Inför mötet i Palmeärendet lördagen den 19 november 2011 på Tuna Bygdegård [3]

4.11.2011. Detta är min sammanfattning av detta stora kalla mord:

Statsminister Olof Palme skjuts den 28 februari 1986 till döds vid färgbutiken Dekorima i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan i Stockholms city. Gärningsmannen, som ännu i dag påstås vara okänd, är dåvarande piket/”baseball”-polisen

Anti Avsan,

i dag rådman vid Stockholms Tingsrätt och moderat ledamot av Sveriges riksdag.

Här följer det brev vilket jag den 4 november 2011 sände till vice RÅ Kerstin Skarp, som leder den formellt fortfarande pågående förundersökningen avseende Palmemordet:


Grand – Sabbatsberg: det faktiska händelseförloppet

4.11.2011. Till Riksåklagaren: Palmeärendet.

1  Paret Palme lämnar biografen Grand.

2  Korsar Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata, stannar till vid Saris skyltfönster.

3  Kommer fram till Dekorima.

4  Anti Avsan skjuter Olof Palme i ryggen. Skjuter inte mot Lisbeth Palme, som alltså aldrig träffas av något skott.

5  Ambulans från Sabbatsberg tillkallas, men kommer aldrig till Dekorima.

6  Ambulans från Sollentuna, som förhandsinformerats om det kommande mordet, svänger in vid Dekorima.

7  Olof Palme förs in i ambulansen, och Lisbeth Palme medföljer från Dekorima.

8  Sollentunaambulansen kör Sveavägen norrut, tar en omväg upp till Odengatan där den svänger vänster.

9  Sollentunaambulansen stannar till, troligen någonstans vid Odengatan.

10  Poliskommissarie Lars Christianson i tjänstebil, förd av Hans-Erik Rehnstam, sammanstrålar med Sollentunaambulansen.

11  Lisbeth Palme överger vid Odengatan Olofs ambulans., vilken 23.36 anländer till Sabbatsberg.

12  Lisbeth Palme byter från den ännu ej beskjutna mockakappan till en mörk tygkappa med slejf och kapuschong.

13  Christianson, Rehnstam och Lisbeth Palme fortsätter till Sabbatsbergsakuten, dit de anländer kl 23.42, sex minuter efter Sollentunaambulansen med Olof.

14  Pressfotografen Ulf Karlsson tar den bild som återges, kl 23.42.

15  Sjukvårdsutbildade Lena Östeman (så stavad) konstaterar, inne på Sabbatsberg, att Lisbeth Palme bär en vit, av allt att döma ren och oskadad blus.

16  För sin svåger, dermatologen professor Åke Nilzén uppger Lisbeth Palme, i det rum på Sabbatsberg där de sörjande samlats, att hon känner viss sveda på ryggen. Nilzén baddar en lätt rodnad. Händelsen observeras och bekräftas samt relateras senare till undertecknad Sven Anér av Lisbeth Palmes andre svåger Claës Palme, som jag personligen kände.

17  Lisbeths plagg beslagtas 1.3.1986 och utgörs då, enligt protokoll 453-86 från Stockholms polisdistrikts tekniska rotel av: mockapäls, vit blus, stickad kofta samt halsduk. Ingen anteckning om att något av plaggen vore skadat.

18  Med användande av Anti Avsans vapen beskjuts under laboratorieomständigheter Lisbeth Palmes mockakappa samt en för ändamålet anskaffad T-shirt (ej blus).

19  Därmed genereras två praktiskt taget identiska kulor, som i fortsättningen används vid olika undersökningar. Kulorna uppvisar därför inga humanrester, enligt Bundeskriminalamt, protokoll  IV, sidan 21:

Spårmaterialet handlar följaktligen inte om fragment från kroppsvävnad.

20  På sidan 22, samma dokument, meddelar FBI i samma ämne att

Blod eller annan substans kunde inte identifieras till objekten Q2 och Q3.

21  1.3 sänds till Bundeskriminalamt med svensk kurir mockakappa samt en T-shirt, vilken, i text och bild från Bundeskriminalamt, beskrivs som utsatt för ”vävnadsgenomträngningar” samt (på bilden) som skadad och solkad. Bilden återges.

22  I dokument från RPS, Ai.1030-93, som åtföljer RPS överlämnande detta datum av samtliga klädespersedlar till SKL, kallas det aktuella plagget för ”T-shirt”.

Jag överlämnar nu denna förteckning till RÅ och önskar besked huruvida RÅ har något att invända mot min redogörelse. Skulle så vara fallet önskar jag för varje punkt precisering.

Jag kommer att redovisa RÅ:s svar vid stormöte på Tuna Bygdegård den 19 november i år. Får jag inget svar från RÅ måste jag i så fall uppfatta detta uteblivna svar som tecken på att RÅ godkänner min genomgång ovan.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Ej svar från Skarp 22.12.11.


Sven Anér frågar Stockholmspolisen: gör sig vice RÅ Kerstin Skarp skyldig till skyddande av brottsling?

8.12.2011. Till Polismyndigheten i Stockholm. Förfrågan. F k: RÅ.

Undertecknad Sven Anér anhåller härmed att polismyndigheten i Stockholm måtte utreda huruvida ledaren av förundersökningen av mordet på statsminister Olof Palme, Vice Riksåklagaren

Kerstin Skarp,

fortlöpande gör sig skyldig till

skyddande av brottsling, jämlikt Brottsbalken 14 kap.

Saken:

Under sitt arbete med utredningen av detta mord har Skarp ej vidtagit någon som helst åtgärd för att fastställa huruvida

Lisbeth Palme

respektive

dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate ledamoten av riksdagen

Anti Harald Avsan

gjort sig skyldiga till grova brott i samband med detta mord.

Kort bakgrund:

Enligt bifogade fotografi, flera gånger tidigare visat på bloggen och taget 28 februari 1986 kl 23.42 av pressfotografen Ulf Karlsson vid Sabbatsbergs akutintag, har Lisbeth Palme anlänt till Sabbatsberg sex minuter efter ambulansen med den döende/döde Olof Palme.

Förutsättningen för att detta har kunnat ske är att Lisbeth Palme någonstans på ambulansens väg Dekorima – Sabbatsberg har övergivit denna ambulans och enligt på förhand uppgjord överenskommelse gått över från ambulansen till poliskommissarien Lars Christiansons/Hans Rehnstams kommissariebil; denna bil sammanstrålade cirka kl 23.34 med ambulansen från Sollentuna, uppenbarligen enligt tidigare uppgjord och av Lisbeth Palme känd plan.

Lisbeth Palme bytte vid övergången till polisbilen ut sin mockapäls, som då var hel, mot en mörk tygkappa med slejf och kapuschong. Lisbeth Palme har därefter, utan protester, kunnat observera hur hon enligt utredande polis vid mordtillfället falskeligen påstås ha burit, inte den ”vita blus” som beslagsprotokollet nämner utan ”en sargad och krutstänkt T-shirt”. Vidare har Lisbeth Palme, utan att reagera, låtit polis i efterhand genomskjuta hennes mockakappa, vilken ej varit skadad under färden Dekorima – (ungefär) Odengatan.

Lisbeth Palme har heller ej reagerat mot att de båda i efterhand beskjutna plaggen, mockapäls och T-shirt, sändes till Bundeskriminalamt i Wiesbaden, Naturhistoriska riksmuseets blyisotoplaboratorium resp, längre fram, till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL och underkastades noggranna granskningar, som om de hade skadats just vid mordtillfället.

Jag uppmanar nu Stockholms polismyndighet att utreda bakgrunden till att Lisbeth Palme ej vid något tillfälle, omedelbart efter mordet eller under den tid som följt, slagit larm om dessa synnerligen märkliga och oförklarade händelser.

Jag ifrågasätter, och ber polismyndigheten utreda, huruvida Lisbeth Palme i och med denna totala overksamhet fram till i dag gjort och gör sig skyldig till

förfalskning av bevis jämlikt 14 kap Brottsbalken.

Jag har vid flera tillfällen tillfrågat Skarp rörande ovanstående serie av händelser, men som svar endast fått påstående om rådande ”förundersökningssekretess”. Den nedan återgivna bildens äkthet har aldrig i något avseende av myndigheter ifrågasatts, sedan mordet och fram till i dag; bilden föreställer ostridigt Lisbeth Palme vid Sabbatsbergsakuten mordkvällen kl 23.42.

Bilden har jag, i från negativ framtagen originalkopia, kunnat för 60 kronor år 2000 kunnat utlösa från rikskriminalpolisen, varför den aldrig varit okänd för utredande myndigheter.

I fallet

Anti Avsan

har Skarp ej vidtagit minsta åtgärd för att fullfölja den synnerligen bristfälliga utredning som tidigare företagits gentemot honom. Sålunda har Skarp aldrig förordat konfrontation av Avsan med de båda kvinnliga huvudvittnena ”Anki” och ”Anneli”, något som måste betecknas som en helt avgörande brist i hittillsvarande utredning.

Avsan hördes den 14 juni 1993, upplysningsvis och av allt att döma inte specifikt om Palmemordet (förhörstexten sägs vara hemlig). De båda unga vittnena blev aldrig live-konfronterade med Avsan. Sex fotografier uppvisades för Anki i april 1993, men i denna bunt ingick inte någon bild av Avsan, vilket givetvis är synnerligen anmärkningsvärt.

Det förefaller som om Avsan, under hela tiden från ett antal veckor före mordet och fram till i dag, varit skyddad av den överhet som rikspolisstyrelsens talesman Leif GW Persson i ett odementerat yttrande i direktsänd TV den 28 februari i år beskrivit som

en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner.

Slutsats

De brister i Skarps förundersökning, som jag här påtalar, vilka under de snart 26 år som gått aldrig undersökts eller åtgärdats, måste, enligt min bestämda mening, omedelbart tas upp till polisiär behandling.

Önskas ytterligare information kan Stockholms polismyndighet vända sig till mig och till min pågående blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com.

Jag önskar omedelbart besked avseende diarienummer samt namn på handläggare.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. Ej svar från Stockholmspolisen 22.12.11.

./. 1. Fotografi enligt beskrivning ovan, Lisbeth Palme vid polisbil på Sabbatsberg 28.2.1986 kl 23.42.

2. Bakgrund till ovanstående bild: text ur PALME-nytt 11/00-9. Jag erhöll 11 av Ulf Karlssons fotografier, av vilka en var Lisbeth Palme-bilden. Sålunda 60 kronor av 665 kr för en bild av elva. Brevet till Göran Persson besvarades aldrig.

3. Av Bundeskriminalamt tagna fotografier av Lisbeth Palmes påstådda T-shirt samt av mockapälsen. Båda påskjutna efter mordet. T-shirten vid tillfället aldrig buren av Lisbeth Palme.

13.12.2011, förmiddagen: Ännu inget svar från Stockholms polismyndighet.

14.12.2011. Fortsättning på detta brev ”Sven Anér frågar Stockholmspolisen”, 8.12.2011.


14.12.2011. Stockholms polismyndighet. Jag återger, för Stockholmspolisens info, ett svarsbrev från Skarp som anlände i dag:

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. Ni har i skrivelse, som inkom till Åklagarmyndigheten den 6 december 2011, begärt att få ta del av en del allmänna handlingar i förundersökningen rörande mordet på Olof Palme.

Av er begäran har tre av fyra punkter redan expedierats till er. Den fjärde punkten gäller övriga handlingar som kan ha genererats inom ämbetet från den 1 november 2011 och fram till dags dato.

För er kännedom kan jag endast meddela att några handlingar i ärendet inte upprättats på myndigheten inom aktuell tidsperiod.

Vänliga hälsningar, Kerstin Skarp.

Brevet är, som Stockholms polismyndighet ser, anmärkningsvärt. Skarp erkänner sålunda att sittande förundersökningsledare, Skarp, över huvud taget inte tagit några egna initiativ i Palmeärendet sedan den 1 november i år. Under denna tid måste dock ett stort antal relevanta skrivelser i Palmeärendet ha ingått från mig till RÅ och handläggare Skarp, av vilka ingen enda skrivelse på minsta sätt korrigerats eller kompletterats eller dementerats; dessa skrivelser framstår fortsatt som klart intressanta för den handläggare vid RÅ som vore intresserad av att aktivera detta ärende.

Jag anhåller att Stockholms polismyndighet måtte utreda detta specifika avsnitt av Skarps tjänsteutövning, rättare sagt obefintliga aktiva tjänsteutövning. Som konkret exempel föreslå jag att polismyndigheten koncentrerar sig på den tidigare bifogade bilden av Lisbeth Palme på Sabbatsberg kl 23.42 mordnatten. Polismyndigheten måste då finna att saken fortfarande är höljd i dunkel och att Skarp borde ha åtgärdat den. I stället har Skarp, åtminstone tills vidare, stängt butiken, vilket framstår som djupt allvarligt och oroväckande och kan ge upphov till att kända gärningsmän och mordmedverkande genom åklagares närmast otroliga slapphet får gå fria, mördaren med en hög ämbetsbefattning och en hög förtroendebefattning.

Jag har framfört motsvarande anklagelser i tidigare skrivelser till olika representanter för den svenska överheten, och jag har aldrig blivit dementerad eller ens motsagd; jag har fått höra att saken vore sekretessbelagd, det är allt. Tacksam om Stockholms polismyndighet sände mig dnr samt namn på handläggare för det förra brevet samt detta.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Ej svar från Stockholmspolisen 22.12.2011.

1 kommentar:

  1. Sven,
    Enligt Granskningskommissionen (s.174) så avgår ambulansen kl 23.28.00. Den ankommer till Sabb kl 23.31.40. Körtiden blir 3 min 40 sek. Google Earth anger ungefärlig körtid till 3 min. Enligt din teori med körväg via Odengatan borde körtiden vara den dubbla d.v.s ca 8 min (inkluderar tid för kappbyte). V.g kommentera detta i din blogg.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"