Ge mig besked om Lisbeth Palme, rikspolischefen!

23.11.2013. Till rikspolischefen.
Jag önskar nu ett komplett besked rörande allt som kan kopplas till den s k Lisbeth-bilden. Se bifogad skrift!

Jag har under lång tid, och vid olika tillfällen, begärt ovanstående information från rikskriminalpolisen men inte lyckats. Jag vänder mig därför till rikspolischefen.
Jag frågar nu, och jag vill ha belägg för allt som rör denna affär:
Nr 1: Föreställer bifogad bild Lisbeth Palme samt, i bilen, TF kriminalkommissarie Lars Christianson och polismannen Hans Rehnstam, chaufför?
Nr 2: Är bilden tagen kl 23.42 Olof Palmes mordnatt?
Nr 3: Vilken var anledningen till att rikskrim på sin tid oombedd försålde denna bild, jämte några andra bilder, till mig för 665 kronor?
Nr 4: Rikskrim, bildleverantören, har alltid vägrat ge en korrekt och komplett caption till denna bild – varför? Ger rpc mig nu alla upplysningar jag begär?
Nr 5: Jag har likaså begärt, utan att få svar, besked om varför Lars Christiansons odaterade PM avseende mordnatten ger en diametralt motsatt info mot vad som framgår av Lisbeth-bilden, med omnejd.
Nr 6: Kan rpc tala om för mig varför Christianson påstår att han befinner sig på Brunkebergsåsen medan bilden av honom, Rehnstam och Lisbeth Palme tas på Sabbatsberg?
Nr 7: Som du vet har, i all officiell info från mordnatten, påståtts, i något växlande formuleringar, att ”paret Palme for i ambulans från Dekorima till Sabbatsberg”.
Nr 8: Juristkommissionen skriver i sin första rapport, SOU 1987:14 sidan 19:
En ambulans passerar brottsplatsen. Den stannar och tar hand om Olof Palme samt kör honom och Lisbeth Palme till Sabbatsbergs sjukhus.
Påståendet kommer uppenbarligen tämligen omedelbart på mordnatten från polisen. Det är enligt min mening synnerligen anmärkningsvärt att det grundläggande första meddelandet rörande mordet är osant. Lisbeth Palme har ju i verkligheten, ett antal minuter efter ambulansen, i Christianson/Rehnstams kommissariebil anlänt till Sabbatsberg. Polis kring Dekorima/Sabbatsberg var ju synnerligen medveten om att Lisbeth Palme valde att överge sin döende/döde makes ambulans. Jag önskar en noggrann och uttömmande förklaring, alltså inte minst till att en statlig undersökningskommission från polisen erhåller en klart osann version om de första minuterna efter dödsskottet.
Nr 9: Jag önskar att rpc låter utföra en speciell granskande jämförelse av, å ena sidan, Lisbeth-bilden på Sabbatsberg från ca 23.42, och, å andra sidan, kommissarie Christiansons påstående att han vid samma tidpunkt befunnit sig vid Johannes kyrka, på åsen.
Denna diskrepans förrycker ju, som du ser, hela mordnattens kronologi.
Nr 10: Jag ber dig lägga ner stor kraft på att få fram ett korrekt datum för Christiansons i dag odaterade promemoria, vilken alltså beskriver en eljest helt okänd körning med kommissariebilen från amerikanska ambassaden – Johannes kyrka. Klarhet härvidlag kan underlätta hela mordgåtans lösning.
11: Fel kan göras vid en polisiär förrättning; det inser jag självfallet. Men inom en formell utredning måste avsnitten självfallet stämma med varandra, inbördes. I avsnittet Lisbeth-bilden upphäver väsentliga påståenden varandra, och kvar blir en helt förvirrad bild. Det är den bilden jag ber dig klara ut.
Många ytterligare påpekanden kring Dekorima-Sabbatsberg kan göras, men jag har här koncentrerat mig på just Lisbeth-bilden. Jag kan omtala att jag under hand har haft kontakt med personer som deltog i författandet av juristkommissionens rapport.
De uttrycker mycket stor förvåning över att de aldrig blev informerade kring Lisbeth-bilden (som ju bör ha funnits hos polisen redan under mordnatten!). Det antyds, från den sedan länge avslutade kommissionen, att en kopia av Lisbeth-bilden absolut borde ha ställts till kommissionens omedelbara förfogande, inklusive korrekt information kring händelseförloppet.
Man narrar inte en statlig kommission” har varit en replik.
Svara nu, rikspolischefen! Du måste märka att hela Palmemordet i och med just Lisbethbilden ligger i stöpsleven!
Djupt engagerad och oroad hälsning – oroad inte minst över rikskriminalpolisens markerade ovilja att över huvud taget besvara de enklaste, mest konkreta frågor från min sida!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79 – ja, ring gärna!
Och, Bengt Svenson – du kan inte ljuga dig ur en stor svart mordaffär. Nu behövs sanningar, inte lögner. TALA KLARSPRÅK!
Vill du träffa mig för ett samtal?

1 kommentar:

  1. "Vill du [Bengt Svensson] träffa mig för ett samtal?"

    Ha, ha, ha! Skulle inte tro det!

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"