Skilj RÅ från varje befattning med Palmeärendet!

10.10.12. Till Justitieministern, Rikspolischefen, Riksdagens justitieutskott, ordf och ledamöter, TT. Fk: RÅ.
Jag har i dag från RÅ-ämbetets registrator mottagit kopia av RÅ:s beslut 8.10.12, avseende RÅ:s underlåtelse att vidta någon som helst åtgärd i ärendet ÅM 2012/0219.
Jag protesterar mot beslutet och mot den ytterst summariska handläggning som förekommit. Myndigheter har, jämlikt Förvaltningslagen 20 §, mycket klar skyldighet att förse varje beslut avseende privatperson med fullgod motivering. Någon sådan motivering finns som synes icke, endast en påslagen stämpel som inte ger någon som helst bakgrund till beslutet. Det finns inte ens en ärendemening.
RÅ:s handläggning av det absolut mest centrala dokumentära inslaget i utredningen av mordet på statsminister Olof Palme framstår som skrämmande. Det går att kommentera: jag hävdar i ärendet att polis, ledd av förundersökningsledaren RÅ samt av RPS, i praktiken säger att undertecknad Sven Anér på varje punkt avsiktligt ljuger i sin till myndigheter överlämnade sakframställning.
Ett sådant förhållande borde omedelbart ha förorsakat lagföring av undertecknad Sven Anér, men någon sådan hörs inte av.
Jag begär nu, Justitieministern, som brevhuvudet säger, omedelbart ett nytt beslut från korrekt juridisk instans, ej RÅ, sålunda en total överprövning av hela ärendet, inklusive utförlig motivering av det nya beslutet.
Jag uppmärksammar även mina övriga adressater på det illavarslande faktum att RÅ, möjligen utan någon föregående granskning värd namnet, krymper beslutsmeningen till en totalt intetsägande beslutsstämpel.
Vidare, RÅ: Varför har inte RÅ observerat att ämbetet i denna sak befinner sig i klar jävsställning?
RÅ fattar här beslut i ett ärende där RÅ enligt min bestämda mening är ansvarig som förundersökningsledare för den dubbla förfalskning som förekommit, dels kring 1989, dels nu denna höst. RÅ är jävig.
Jag finner, att det svenska Riksåklagarämbetet, i syfte att undgå kritik för en skrämmande hantering i RÅ-ämbetets egen regi, väljer att själv inträda som domare över sig själv!
När Rikspolischefen försökte aktualisera ärendet genom att koppla in RPS internutredning trodde uppenbarligen såväl Bengt Svenson som jag själv att någonting positivt skulle kunna hända.
I stället valde internutredningen att återremittera ärendet till just RÅ, som raskt, för att bli av med denna besvärande sak, avskrev fallet utan att motivera.
Som ett pärlband, mina adressater, ringlar sig händelserna: från de poliser, underställda RÅ, som 1989 samt under september månad i år, 2012, utför de närmast otroliga förfalskningarna. En kriminell, numera avskedad rikskriminalchef, Tommy Lindström, går vid samtal med mig i god för de förfalskningar som han vet föreligger. Palmeutredningens nuvarande ledning, underställd RÅ, skickar till mig, utan att blinka, det omförfalskade tidkortet. RÅ beslutar nu att lägga ner hela detta närmast otroligt solkiga ärende.
RÅ, som grovt jävig, måste, Justitieministern, skiljas från detta ärende.
Jag anser att det beslut som jag i dag fått är ogiltigt eftersom all motivering saknas. Jag ifrågasätter starkt om RÅ över huvudtaget äger rätt att bedriva stämpeljuridik, utan motivering, och jag anser, som sagt, att RÅ-ämbetet är skrämmande jävigt i allt som rör utredningen av mordet på statsminister Olof Palme.
Jag önskar med vändande post besked rörande handläggare samt nytt dnr!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"