Finns två helt olika original till Olof Palmes journalblad, rikskrim?

24.10.2012.  Till rikskriminalpolisen
Jag ger här en kronologi över händelser förknippade med rubr journalblad och begär rikskriminalpolisens omedelbara svar/kommenter:
1983.05.10:
Verksjuristen Ulf Berg översänder aktuell kopia av sjukhusjournalen. Denna kopia är vid denna tidpunkt uppenbarligen enda existerande kopia av enda existerande original.
Sven Anér, Kungsgatan 63 B, 753 21 Uppsala
I anslutning av Ert brev av den 23 april 1989 har spaningsledningen lämnat ut bifogad kopia av sjukhusjournalen avseende Olof Palme. Kopian har gjorts på sådant sätt att de uppgiftre, som bedömts vara omfattade av sekretes, har utelämnats. Den av Er efterfrågade tidpunkten finnes angiven i vänstra marginalen.
Med vänlig hälsning
Ulf Berg
2012.08.06:
Kriminalinspektör Ann-Helene Gustafsson, rikskrim, skriver till mig:
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge
Svar på er skrivelse daterad 1.8.2012
Vi har mottagit din skrivelse och den har diarieförts under nummer APAL-428-170/12. Vi kommer inte att vidta några åtgärder i anledning av din skrivelse.
Enligt beslut, VKA-187-1793/89, daterat den 19 maj 1989 så fick du en kopia på Olof Palmes sjukhusjournal där de uppgifter som bedömts omfattas av sekretess hade maskats.
Den 1 juni 1989 kl 15.30 bereds du tillfälle att se originalet som vid förevisandet hade maskats p g a sekretess på samma sätt som den utlämnade handlingen.
Den 13 juli 2012 fick du kopia på samma handlingar som du tidigare erhållit.
Stockholm den 6 augusti 2012  Ann-Helene Gustafsson

8.8.2012:
Jag begär nu ut patientkortet på nytt, ”i en korrekt utformning”:
Till Rikskriminalpolisen
Begäran om utfäende av allmän handling
I anslutning till mitt brev daterat 6.8 begär jag nu ut rubr patientkort/tidkort. Kortet bifogas nu i det skick jag fått det från rikskrim, men jag vill ha kortet i en korrekt utformning/avmaskning.
Jag preciserar därefter bl a utformningen av den kopia av påstått original som jag dittills erhållit vid flera tillfällen, dvs den ursprungliga kopian från 1989. Någon annan kopia har jag ju i detta läge aldrig sett, aldrig hört talas om.
Jag gör en minnesanteckning nedanstående datum:
17.9.2012:
Det var denna onsdag som det bröt loss. Med posten till Hjelmbergstorpet kom brevet från Ann-Helene Gustafsson på rikskrims Palmeutredning. Återges separat.
Kuvertet innehöll två ark. Dels följebrevet, dels ett komplett exemplar av Palmes patientkort, i kopia.
Jag öppnade kuvertet i bilen från ICA-Krysset i Almunge, och jag behövde bara kasta en kort blick för att se att fan var lös.
När vi kom tillbaka till Hjelmbergstorpet tog jag fram min tidigare stämplade kopia av Palmes patientkort och kunde omedelbart konstatera att jag nu satt med två varianter av en statsministers patientkort, den enda säkra minutmarkeringen under hela mordförloppet, i två olika versioner: den ena med den äkta siffran ”5”, den andra med den bevisligen förfalskade siffran ”5”. Den ena strikt rätlinjig och rätvinklad, den andra slingrande som ett ”S”.
I följebrevet nämndes ingenting om att försändelsen rörde sig om en helt ny version av journalbladet!
Rikskriminalpolisen! Mot denna bakgrund begär jag nu att kopior av båda versionerna sänds till mig, i samma kuvert, jämte följebrev som utsäger att två versioner av Olof Palmes journalblad nu sänds samtidigt till mig.
Jag önskar omgående handläggning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"