Obduktionen noggrant beskriven i litteraturen – varför får vi då inte se hela obduktionsprotokollet?

10.10.2013.
Högsta Förvaltningsdomstolen ÖVERKLAGANDE
Mål nr 5667-13.
Jag överklagar Kammarrättens beslut samt anför:
Obduktionsprotokollet avseende Olof Palme blev synnerligen noggrant refererat och kommenterat av obducenten Kari Ormstad inför ”Marjasinkommissionen”, officiell beteckning: Palmekommissionen, datum ej angivet, enligt bifogade fotostatkopior, hämtade från ”PALME-nytt-BOKEN” 1999: nr 11, sidorna 13-16), finns hos universitetsbiblioteken. Den fullständiga versionen av Ormstads redogörelse återfinns i nr 12 av PALME-nytt-BOKEN, sidorna 7-13, där Högsta Förvaltningsdomstolen alltså kan läsa denna. Här ett slumpmässigt gjort utdrag:
Närmare bild på ryggskadan. Här ser vi att det finns blodbesudling. Det finns svart, finkornigt stoft som syns i randzonen här och som har följt med lite inåt i mjukdelarna. Vi ser också vad som kallas kontusionering
Och så vidare, sida för sida.
Min korta fråga, i detta överklagande, blir sålunda:
Vilka hemliga uppgifter är i dag oredovisade? Varför kan inte obduktionsprotokollet lämnas ut sedan Ormstad gett detta långa öppna referat jämte kommentarer? Tillfrågades de anhöriga innan Ormstads kompletta version (här i komprimerat skick) delgavs mig som redaktör av PALME-nytt?
YRKANDE: I denna situation önskar jag sålunda att Högsta Förvaltningsdomstolen måtte häva Stockholms Kammarrätts beslut och beordra att det kompletta, ostrukna obduktionsprotokollet omedelbart tillställs mig.
Avslutningsvis: det ter sig svårförståeligt att inte den svenska allmänheten får ta del av det kompletta protokollet. Frågan har riktats till mig: vad är hemligt? (Inlagetexten här något kompletterad).
Jag anhåller om snar handläggning.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"