Christer Pettersson skulle snärjas

Christer Pettersson
skulle snärjas av (1) Roger Ö och av (2) det falska
telefonavlyssningsprotokollet.
Men rikskrim snärjdes själv av
(3) Roger C och av (4) sina egna fem
trovärdiga vittnen!
Sedan rikskrim och Thure Nässén så grundligt avslöjats finns ingenting kvar av den svenska rättsstatens heder!

Till riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott! För angelägen kännedom, att utförligt besvaras: Justitiedepartementet, RÅ, RPS.
Eftersom jag anklagar den svenska rättsstatens högsta instanser för grova grundlagsbrott utgår jag från att jag kommer att åtalas, under förutsättning att mina adressater anser att jag har begått brott.
Sven Anér
Mina anklagelser specificeras utförligt här nedan:


Uppsala den 1 oktober 2013.
Till Riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott samt till RÅ och rikskriminalpolisen.
Min grundtanke med denna skrivelse är att visa, att det av rikskriminalpolisen och RÅ gemensamt iscensatta försöket att falskeligen binda Christer Pettersson vid mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 för all framtid dömer dessa båda statliga myndigheter för de grova brott som därmed begicks och som ännu kastar sin mörka skugga över svensk rättsskipning, över hela den svenska rättsstaten.
A Roger Östlund.
Sjukpensionären Roger Östlund kom, mot sin vilja, att fungera som falsk angivare av Christer Pettersson för delaktighet i mordet på Olof Palme. Det var kriminalinspektören Thure Nässén som utnyttjade det förhållandet att Roger Östlund bevisligen befunnit sig i biografen Grands lobby under mordkvällen, dock inte före utan efter mordet, ett faktum som Nässén noga dolde.
Roger Östlund skulle, enligt Nässén, rikskrim och RÅ, ha inkommit i lobbyn ca kl 23.10 mordkvällen samt under ett påstått telefonsamtal från lobbyns fasta telefon, 23.15-23.21 till knarklangaren Sigge Cedergrens fasta telefon, ha sett Christer Pettersson vid lobbyn, utanför på trottoaren.
B Telefonavlyssningsprotokollet
(återges här nedan i valda delar).
Originalbandet, som utgörs av ett komprimerat referat av ett avlyssnat band, uppges ha förstörts på klar order från dåvarande Palmeåklagaren Solveig Riberdahl. Exakt vad som menas med ”originalband” är svårt att definiera, eftersom det band, som två olika poliser fick i uppdrag att referera och analysera, utan att lyckas finna några diskrepanser, uppenbarligen är ett ”samlingsband”, dvs ett avancerat hopklipp från olika perioder av Sigge Cedergrens ständigt pågående avlyssning.
Se TK-protokollet! Som nu följer!

Här måste först sägas att Sigge Cedergren vid ett stort antal förhör, hållna först av polis som ej var kopplad till Palmemordet och därefter framför allt av krinsp Thure Nässén, hela tiden förnekat att han, Sigge, skulle ha varit i sin bostad under angivna tiden 23.02-53.
Gå nu till TK:ns marginalsiffror 4, 5 etc. Siffrorna är mina.
Enligt Sigge har samtalen nr 4-6 aldrig ägt rum, medan han är något oviss beträffande nr 7. Han bekräftar däremot utförligt nr 8, vilket också innehållsmässigt stämmer med angivet klockslag: påbörjat 0.15, ovisst när det ska hetas vara avslutat, eftersom det går att välja mellan 50.24 (?) och 00.23.
Min slutsats: Ur den äkta löpande inspelningen under mordkvällen har borttagits befintliga markeringar (enbart ”Ej svar”) och ersatts med gamla inspelningar, hämtade från andra band, ej nödvändigtvis från en och samma kväll (dag).
Jag noterar att innehållen i samtalstexterna 4-6 inte förefaller ha någon koppling till den aktuella sena kvällen eller till någon sen kväll över huvud taget. Varför skulle Janne vilja spela kort med Sigge på Oxen kl 23.02 när Sigge just har lämnat Oxen? Och nr 5, ”okk”=okänd kvinna, förvånar.
Och, givetvis förvånar framför allt, nr 6, den påstådda Roger-texten. Mitt klara intryck är att detta inte är ett samtal som förs mellan en knarklangare och en av hans många snabba kunder. Knappast troligt att Roger på detta sätt mitt i natten öppnar sitt liv för Sigge, och Sigge skulle knappast ha lagt ner energi på att rycka upp Roger Ö ur hans dystra och komplicerade liv. Det här verkar vara ett samtal mellan närstående. Se nästa avsnitt, C. Och märk hela tiden väl att Sigge aldrig sagt att han varit hemma under den kritiska tiden 23.02-0.15, möjligtvis 23.49 (23.53?). Polisen har aldrig haft annan grund för Sigges påstådda hemmavaro än just det falska ”samlingsbandets” påståenden.
C Roger Cedergren
Jag återger här, i dess helhet, krinsp Thure Nässéns förhör ”870403 11.20”, nu med en annan Roger, nämligen Sigge Cedergrens yngre bror (sedermera avlidne) Roger Cedergren!

Nässén sitter under detta förhör uppenbarligen med den redan fabricerade TK:n framför sig på bordet, och han låtsas vid detta tillfälle vara klart övertygad om att rätt Roger är Roger Cedergren. Roger Östkund finns vid detta tillfälle inte med i bilden, Roger Ö dyker upp först hösten påföljande år. Avsikten med detta tidiga förhör är oviss.
Vill Nässén göra Sigge C till Olof Palmes mördare? Eller vill han, med ledning av ev nya frampressade uppgifter från Sigge, kunna peka ut andra personer som inblandade?
Det kan få bli en strid om påvens skägg, dels eftersom Nässén, inklusive rikskrim och RÅ, redan vet vem som är Olof Palmes faktiske mördare, dels genom att Nässén, efter över 1 ½ år, överger konceptet Roger C och i stället, med stor frenesi, ägnar sig åt konceptet Roger Ö!!
Jag börjar med att notera att egentligen ingen mer än jag själv understrukit denne Roger C:s synnerligen viktiga roll i detta mörka sammanhang, i varje fall har aldrig stor debatt uppstått. Nässén sätter sig alltså år 1987 ner med Sigge C, till synes i god tro: det är Roger C som mordkvällen ringer Sigge. Är det det?
Nej, Roger C ringer inte under Palmes mordkväll. Men det är säkerligen Roger C, som på ett helt annat och rimligen tidigare band berättar om sina närliggande bekymmer, lillebror beklagar sig hos storebror! Då blir texten logisk och begriplig.
Men att Nässén faktiskt en gång har hört Sigge om hans lillebror, det förtränger Nässén när han nu griper sig an Roger Ö – och tydligen hoppas att ingen ska komma ihåg eller leta efter ett gammalt förhör med Roger C. Detta är förstås mycket underligt, eftersom Palmeregistret redan från början var väl strukturerat och lätt att utnyttja; en enkel slagning hade visat att Roger C redan varit i förhör i samma ärende som nu Roger Ö.
Men skam den som ger sig. Thure Nässén hade insett att hans överordnade behövde en syndabock omedelbart, efter snart tre års påstått fruktlös spaning. Varför Roger Ö togs fram till vädring, oavsett risken med upptäckt av det gamla Roger C-förhöret.
Det som jag här skildrar har aldrig noterats av rikskriminalpolisen, annat än med det enda förhöret rörande Roger C, aldrig framtaget för visning – är jag den som ursprungligen påträffade detta avslöjande förhör? Det är möjligt men inte viktigt; viktigt är att affärerna Roger C och Roger Ö nu presenteras för den svenska allmänheten i stora mörka bokstäver!
D De fem vittnena
De flesta av nedanstående fem vittnen har lämnat sina uppgifter inte bara inför polis utan under ed inför tingsrätt/hovrätt.
Så här: Nedanstående fem synnerligen trovärdiga och klart nyktra vittnen (anställda på biografen Grand, besökare vid 21-föreställningen resp hämtare av anförvanter) har samtliga, mycket samstämmigt i sina formella vittnesmål angivit
att Roger Östlund visst kommit till biografen Grands lobby denna fredagskväll, men ingalunda kl 23.10 eller däromkring, utan kl 23.30, eller senare.
550414-0293 Bertil Lantz, 530215-0031 Peter Olofsson, 591106-0255 Jonas Wängestam, 600707-0231 Lars-Eric Eriksson, samt 610821-0300 Pia Engström.
Roger Östlund kom inte till biografen Grand förrän kl 23.30. Då var Olof Palme sedan åtskilliga minuter redan skjuten till döds. Christer Pettersson kom aldrig till biografen Grand, men skulle han ha gjort det hade hans uppdykande efter mordet självfallet ha utgjort ett grundfast alibi.

Mina adressater: detta är inte första gången som jag redovisar affären Roger & Roger, men jag har knappast gjort detta så utförligt och så explicit som i denna inlaga till den svenska rättsstaten.
Med ledmotivet: Att Christer Pettersson till slut inte kunde fällas räddar ingalunda den svenska rättsstaten från ett uns av hård kritik. Tvärtom: en åtgärd som RÅ:s att i grevens timme, 1998, envist uppvakta högsta domstolen med en påse skröpliga ”vittnesmål”, när RÅ vet att den dubbla affären Roger är deras eget falska påfund samt att mördaren är att söka på annat håll, är så skrämmande oerhörd att ordbehandlarens tangenter vill vägra i vändningen.
En avslutande men sannerligen inte oväsentlig fråga: Vilka rättsliga åtgärder följer mot de ansvariga, högt i topp? Preskription? Knappast. Mordet är inte preskriberat, och alla de som ljugit om mordet är så direkt kopplade till denna ogärning att talet om preskription inte finge bli aktuell.
Det få vara nog med lögner, riktade mot den svenska allmänhet som av den svenska rättsstaten narrats sedan den 28 februari 1986.
Mina adressater: agera!
Denna skrivelse, inklusive bilagor, anhängiggörs nu hos riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott, samt för åtgärd, efter över 27 år, hos RÅ och rikskriminalpolisen.
Jag önskar, med vändande post, besked om dnr och handläggare.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Inkl bilagor.


1 kommentar:

  1. Varför tar du upp Petterson. Utredarna har släppt honom. Vad jag har förstått så har de utrett T. Floberg de senaste åren.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"