talkiena.
  Kolla själv när Holmer ljuger 15.50 ini filmen.
  http://www.youtube.com/watch?v=0ccYU4iNUSc&list=PLCBD74A1342999831

  SvaraRadera
 9. Stämmer den här vittnes beskrivningen som Anna hage gör och som jag redogör för här i text så vet jag vilken hon Pekar ut och det bör fler härinne klara av.
  Kl 23.?? MORDPLATSEN (ANNA HAGE)
  Vittnet Cecilia Anderstedt befinner sig i en taxi i anslutning till attentatsplatsen tillsammans med väninnorna Anna Hage och Karin Johansson.

  -Från reklampelaren som finns cirka 15 meter norr om Tunnelgatan ser jag hur tre personer sneddar in mot Dekorimahörnan. Tyvärr släpper Cecilia de tre med blicken och det är först när någon i bilen skriker att en person fallit omkull som hon åter vänder sig mot platsen.

  -Vi satt i bilen på Sveavägen när vi plötsligt hör skott, berättar 17-åriga Anna Hage. Jag uppfattar gärningsmannen som medelålders och av medellängd, han är bredaxlad och huvudet verkar lite för litet till kroppen precis som en människa som styrketränar. Han har en lång rock.

  Anna Hages väninna Karin Johansson hinner samtidigt se att mördaren är omkring 35 år, av medellängd och med mörkt hår. Han är ensam och springer mycket fort.

  -Efter att ha kastat mig ur bilen rusar jag fram till offret, vars fru står och bara stirrar, fortsätter Anna Hage. Jag börjar omedelbart ge honom hjärtmassage och efter några minuter får jag igång pulsen, men bara i några få sekunder. En kille börjar samtidigt ge honom konstgjord andning. Vi håller säkert på i en minut innan ambulansen kommer. Men ingenting hjälper. Mannen är helt livlös och blodet bara väller fram ur munnen och bröstet. Samtidigt försöker hans fru konstigt nog hindra oss och avbryta upplivningsförsöken.

  SvaraRadera
 10. Holmer jobbade för regeringen narkotika kommission före mordet, kanske kan ni klara av att koppla ihop det med en annan.
  Samt så finns det vissa som säger att Holmer kunde finska.

  SvaraRadera
 11. Hur kan Holmer lämna såna detaljer i sin bok som heter Olof Palme är skjuten.
  Han skriver hur makarna palme tar tunnelbannan och att det står ett 20tal personer på perrongen och att tåget på linje17 är fullsatt så makarna får stå under färden till rådmansgatan.Hur kan Holmer veta allt detta?
  Varför är 20 och 17 ifyllt med stora bokstäver, är det för man ska börja fatta misstankar.Rubriken på Boken baklänges blir SÄPO.
  Kollar man på det inlägget jag gjort tidigare där jag länkar till ett striptease program så säger Holmer att han fick indikationer på att walkie talkie männen i gamla stan var Säpo folk men Säpo förnekade detta i hans bok.
  Sen så beskriver Holmer männen i gamla stan som mördarna som bevakade makarna Palme.
  Östling och Grundborg är goda kamrater och medlemmar i sth Pistolskytteförening där flera är medlemmar bla Anti Avsan och Djurfelt.Hur kunde grundborg som var nazist ha en säkerhetsklassad position på televerket under tiden för mordet för televerket bevakade bla walkie talkie trafiken, detta jobb fick sedan Östling.
  Jag tror Holmer känner mördaren och jag tror mig veta vem det är och jag tror det är som Holmer skriver i sin bok, mördaren blir avlöst och hoppar ini en bil en bit därifrån.Jag tror det är Holmers privata chaufför Rolf Dahlgren som kör.
  Striptease program från 1995 så beskrivs baseboll poliserna som oerhårt hårda och att dom bedrev spaning uppifrån hustak.kan det ligga nåt i det här med en skytt på taket?För att få reda på det bör vi titta på obduktionsprotokollet för att se hur många skott som egentligen träffade Olof Palme.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...20 och 17 ifyllt med stora bokstäver...

   Bokstäver? Det heter siffror och det finns ingen liten variant av dem.
   För övrigt gör dina särskrivningar och allmänt usla svenska dina inlägg i det
   närnaste obegripliga.
   Det är sådana som du som gör att alla privatspanare framstår som idioter. Idiot.

   Radera
  2. Ok, du har helt rätt menade ju siffror, min iver att reda ut statsminister Mordet gör att det blir lite slarvigt skrivet ibland eller ganska ofta.
   Jag kanske ska börja rätta allt jag skrivit innan jag sänder det.

   Jag erkänner, är långt ifrån lika bra som Sven Aner att uttrycka mig.

   Sen har du fel, dom flesta privatspanare som Sven Aner, Krantz Ingvar mfl är väldigt duktiga på att skriva så du kan knappast kalla dessa för Idioter.

   Idioter är alla ni som vägrar inse sanningen att Säpo organiserat Mordet och haft nyckel positioner på känsliga ställen som televerket radio som var den myndighet som övervakade allt som sades i etern, annars hade vi lätt för 26år sedan kunnat identifiera alla Säpo gubbar och Polismän som sprang runt med walkie talkie under Mordnatten men det har ju dessa individer som var med och organiserade Mordet förhindrat eller varför har inte Polisen snackat om den här inspelningen???
   Var är Televerkets inspelning idag som skedde under Mordnatten??????????

   Svara på frågan ni som anser ni inte är idioter eller så kan ju den nya SuperPolisen i PalmeGruppen svara på frågan.

   Radera
  3. Jag kan mycket mer om palmemordet än du.
   Jag vet att Säpo är inblandade.
   Vad jag menar är att sådana som du borde hålla käft för du ger oss andra
   dåligt rykte.
   Håll dig till Krantz du och försök lära dig skriva.
   Skriv ihop sammansatta ord och använd inte stor bokstav mitt i meningarna.
   Idiot.

   Radera
  4. Sa Magnus Johansson

   Radera
 12. So what om Hans H. har skrivit en bok som kan läsas SÄPO med lite fantasi. Karln var en professionell mörkläggare och lögnare. Knappast något sanningsvitte. Dessutom med kopplingar till militär underrätelsetjänst och knappast vän med folket på SÄPO. Ni som kräker ur er den ena sanningen efter den andra kan väl svara på om det är SÄPO eller fösvarsstabenssäkerhetstjänst som kan ge folk skyddsklassificerade tjänster på televerket ? Jag vet inte men ni verkar säkra så svara gärna. Jag säger varken det ena eller det andra för jag vet inte vem som är inblandade. Men man måste skilja på äpple och päron.

  SvaraRadera
 13. Jag orkar inte läsa mer av ovidkommande detaljer.
  TELEFONAVLYSSNING var grunden för planeringen av attentatet – självklart!
  Alla behövliga detaljer:
  bio
  vilken biograf
  ingen livvakt (möjligen p g a ingrepp i växeln)
  promenad hem.
  perfekt tillfälle. Allt buggat samman.
  OK – vilka var bäst på att bugga telefoner 1986?
  Vilka buggade rutinmässigt (narkotikaspanare hade gjort det sedan tidigt 60-tal, minst)?
  Om du utgår från detta, Hur många misstänkta har du? Fem eller sex ungefär?
  Man skyller kanske på en av dem. För det är bäst med en som är död. Inte Pettersson, hur gärna man än vill.  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är helt felaktigt däremot att Palmes telefon skulle ha avlyssnats utanför hans bostad.
   Med tanke på att grundborg satt som hög chef så hade man alltså tillgång till alla televerkets lokaler och man kunde nog avlyssna hans telefon ganska lätt och avlyssnade man hans telefon i smyg så är det inga större konstigheter koppla in utrustning som avlyssnar kanske spelar in eller för samtalet vidare nån annanstans för en analog telefon som det handlar om kan vilken barnrumpa som helst avlyssna, behövs bara en vanlig telefon och typ 2 krokodilklämmor.På denna tid fanns inga digitala förbindelser som adsl.Med detta sagt om dom nu ville koppla sig in på Olof Palmes telefon så har man gjort det längre in mot mottagnings stationen alltså inte längst ut på linjen i sista skåpet där Olof bor.Televerket vet exakt hur varje telefonnummer är kopplat, televerket har ett oerhört stort register över hur alla telefonförbindelser är kopplade och med tanke på att Grundborg var högsta chef där var det ju hur lätt som helst kolla hur Olof Palmes telefon är kopplad.
   Jag tror att man kan ha lagt på ett par trådar dubbelt på samma plintskruvar där Olof Palmes telefon var koplade från en större tele station där telefon utgick från, dessa trådar fanns redan kopplade i nätet, för televerket kopplar inte om när i nätet när någon flyttar, för förbindelsen finns redan.
   Var man inte in i en lägenhet som tillhörde en Polis, där det var vattenläcka, det sägs ju att det där fans utrustning för avlyssning, dit kan man tex ha kopplat Olof Palmes telefon och haft utrustning som startade och spelade in så fort Olof Palme lyfte på luren.
   Jag bestämt hävda man har absolut inte kopplas in sig i skåpet utanför Olof Palmes bostad, så klantig skulle man aldrig vara.

   Radera
 14. Nu börjar det bli lite rörigt.
  Men du som kallar mig för idiot och ber mig att hålla mig till Krantz, skulle jag vilja säga att jag kommer inte sänka mig till din nivå och skriva idiot.
  Sen kanske inte krantz riktigt är så tokig ändå men visst mycket fantiserade Krantz ihop men krantz var ändå duktig på fixa fram information.
  Krantz tog medvetet på sig knäppstämpeln och skrev mycket tok för han vart tvingad till det, man använde bla hans barn emot honom och hotade krantz.


  Sen till Anonym 26 januari 2013 12:48.
  Jag pratar alltså inte om telefonavlyssning, buggning.
  Jag pratar om televerkets avlyssning av sånt som sänds i etern alltså walkie talkie (radiosändare)
  Idag så sköts denna avlyssning av FRA men idag tror jag man är mer inriktad på den digitala överföringen alltså datatrafik.
  1986 fanns ingen Data. Den avlyssningen som skedde denna tid var telefonavlyssning men även mycket avlyssning av radiovågor.

  Det var av denna anledning man satte Grundborg på en säkerhetsklassad hög chefspost på Televerket så han kunde se till att avlyssningen under Mordnatten försvann, alltså den avlyssningen som skedde med walkie talkies (radiosändning) blanda inte ihop detta med telefonavlyssning.

  Ingen har någonsin sagt nåt om denna avlyssning för den skulle kunna identifera samtliga personer inom Säpo och Polisen som sände radio under Mordnatten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Nu börjar det bli lite rörigt."

   Säger du det? Du kanske till med börjar inse vitsen med signaturer?

   Radera
 15. Självklart är inte Holmers titel på boken något bevis, men bokens titel i sig är konstig och lite weird att det blir SÄPO baklänges ändå.

  Sen har jag svårt att man kan fantisera ihop en bok på det sättet Holmer har skrivit.
  jag tror mycket väl mördaren kan ha åkt bil på det sättet Holmer beskriver.
  Holmer skriver om mördarna i gamla stan som bevakar Olof palmes bostad, det är märkligt med tanke på att det flera år senare enligt rykten ska ha varit Söpo män med walkie talkie i gamla stan, jag kan då inte låta bli att koppla ihop dessa händelser och Holmer nöjer sig med ett enkelt svar från Säpo att dom har inte varit där.Med andra ord detta har inte blbit utrett och återigen, inspelning som televerket har gjort av etern har spelat in trafiken, så om man ville skulle man lätt kunna kolla upp om det var Säpo män med walkie talkie i gamla stan.

  Men vi har ju bara haft en PalmeGrupp i 26år, och jag kan lova dig dom har inte utrett nånting av detta.

  SvaraRadera
 16. Angående Avlyssningen av Olof Palmes telefon, man skulle ha kollat upp förbindelsen ända in till moderstationen för att se om det låg 2 extra trådar på samma plintskruvar som Olof Palmes telefon låg kopplad.
  Det är mycket troligt att man kopplat in sig dubbelt och ända fram till den bostaden där det var vattenläcka och man hittade avlyssningsutrustning, den bostaden tillhörde en POlis.
  Så bör det ha gått avlyssningen av hans telefon.
  Så har Säpo kollat förbindelsen från Moder stationen och ända fram till tele-skåpet i gamla stan dit Olof Palmes telefon var kopplad?
  har Säpo kollat televerkets avlyssning av radiotrafik under Mordnatten?
  2 oerhört viktiga saker att kolla upp, har detta inte kolalts upp då kan jag säga då är Säpo inblandade i Mordet, helt klart.

  SvaraRadera
 17. En central fråga vad beträffar avlyssningen av telefonen i Palmes bostad är väl huruvida Gamla Stan låg under AXE-station februari 1986.
  Gjorde den det så gissar jag att man inte behövde bekymra sig om "extra trådar"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är helt korrekt.Fanns AXE behövdes inga extra trådar.
   Men frågan jag ställer mig, lämnar man inga spår efter sig om man går in via axen och avlyssnar?
   Med tanke på att avlyssningsutrustning fanns i Lägenheten där det var avttenläcka så kan det mycket väl vara som så att man hade kopplat sig parallellt dit.
   Jag minns från TV att man såg en Gubbe som kontrollerade sista tele-skåpet i gamla san och där var det inga konstigheter haha klart det inte var några konstigheter där och fanns det sen AXE som du säger så behövdes inga fysiska trådar.
   Men det har väl vår fina PalmeGrupp som utrett Mordet i sisådär en bara 26år nu tagit reda på eller?
   Förundersökning efter 26år haha

   Radera
 18. jag är övertygad om att Christer Pettersson sköt Olof Palme. Det borde även ni begripa

  SvaraRadera
 19. Att avlyssna telefoner är inga svårigheter år... 1986 eller 2014 ... snarare enklare förr, då det inte var vanligt med mobila telefoner... försiktighet dock att fastna i detaljer, och hugga hej vilt med detta...ett öppet sinne istället för att angripa varandra.
  Det är väl rimligt att "Basebollpolisen" Anti Avsan och poliser som ev. kan ha samröre med Palmemordet pressas och förhörs om detta. Att genomföra en sån här "operation" som att mörda statsministern kräver stor planering, sinnesnärvaro, kyla och en förmåga att kunna "knipa käft". Detta talar för flera gärningsmän med hjärna. Förmodligen poliser och folk inom säkerhetstjänsten. Att svensk polis skulle sätta fast nån några av "sina egna" finner jag orimligt, det kommer inte att ske. Speciellt om det finns högre uppsatta personer med i komplotten. En oberoende genomgång av Palmemordet borde göras av utredare från annat land, annars kommer mordet förmodligen aldrig att bli uppklarat. När Sveriges statsminister, vald av Sveriges folk.. mördas på öppen gata, så känns det mycket angeläget att dessa landsförrädare grips... Själv hade jag CP som mördare förut... har satt mig in lite i fallet... och har ändrat åsikt... däremot är han säkert en del i planen på något sett....???

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"