Bevisat: två olika kopior från två olika förlagor!

31.10.2012.  Till Rikspolischefen Bengt Svenson.
Jag erhöll idag i rekommenderat brev med mottagningsbevis från krinsp Ann-Helene Gustafsson, rikskrim, ett konvolut innehållande 7 dokument.
Dessa dokument är i dag av mig, nedtill till höger på dokumenten, markerade med siffrorna 1 – 7.
Dokumenten har av mig i dag kopierats på min kopieringsapparat SHARP  AR M160. i originalstorlek. Dessa 7 kopior behåller jag, men sänder originalen till RPS! Jag koncentrerar mig nu på dokument 4, min numrering nedtill på dokumentet.
Jag finner då att såväl patienttexten ”270130… etc” som all text i tabellhuvudet ”Datum (år… etc” är skriven/ifylld för hand, vilket givetvis är gravt anmärkningsvärt.
Texterna har inte präntats med akribi. Sålunda uppvisar ”Ä” i ”VÄSTERLÅNGGATAN”, på dokument 4, ”Ä”-prickar som når högt över kringliggande bokstäver, vilket tydligt framgår vid en jämförelse, på sidan 5, där dessa ”Ä”-prickar ligger helt i linje med överkanterna av bokstäverna ”V” resp ”S”.
Denna diskrepans, tillsammans med ifyllningen för hand av alla patientuppgifter samt tabellhuvuden, visar att någon form av förvanskning/förfalskning förekommit vid tillkomsten av dokument 4.
Detta dokument 4 är ju också det dokument där siffran ”5” i vänsterkantens ”23 35” uppenbarligen är en tillsnitsad, dessutom slarvigt utförd siffra ”5”.
Men rikskriminalens verksjurist Ulf Berg (dokument 3) tog på sin tid, 1989, på sig fulla ansvaret för att dokument 4 var ”kopia av sjukhusjournalen avseende Olof Palme”.
Jag överlämnar nu denna dokumentation till rikspolischefen för noggrann bedömning. Jag menar att alla diskrepanser går att upptäcka med blotta ögat, men jag kan ju inte veta exakt hur förvanskningarna tillkommit. Jag föreslår att RPS anlitar SKL för den vidare utredning som måste komma.
Inte minst med tanke på SKL översänder jag nu de i dag mottagna originalhandlingarna.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. 7 dokument i original, i dag erhållna från rikskrim.
…att Kriminalpolisen i Uppsala handlägger detta ärende med högsta förtur…
Ja, det är länge sen, men ingenting har hänt i sak. Jag hoppas dock att mina enträgna kontakter 31.10.2012 med rikspolischefen ska ge resultat!
11.5.1989. Till Kriminalpolisen i Uppsala, Box 3007, 750 03 Uppsala.
Undertecknad Sven Anér får härmed anmäla följande:
Jag erhöll i dag, 11.5.1989, bifogade brev från rikspolisstyrelsen, dnr VKA-187-1793/89 (min bilaga 1 a) jämte bilagt papper märkt SABBATSBERGS SJUKHUS (min bilaga 1 b).
Av bilaga 1 b avses framgå att Olof Palme skulle ha införts till Sabbatsbergs sjukhus ambulansintag kl 23.35 fredagen den 28 februari 1986.
Jag uppsökte i dag detta ambulansintag, tillsammans med biträdande informationssekreteraren Anki (upfattade ej efternamn) kl 15.10 – 15.40. En tjänstgörande operatris på ambulansintaget skrev ut en dubblett av Olof Palmes vårdkort (i plast). I förstoring återges (min bilaga 2) avtryck av detta vårdkort samt, här likaså i förstoring, klockslagsmarkeringarna från det automatiska tiduret i ambulansintaget, utvisande 89, Maj 11, 15 35 resp 15 38.
Som jämförelse med 35 på bilaga 2 har jag tagit förstoring av ”35” från min bilaga 1 b. (Min bilaga 3).
Jag anmodar nu kriminalpolisen i Uppsala att jämföra dessa båda ”35”. Enligt min mening framgår det därvid mycket tydligt att medan ”35” på det avtryck som gjordes i dag, i min närvaro, är klart och tydligt och på alla sätt symmetriskt är framför allt ”5” på bilaga 1 en slarvigt ritad 5:a. Den tycks vara ritad för hand och liknar ju närmast ett ”S”,
Eftersom – som ju kriminalpolisen i Uppsala väl vet – alla klockslag kring mordet på Olof Palme varit debatterade och ifrågasatta, anser jag det ytterst viktigt att det omedelbart undersöks hur en handritad ”5” kan förekomma på vad som av rikspolisstyrelsen uppges vara ”kopia av sjukhusjournalen”.
Enligtuppgift jag fått från annat håll, för ca tre veckor sedan, skulle det instämplade klockslaget på journalen i själva verket i stället vara 23.38. Jag anser mig för ögonblicket förhindrad att ange min källa, men uppmanas jag av domstol kan saken komma i annat läge.
Som synes av bilagorna arbetar tiduret med mycket tydliga siffror; de är inte slitna eller osymmetriska. Samma tidur användes i ambulansintaget kvällen då Olof Palme togs in.
Mina frågor är:
Har urkundsförfalskning jämlikt BrB 14:1 förekommit?
I vilket led har i så fall urkundsförfalskningen ägt rum: på sjukhusets originaljournal eller på en mellankopia?
Om urkundsförfalskning föreligger, vem har i så fall kunnat utföra den?
Jag anhåller att Kriminalpolisen i Uppsala handlägger detta ärende med högsta förtur.
Med vänlig hälsning
Sven Anér, Kungsgatan 63 B, 753 21 Uppsala, 018-15 12 79.
Så långt min i dag 23-åriga skrivelse. Ärendet rann ut i sanden hos kriminalpolisen i Uppsala, som knappast utförde något självständigt arbete utan lämpade över denna krångliga sak på – ja gissa! Just det, på rikskriminalpolisen. Därmed var ärendet tillbaka där det började, och där har det legat stilla tills jag i de yttersta av dessa dagar går till ny aktion.
Kommer något att hända? Jag vet inte, men jag känner mig ha större förhoppningar den här gången. Rikspolischefen Bengt Svenson är uppenbarligen irriterad och på väg att bli engagerad. En anledning kan förstås vara att jag i dag ger ut all information, dag för dag, på
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,
varför saken i dag är svårare att dölja än 1989, då jag visserligen hade gott samarbete med Gunnar Wall och Internationalen, men då övriga medier låtsades vara lika ointresserade som nu.
Den 9 november premiärvisas, på den Palmeklassiska biografen Grand vid Sveavägen, filmen med arbetsnamnet ”Privatspanarna” – där jag medverkar. Filmvisningen kommer att följas av en debatt där jag tänker presentera den närmast otroliga förfalskningshistoria som nu, för andra gången, rullas upp.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"